STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 10 listopada 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 6, pozycja: 29, Sygnatura: III AUa 602/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Świadczenie ubezpieczeniowe pobrane wskutek zaniedbań organu rentowego nie stanowi świadczenia nienależnego w rozumieniu art. 106 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. Nr 40, poz. 267 ze zm.). Sąd Apelacyjny w Białymstoku - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, po rozpoznaniu w dniu 10 listopada 1999 r. apelacji Arseniusza Ł. od wyroku Sądu Okręgowego - Sądu Pracy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 10 listopada 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 9, pozycja: 39, Sygnatura: III AUa 1066/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Urlop górniczy jest co prawda świadczeniem ze stosunku pracy, jednakże warunek sine qua non jego udzielenia stanowi wcześniejsze ustalenie przez ZUS okresów uprawniających pracownika do emerytury oraz okresu urlopu górniczego niezbędnego do nabycia uprawnień emerytalnych. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 26 października 1999 r. apelacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w T. G. od wyroku Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Katowicach z dnia 10 czerwca [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 4 listopada 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 7, pozycja: 53, Sygnatura: II AKa 291/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Poprawnym jest porównanie art. 225 d.k.k. z obowiązującym obecnie przepisem art. 286 k.k., jako będącym lex generalis w stosunku do dawnego lex specialis ujętego w art. 225 d.k.k. Dokonana zmiana stanu prawnego nie zniosła karalności zachowań będących w swej istocie oszustwem, a jedynie wprowadziła jedną generalną normę odpowiedzialności dla wszystkich rodzajów oszustwa. Nie można zatem mówić o depenalizacji zachowań wyczerpujących uprzednio przepis art. 225 § 1 d.k.k. tylko dlatego, iż art. 225 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 4 listopada 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 9, pozycja: 63, Sygnatura: II AKa 289/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Z treści art. 223 k.k. wynika, iż "inny przedmiot" użyty przez sprawcę, by mógł być uznany za "podobnie niebezpieczny", musi obiektywnie posiadać takie cechy, iż użycie go stwarza podobny stopień zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego, jaki wynika z użycia noża lub broni palnej. Tak więc zagrożenie wynikłe z użycia danego przedmiotu musi być porównywalne z zagrożeniem, jakie niesie użycie noża czy broni palnej, przy czym zagrożenie to musi wynikać z cech danego przedmiotu, bez względu na [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 3 listopada 1999 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 1, pozycja: 6, Sygnatura: I ACa 750/99
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z art. 120 § 1 Kodeksu pracy, w razie wyrządzenia przez pracownika przy wykonywaniu przez niego obowiązków pracowniczych szkody osobie trzeciej, zobowiązany do naprawienia szkody jest wyłącznie pracodawca. Oznacza to, że pracownik nie ponosi osobistej odpowiedzialności wobec osoby trzeciej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych. (...) Poglądy podważające wyłączenie osobistej odpowiedzialności pracownika wobec osoby trzeciej, nie zasługują na uwględnienie, wobec wy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 3 listopada 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 6, pozycja: 44, Sygnatura: II AKa 174/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Obrona konieczna jako kontratyp wyłączający bezprawność czynu zachodzi wtedy, gdy po stronie sprawcy czynu zostają spełnione wszelkie znamiona określające zarówno warunki dopuszczalności podjęcia działań obronnych (zamach, bezpośredniość i bezprawność zamachu, skierowanie zamachu na określone dobro jednostki) jak i dotyczące samych działań obronnych (odpieranie zamachu, działanie skierowane przeciwko napastnikowi motywowane odpieraniem zamachu, konieczność obrony). Sąd Apelacyjny w Białymstoku, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 3 listopada 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 7, pozycja: 51, Sygnatura: II AKz 329/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 4 § 2 k.k. nie daje sądowi podstaw do dokonywania ocen w zakresie surowości zapadłych uprzednio orzeczeń, a jest jedynie normą nakazującą łagodzić orzeczone kary w sytuacjach, gdy ich wysokość przewyższa górną granicę obowiązującego aktualnie za dany czyn ustawowego zagrożenia. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w sprawie przeciwko Marianowi M. skazanemu za przestępstwo z art. 210 § 1 d.k.k., art. 60 § 1 d.k.k. i inne zażalenia wniesionego przez skazanego na postanowienie Sądu Okr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 3 listopada 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 11, pozycja: 80, Sygnatura: II AKz 326/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Błędne zaliczenie w wyroku okresu tymczasowego aresztowania nie może być uzupełnione w trybie art. 105 § 1 k.p.k. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w sprawie przeciwko Ernestowi B. skazanemu za przestępstwo z art. 158 § 3 k.k. i inne zażalenia wniesionego przez obrońcę na postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 11 października 1999 r., sygn. XVI K 9/99, w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej, na podstawie art. 437 § 1 k.p.k. postanawia, uchylić zaskarżone po [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 28 października 1999 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 2, pozycja: 14, Sygnatura: I ACa 638/99
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Osoba trzecia uzyskuje "korzyść majątkową" w rozumieniu art. 527 k.c. także wtedy, gdy płaci za rzecz nabytą od dłużnika cenę odpowiadającą wartości rynkowej tej rzeczy. Z UZASADNIENIA Wyrokiem z dnia 29 marca 1999 r., Sąd Okręgowy w S. uwzględnił powództwo Banku w W. - Oddziału Wojewódzkiego w S. i uznał za bezskuteczną w stosunku do powoda umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 31, położonego w S. przy ulicy Hubalczyków 10, wraz ze związanym z nim udziałem w prawie użytkowania wieczystego dz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 28 października 1999 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 4, pozycja: 28, Sygnatura: I ACa 620/99
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wady istotne dzieła, o których mowa w art. 637 § 2 k.c., mogą być zarówno wadami usuwalnymi, jak i nieusuwalnymi. Zamawiający może odstąpić od umowy, gdy dzieło ma wadę istotną, choć usuwalną, wtedy, gdy wykonawca, mimo wyznaczenia mu przez zamawiającego odpowiedniego terminu, wady tej nie usunie. Z UZASADNIENIA Wyrokiem z dnia 21 stycznia 1999 r., Sąd Okręgowy w B. oddalił powództwo Włodzimierza T. i Jana H. przeciwko Romanowi M. o zapłatę kwoty 16.416 zł z należnościami ubocznymi tytułem res [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, [281], 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU