STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 14 października 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 6, pozycja: 26, Sygnatura: III AUa 281/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Warunkiem ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego dla osoby w wieku powyżej lat 16-tu jest wykazanie niepełnosprawności w stopniu co najmniej umiarkowanym, a niesprawność ta powstała w wieku uprawniającym do zasiłku rodzinnego, albo jeżeli osoba ta ukończyła 75 lat. Z UZASADNIENIA Zaskarżonym wyrokiem z dnia 15 marca 1999 r. Sąd Okręgowy - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w S. oddalił odwołanie Ewy Justyny W. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w S. z dnia 11 marca 1998 r [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 14 października 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 7, pozycja: 33, Sygnatura: III AUa 266/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zadaniem Funduszu Alimentacyjnego jest dokonywanie wypłat świadczeń alimentacyjnych w sytuacji, kiedy takowe nie są realizowane przez osobę do tego zobowiązaną. Nie oznacza to bynajmniej zwolnienia od tych świadczeń osób, na których ciąży ustawowy obowiązek łożenia na utrzymanie osób uprawnionych. Z UZASADNIENIA Zaskarżonym wyrokiem z dnia 1 marca 1999 r., Sąd Okręgowy - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w L. odddalił odwołanie Urszuli W. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 14 października 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 7, pozycja: 34, Sygnatura: III AUa 279/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Subiektywne przekonanie wnioskodawczyni co do stanu swego zdrowia nie może stanowić podstawy wywoływania opinii kolejnych biegłych. Z UZASADNIENIA Decyzją z dnia 23 czerwca 1998 r., Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. odmówił Mariannie M. prawa do dodatku pielęgnacyjnego do renty inwalidzkiej, bowiem lekarz orzecznik w dniu 15 czerwca 1998 r. stwierdził, że wnioskodawczyni jest nadal trwale, całkowicie niezdolna do pracy, ale nie wymaga pomocy innych osób w zaspokajaniu osobistych potr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 października 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 10, pozycja: 42, Sygnatura: Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 października 1999 r., sygn. I
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. Nr 19, poz. 147 z późn. zm.), legitymację czynną w takim procesie ma ten, którego prawo nie jest wpisane lub jest wpisane błędnie, albo jest dotknięte wpisem nie istniejącego obciążenia lub ograniczenia (lub jego następcy prawni). Nadto legitymację taką także ma ten, kto ma interes prawny - interes prawny inny niż interes osoby wyżej wymienionej. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu sprawy z p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 października 1999 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 7, pozycja: 46, Sygnatura: I ACa 450/00
Data wprowadzenia do systemu: 19-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Rodzic nie może reprezentować dziecka w sytuacji określonej w art. 98 § 2 pkt 2 k.r.o., czyli w takim postępowaniu, które toczy się między dzieckiem a jednym z rodziców. Odnosząc to do postępowania procesowego, w którym występują dwie strony o interesach przeciwstawnych, to wskutek tego wyłączone jest reprezentowanie dziecka przez jedno z rodziców, jeżeli proces toczy się między tymi osobami. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 12 października 1999 r. na rozprawie sprawy z powódz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 12 października 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 6, pozycja: 27, Sygnatura: I ACa 318/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Obowiązek zaspokojenia roszczenia o zadośćuczynienie z tytułu uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nie staje się wymagalny dopiero z datą wydania uwzględniającego to roszczenie wyroku wydanego w toku wytoczonego o nie procesu sądowego, lecz z chwilą wezwania dłużnika do jego zaspokojenia (art. 455 k.c.) W przypadku zaś, gdy odpowiedzialność za wyrządzoną przez sprawcę szkodę ponosi ubezpieczyciel, zobowiązany on jest na podstawie art. 817 § 1 k.c. spełnić świadczenie w terminie 30 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 października 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 10, pozycja: 39, Sygnatura: I ACa 471/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie ma podstaw do podzielania poglądu, że hotel odpowiada na podstawie art. 846 § 1 k.c. w brzmieniu obowiązującym przed dniem 24 września 1998 r. za rzeczy znajdujące się w samochodzie pozostawionym w garażu hotelowym, o ile są to rzeczy zwyczajowo przewożone w samochodzie, a za inne rzeczy tylko wówczaas, gdy został poinformowany o ich pozostawieniu w samochodzie. Dla oceny, czy rzecz została wniesiona do hotelu w rozumieniu art. 846 § 1 k.c. (w brzmieniu sprzed 24 września 1998 r.) nie ma z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 października 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 7, pozycja: 59, Sygnatura: AKa 241/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepisy procesowe regulujące kwestie związane z obsadą sądu nie są - podobnie, jak umieszczone w tym samym rozdziale kodeksu przepisy normujące jego właściwość - normami regulującymi tok i tryb (sposób i zakres) czynności procesowych, lecz odnoszą się wyłącznie do "statyki" procesu. Jako takie więc, nie mają automatycznego zastosowania w momencie, gdy rozpoczęta przed wejściem w życie k.p.k. z 1997 r. rozprawa uległa odroczeniu po dniu 31 sierpnia 1998 r., lecz ich "uruchomienie" następuje w za [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 5 października 1999 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 2, pozycja: 14, Sygnatura: II AKz1 820/99
Data wprowadzenia do systemu: 12-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wszczęcie egzekucji następuje wraz z nadaniem wyrokowi klauzuli wykonalności w zakresie zobowiązań o charakterze cywilnym. Nadanie klauzuli wykonalności jest więc integralną częścią postępowania egzekucyjnego, nie zaś czynnością procesową, która postępowanie owo poprzedza. Z UZASADNIENIA Jedną z elementarnych kwestii wymagających rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie (jeszcze przed przystąpieniem do jej merytorycznego rozpoznania) jest ustalenie, jaki jest charakter postępowania o nadanie kl [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 30 września 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 11, pozycja: 81, Sygnatura: II AKa 290/99
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przyjście osoby chcącej sprzedać posiadane narkotyki, celem zrealizowania tego zamiaru, z "towarem" przygotowanym do sprzedaży (podzielonym na porcje - "działki") w miejsce, o którym się wie, że jest miejscem częstych sprzedaży narkotyków, przekracza ramy czynności przygotowawczych i jest działaniem już zmierzającym bezpośrednio do dokonania czynu z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. nr 75, poz. 468). Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, [283], 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU