STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 maja 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 5, pozycja: 42, Sygnatura: SA/Ł 2303/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Obowiązek solidarnego uiszczenia należnej opłaty przez obie strony umowy pożyczki (art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej) nie może zostać wyłączony w drodze umowy cywilnoprawnej zawartej między stronami. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 listopada 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 5, pozycja: 43, Sygnatura: V SA 2495/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Importowane towary, które następnie stają się przedmiotami leasingu kapitałowego, nie korzystają ze zezwolenia od cła przewidzianego w art. 37 ust. 5 ustawy o spółkach z udziałem zagranicznym. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 października 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 1, pozycja: 44, Sygnatura: SA/Gd 822/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Reguła zawarta w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ma zastosowanie, gdy podatnik tak postanowi i powiadomi o swoim postanowieniu organ podatkowy. Jeśli tego nie uczyni, rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, zgodnie z art. 6 ustawy o zobowiązaniach podatkowych. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 października 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 5, pozycja: 44, Sygnatura: SA/Gd 822/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Reguła zawarta w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ma zastosowanie, gdy podatnik tak postanowi i powiadomi o swoim postanowieniu organ podatkowy. Jeśli tego nie uczyni, rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, zgodnie z art. 6 ustawy o zobowiązaniach podatkowych. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 października 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 5, pozycja: 46, Sygnatura: SA/Ka 1424/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie może być uznana za koszt uzyskania przychodów strata w środkach obrotowych, będąca następstwem niewłaściwego działania podatnika, czy też osób z nim związanych.W sferze stosunków podatkowych dotyczących podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, straty w transporcie czy magazynach własnych lub odbiorców, nie mogą być potraktowane jako zdarzenia losowe z art. 15 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 marca 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 5, pozycja: 47, Sygnatura: III SA 998/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wykazanie przez podatnika przychodu w kwocie niższej od ceny zakupu sprzedanych towarów lub równej tej cenie, wskazuje na istnienie sprzeczności tych elementów działalności gospodarczej, o której mowa w art. 169 § 2 k.p.a. W takim przypadku przepis ten pozwala organowi podatkowemu na nieuznanie księgi prowadzonej przez podatnika za dowód w postępowaniu podatkowym, jeżeli podatnik tych okoliczności nie wyjaśnił. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 3 października 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 5, pozycja: 48, Sygnatura: I ACr 386/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stosunki wzajemne między dotychczasową i nowo powstałą spółdzielnią w zakresie składników majątkowych, praw i zobowiązań, reguluje art. 111 Prawa spółdzielczego w zdaniu pierwszym. Następnie dwa zdania tego przepisu odnoszą się do stosunków prawnych spółdzielni z wierzycielami i dłużnikami, nie zaś do stosunków pomiędzy spółdzielnią dotychczasową i nowo powstałą.Przewidziana w zdaniu trzecim art. 111 solidarna odpowiedzialność wobec wierzycieli nie przesądza więc o tym, jaki jest zakres wzajemny [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Warszawie – Sądu Antymonopolowego z dnia 10 maja 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 5, pozycja: 49, Sygnatura: XVII Amr 75/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odmowa zawarcia umowy przez podmiot gospodarczy o pozycji dominującej na rynku może stanowić przejaw praktyki monopolistycznej. Decydująca w tej mierze może być w szczególności proponowana przez podmiot dominujący, nie przyjęta z kolei przez drugą stronę, ocena prawna treści spornych warunków umowy w świetle przesłanek z art. 3531 k.c., określających granice swobody umów. Jeżeli treść warunków umowy proponowanych przez podmiot o pozycji dominującej na rynku nie narusza powołanego wyżej przepisu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym

Postanowieni Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP z dnia 16 lutego 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 5, pozycja: 50, Sygnatura: Odw 1485/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Nie jest trafne twierdzenie, iż zwrot kosztów postępowania przed organem orzekającym przysługuje jedynie stronom, natomiast nie przysługuje interwenientom ubocznym. Rozporządzenie RM z dnia 28 kwietnia 1993 r. w sprawie postępowania spornego i odwoławczego oraz opłat związanych z ochroną wynalazków i wzorów użytkowych w § 10 ust. 1 oraz 6 przewiduje, iż w sprawach dotyczących kosztów postępowania nie uregulowanych w ust. 1-5 stosuje się odpowiednio przepisy k.p.c. Art. 107 k.p.c. stanowi zaś [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 6, pozycja: 54, Sygnatura: III CZP 197/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Utworzenie spółki akcyjnej, której przedmiot przedsiębiorstwa obejmuje działalność w zakresie obrotu nieruchomościami, wymaga zezwolenia (art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. b/ ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym - Dz.U. Nr 60, poz. 253 ze zm.), także w razie, gdy jedynym z założycieli jest osoba prawna z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zależna od podmiotu zagranicznego (art. 7 ust. 1-3 powołanej ustawy). [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, [285], 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU