STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 24 sierpnia 1999 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 2, pozycja: 15, Sygnatura: I ACa 412/99
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Za "nadzwyczajne wydarzenie" powodujące nieobecność strony na rozprawie (art. 214 k.p.c.) należy uznać blokadę dróg dojazdowych do siedziby sądu przez protestujących rolników. Po stwierdzeniu takiego faktu przez sąd, rozprawa winna ulec odroczeniu. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 19 sierpnia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 1, pozycja: 5, Sygnatura: II AKa 141/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepisy rozdziału 58 Kodeksu postępowania karnego stanowią podstawę do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych za niewątpliwie niesłuszne zatrzymanie, o ile zatrzymanie to miało charakter procesowy, to jest stanowiło środek przymusu przewidziany w art. 244 lub 247 k.p.k. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 19 sierpnia 1999 r. sprawy Cz. Sz. o odszkodowanie i zadośćuczynienie, z powodu apelacji wniesionej przez pełnomocnika wnioskodawcy od wyroku Sądu Okręgowego z dnia 22 kwietnia [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 19 sierpnia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 7, pozycja: 32, Sygnatura: III AUa 229/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro do świadczeń niezrealizowanych, należnych osobie, które zmarła po wystąpieniu o nie, art. 104 ustawy o z.e.p. ogranicza krąg osób najbliższych, którym przysługuje roszczenie o ich wypłatę, to nie można przyjmować, że do identycznych świadczeń emerytalno-rentowych, tyle że do przyznanych zmarłemu przed jego śmiercią, ale nie wypłaconych z uwagi na zgon, uprawniony będzie inny krąg osób. Z UZASADNIENIA Decyzją z dnia 19 stycznia 1998 r., Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego -Oddział R [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 11 sierpnia 1999 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 3, pozycja: 28, Sygnatura: II AKz1 687/99
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustawodawca w § 3 art. 161 k.w. stwierdził, że wniosku skazanego lub jego obrońcy, złożonego przed upływem terminów określonych w art. 77 § 2 lub art. 78 k.k., lub przed upływem 3 miesięcy od dnia wydania postanowienia o odmowie warunkowego zwolnienia, nie rozpoznaje się aż do upływu tego terminu lub okresu. W jakiej formie ma owo "nierozpoznawanie" następować, ustawodawca nie określił. O ile jednak w materii tej zapadnie postanowienie, co do zasady zaskarżalne, uznać trzeba, że toczy się postęp [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 sierpnia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 10, pozycja: 44, Sygnatura: I ACa 501/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dopuszczalne jest odwołanie członka rady nadzorczej spółki akcyjnej w czasie trwania kadencji, gdyż z Kodeksu handlowego nie wynika niedopuszczalność takiego działania. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 5 sierpnia 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Ireneusza Z. przeciwko Warszawskim Zakładom Papierniczym SA w K. J. o unieważnienie uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 22 grudnia 1998 r., sygn. ak [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 4 sierpnia 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 11, pozycja: 57, Sygnatura: III AUa 414/99
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przeciwko osobom trzecim, które pobrały świadczenie emerytalne im nie przysługujące, ale nie będące świadczeniem nienależnym w rozumieniu art. 106 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. nr 40, poz. 267 z późniejszymi zmianami), organ rentowy może wystąpić o zwrot tych świadczeń jedynie na drogę postępowania cywilnego. Sąd Apelacyjny w Łodzi, po rozpoznaniu w dniu 4 sierpnia 1999 r. apelacji Heleny P. od wyroku Sądu Okręgowego [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 29 lipca 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 11, pozycja: 56, Sygnatura: III AUa 259/99
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie jest związany treścią protokołu powypadkowego, w szczególności w zakresie uznania zdarzenia za wypadek przy pracy wówczas, gdy jest on płatnikiem jednorazowego odszkodowania z tytułu tego wypadku przewidzianego w ustawie z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. nr 30 z 1983 r., poz. 144 z późn. zm.). Sąd Apelacyjny w Łodzi, po rozpoznaniu w dniu 29 lipca 1999 r. apelacji Piotra Ch. od wyroku Sądu Okręgow [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 27 lipca 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: I ACa 280/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przesłanką warunkującą zarówno roszczenia zmierzające do usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych, jak i roszczenie o zasądzenie zadośćuczynienia jest ustalenie, że dobro osobiste zostało naruszone działaniem bezprawnym. Sąd Apelacyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu w dniu 27 lipca 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Romana M. przeciwko Skarbowi Państwa - Prokuratorowi Okręgowemu (poprzednio Wojewódzkiemu) o zapłatę, na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 22 lipca 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: I ACa 197/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wspólnik spółki cywilnej w przypadku zaistnienia ważnych powodów jest uprawniony do wyboru prawa, z którego skorzysta - żądania rozwiązania spółki bądź wypowiedzenia udziału, natomiast rzeczą sądu jest ocena, czy w sytuacji, gdy wspólnik żąda rozwiązania spółki zaspokojenie jego żądań nie jest w okolicznościach sprawy nadużyciem prawa podmiotowego. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 22 lipca 1999 r. w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa głównego T. B. przeciwko pozwanym [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 22 lipca 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 11, pozycja: 45, Sygnatura: III AUa 206/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustawa z dnia 18 grudnia 1976 r. o ubezpieczeniu społecznym osób prowadzących działalność gospodarczą oraz ich rodzin (Dz.U. Nr 46 z 1989 r., poz. 250 z późn. zm.) nie przewiduje możliwości uzyskania przez kobietę prawa do wcześniejszej emerytury przed ukończeniem 60 roku życia. Z UZASADNIENIA Decyzją z dnia 19 marca 1998 r., Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. odmówił Stanisławie S., urodzonej dnia 20 stycznia 1943 r. prawa do emerytury z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, [286], 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU