STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 lipca 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 11, pozycja: 126, Sygnatura: III CZP 79/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Dopuszczalne jest podwyższenie kapitału akcyjnego przez zwiększenie nominalnej wartości akcji.2. Przeniesienie do kapitału akcyjnego części środków funduszu rezerwowego jest dopuszczalnym sposobem pokrycia podwyższenia kapitału akcyjnego, o ile taki sposób przewidziany jest w statucie spółki akcyjnej. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 12 września 1997 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 11, pozycja: 127, Sygnatura: I ACz 397/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wartością przedmiotu sporu w sprawach o roszczenia kupującego o zwrot ekwiwalentnego świadczenia na skutek odstąpienia od umowy wzajemnej jest różnica wartości podlegających zwrotowi świadczeń. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego - Sądu Antymonopolowego w Warszawie z dnia 28 lutego 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 11, pozycja: 128, Sygnatura: XVII Amr 61/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Węzeł grupowy jest urządzeniem technicznym służącym jedynie potrzebom technologicznego rozdzielania przez dostawcę energii cieplnej kilku odbiorcom, nie zaś miejscem dostarczenia ciepła. Miejscem dostarczenia ciepła, w tym także w sytuacji dostarczania go za pośrednictwem węzła grupowego, jest pierwszy od strony grupowego węzła cieplnego kołnierz zaworu lub zasuwy, odcinający urządzenia dostawcze od urządzeń odbiorcy. Narzucenie przez dostawcę w umowie z odbiorcą, aby miejscem dostarczania ciepł [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Jeleniej Górze z dnia 24 września 1996 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 11, pozycja: 129, Sygnatura: V Gr 32/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przypadku ogłoszenia upadłości (gdy ogłoszenie nastąpiło w dacie wniesienia pozwu lub późniejszej), sąd zawiesza postępowanie z urzędu (art. 174 § 1 pkt 5 k.p.c.). Nieodzowność wydania tego postanowienia zachodzi w szczególności wówczas, gdy syndyk masy upadłości samodzielnie zgłasza przystąpienie do sprawy jako następca procesowy strony. Ponadto wówczas sąd w kolejnym punkcie postanowienia orzeka jednocześnie o podjęciu postępowania z udziałem tego syndyka. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Jeleniej Górze z dnia 24 czerwca 1997 r.

Rocznik: 1997, miesiąc: 11, pozycja: 130, Sygnatura: V Ga 25/97
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli powód dochodzi wierzytelności pieniężnej (art. 485 § 1 k.p.c.) przez wniesienie pozwu w postępowaniu nakazowym (art. 482 k.p.c.), a zatem zawierającego wniosek o wydanie nakazu zapłaty (art. 488 § 1 k.p.c.), a spełnione są przesłanki uzyskania przez niego tego nakazu, to wówczas dopiero sad wydaje ten nakaz. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 września 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: W. 20/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 9 poz. 31, zm. Dz.U. Nr 101 z 1991 r., poz. 444, Nr 21 z 1992 r., poz. 86 oraz Nr 123 z 1994 r., poz. 600) nie daje podstaw do wyboru podatnika przez organ podatkowy przy wymiarze podatku od nieruchomości, a w sytuacji, gdy samoistny posiadacz nie jest właścicielem nieruchomości albo obiektu budowlanego nie złączonego trwale z gruntem, określony w tym przepisie obowiązek podatkowy ciąży na samoistnym posiad [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 września 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: U. 4/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Trybunał Konstytucyjny (...)I. Orzeka:Paragraf 20a rozporządzenia Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 22 sierpnia 1990 r. w sprawie dozoru i kontroli celnej oraz poboru opłat (Dz.U. Nr 61, poz. 357 z późn. zm.) w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 23 czerwca 1994 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dozoru i kontroli celnej oraz poboru opłat (Dz.U. Nr 90, poz. 451) może być stosowany do sytuacji z okresu pop [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 25 maja 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: III CZP 64/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd rejestrowy na wniosek syndyka wyznacza przechowawcę ksiąg i dokumentów osoby prawnej (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), która w wyniku ukończenia postępowania upadłościowego traci swój byt prawny (art. 278 § 1 k.h.), jeżeli umowa spółki ani uchwała wspólników nie wskazuje przechowawcy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 8 września 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 1, pozycja: 4, Sygnatura: III CZP 105/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Brak oznaczenia waluty, w jakiej wyrażono sumę wekslową powoduje, że odnośny dokument nie jest uważany za weksel. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 kwietnia 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 1, pozycja: 5, Sygnatura: III AZP 6/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ze zwolnienia przewidzianego w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.), dotyczącego świadczenia usług w zakresie finansów (poz. 13 załącznika nr 2 do wyżej wymienionej ustawy) korzysta spółka akcyjna, która udziela i zaciąga pożyczki pieniężne, jeżeli odpowiada warunkom określonym w art. 11 ust. 5 lub w art. 11’ ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. Prawo bankowe (tj. Dz.U. Nr 72 z 1992 r., po [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, [281], 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU