STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 28 października 1999 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 7, pozycja: 41, Sygnatura: I ACa 628/99
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wystąpienie z "ważnych powodów" ze spółki cywilnej (art. 869 § 2 k.c.) jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu, dlatego dokonanie tej czynności przez pełnomocnika wymaga stosownego pełnomocnictwa rodzajowego (art. 98 zdanie 2 k.c.). Z UZASADNIENIA Wyrokiem z dnia 12 marca 1999 r., Sąd Okręgowy w B. ustalił, że pozwani Anna S. i Zbigniew P. nie są wspólnikami spółki cywilnej "T." w B. oraz że wymienieni, a także pozwany Marek P. nie nabyli od powoda udziałów w tej spółce. W uzasa [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 28 października 1999 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 7, pozycja: 42, Sygnatura: I ACa 636/99
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Apelacja wniesiona przez interwenienta ubocznego, który zgłosił interwencję równocześnie ze złożeniem apelacji, podlega odrzuceniu w przypadku uwzględnienia przez sąd drugiej instancji opozycji wniesionej przez jedną ze stron (art. 78 § l zdanie 2 i art. 373 w związku z art. 370 k.p.c.). Z UZASADNIENIA Wyrokiem zaocznym z dnia 12 stycznia 2000 r., Sąd Okręgowy w E. uwzględnił w całości powództwo Spółdzielni Pracy Przemysłu Skórzanego "P" w E. i zobowiązał pozwane Miasto K. do złożenia oświadcz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 28 października 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 6, pozycja: 46, Sygnatura: II AKz 169/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 93 k.k. formułuje regułę ogólną stosowania środków zabezpieczających, polegających na umieszczeniu sprawcy w zakładzie zamkniętym, odpowiadającą analogicznej zasadzie dotyczącej stosowania kary bezwzględnego pozbawienia wolności w art. 58 § 1 k.k., co wynika jednoznacznie ze sformułowania "tylko wtedy..." zawartego w tym przepisie. Niezbędne zatem staje się wykazanie przesłanek, które w konkretnej sprawie decydują o potrzebie sięgania po ten ostateczny środek. Sąd Apelacyjny w Biał [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 21 października 1999 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 7, pozycja: 56, Sygnatura: II AKa 259/99
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 4 Kodeksu karnego z 1997 r. określa jednoznacznie, iż zasadą jest stosowanie ustawy nowej, wyjątkiem zaś przyjęcie ustawy starej wtedy, gdy pod jej rządami popełnione zostało przestępstwo i jeżeli jest ona względniejsza dla sprawcy. Przepis ten odwołuje się więc do chwili popełnienia przestępstwa, nie zaś postawienia zarzutów czy oskarżenia o popełnienie konkretnych czynów. Każde zaś przestępstwo ma charakter samoistny i dopiero po postawieniu zarzutów "współegzystuje" w ramach jed [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 października 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 7, pozycja: 54, Sygnatura: II AKo 292/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Termin, o którym mowa w art. 120 § 1 k.p.k., jest terminem porządkowym, a nie zawitym, bowiem za taki w świetle art. 122 § 2 k.p.k. wyraźnie nie uznaje go ustawa, a o jego charakterze nie może li tylko decydować typowy dla terminu zawitego skutek, jakim jest uznanie na wypadek jego niezachowania czynności za bezskuteczną. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w sprawie przeciwko Tomaszowi W. skazanemu za przestępstwo z art. 208 d.k.k. zażalenia wniesionego przez wnioskodawcę na zarządzeni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 października 1999 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 7, pozycja: 27, Sygnatura: III AUa 591/99
Data wprowadzenia do systemu: 19-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Okresy zatrudnienia, z tytułu których przysługuje emerytura wypłacana przez belgijski Skarb Państwa, a nie belgijską instytucję ubezpieczeniową, nie są zaliczane do stażu ubezpieczeniowego i nie podlegają uwzględnieniu przy ustalaniu prawa do polskiej emerytury. Z UZASADNIENIA Wnioskodawca - urodzony dnia 17 marca 1924 r., zamieszkały w Belgii, w dniu 9 maja 1990 r. wystąpił za pośrednictwem belgijskiej instytucji ubezpieczeniowej, z wnioskiem o stwierdzenie prawa do polskiej emerytury z tytuł [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 19 października 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: III AUa 391/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dochód uzyskany z działalności gospodarczej stanowiącej uboczne zajęcie zarobkowe w rozumieniu art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 41, poz. 324 ze zm.) - jako nie objęte przedmiotowo obowiązkiem ubezpieczenia społecznego, na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1976 r. o ubezpieczeniu osób prowadzących działalność gospodarczą (Dz.U. Nr 46 z 1989 r., poz. 250 ze zm.) - bez względu na jego wysokość nie wpływa na zawieszenie lub zmniejsze [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 14 października 1999 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: III AUa 283/99
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W okresie, na który udzielono pracownicy urlopu wypoczynkowego, tak samo jak w okresie pobierania zasiłku chorobowego czy rehabilitacyjnego - osoba taka nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu, o jakim mowa w art. 6 ust. 13 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Z UZASADNIENIA Decyzją z dnia 20 kwietnia 1998 r., Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w B. objęła ubezpieczeniem społecznym rolników Stanisławę Cz. - żonę rolnika Jana Cz. - w okresie od dnia 1 wrześ [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 14 października 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 5, pozycja: 42, Sygnatura: II AKa 321/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Użyte w art. 8 ust. 2 "a" ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. z późn. zmianami o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego sformułowanie "na terytorium Polski" odnosi się wyłącznie do miejsca funkcjonowania radzieckich organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości lub pozasądowych. Warunek ten nie dotyczy natomiast miejsca prowadzenia przez osoby represjonowane działalności na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 14 października 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 6, pozycja: 24, Sygnatura: I ACa 302/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro żądanie powoda zmierza nie do ustalenia istnienia określonego prawa lub stosunku prawnego lecz do zobowiązania pozwanego do zawarcia umowy o określonej treści, to wywody zawarte w apelacji są chybione, bo nie odnoszą się one ani do żądania powoda zawartego w pozwie, ani do rozstrzygnięcia sądu. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 14 października 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Banku Gospodarki Żywnościowej SA w W. Oddziału Operacyjnego w A. przeciwko Bankowi Spółdz [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, [282], 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU