STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 20 lipca 1999 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 2, pozycja: 8, Sygnatura: I ACa 388/99
Data wprowadzenia do systemu: 12-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 29 Prawa upadłościowego nie stanowi samodzielnej podstawy rozliczeń między upadłym, a właścicielem rzeczy. Z UZASADNIENIA Powód - syndyk masy upadłości PUP "C" SA w G. wniósł o zasądzenie od pozwanej gminy kwoty 23.181,96 zł z ustawowymi odsetkami od dnia wytoczenia powództwa do dnia zapłaty z tytułu zwrotu kosztów utrzymania nieruchomości stanowiącej własność pozwanej, a będącej w chwili ogłoszenia upadłości w jego posiadaniu - powołując jako podstawę swojego roszczenia art. 29 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 20 lipca 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 5, pozycja: 38, Sygnatura: II AKa 136/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Strona podmiotowa przestępstwa z art. 284 § 1 k.k. ma charakter umyślny i kierunkowy; sprawca musi działać w ściśle określonym celu, którym jest przywłaszczenie cudzej rzeczy (mienia). Nie wystarcza, że sprawca godził się na możliwość przywłaszczenia. Niezbędna dla przypisania mu przywłaszczenia jest, by tego chciał, by to było jego celem. Umyślność jest ściśle związana ze stanem świadomości sprawcy czynu zabronionego. O zachowaniu umyślnym można mówić jedynie wtedy, gdy sprawca obejmuje swoją ś [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 lipca 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 7, pozycja: 30, Sygnatura: I ACa 400/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli w toku sprawy wszczętej przed sądem polskim po uprawomocnieniu się orzeczenia sądu zagranicznego, ale jeszcze przed jego uznaniem przez sąd polski, jedna ze stron powoła się na to prawomocne zagraniczne orzeczenie w postępowaniu przed sądem polskim, to to ostatnie postępowanie może co najwyżej ulec zawieszeniu na podstawie art. 177 § 1 pkt 1 k.p.c. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 8 lipca 1999 r. na rozprawie sprawy z wniosku Luigi N. z udziałem Elżbiety O. o uznanie orz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 20 lipca 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 10, pozycja: 76, Sygnatura: II AKo 223/99
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odstępstwa od powszechnie przyjętej wykładni prawa nie można uznać za inną, co najmniej "równie poważną obrazę prawa" (art. 101 § 1 pkt 8 k.p.k.), w świetle pozostałych przesłanek nieważności orzeczenia i pro iure, określonych w art. 101 § pkt 1 -7 k.p.k. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 20 lipca 1999 r. w sprawie Zbigniewa K. obwinionego o czyn z art. 87 § 1 k.w. i art. 86 § 2 k.w. wniosku wniesionego przez Prokuratora Okręgowego w J. G. o stwierdzenie nieważności postanowien [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 14 lipca 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 4, pozycja: 15, Sygnatura: I ACa 276/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skutkiem poręczenia jest ustanowienie poręczyciela dłużnikiem o zakresie odpowiedzialności uzależnionej od treści oświadczenia woli. Poręczyciel może zastrzec, że jego odpowiedzialność odnosić się będzie jedynie do majątku odrębnego, bądź też jedynie do majątku wspólnego. Brak natomiast jakiegokolwiek oświadczenia poręczyciela w tym zakresie rodzi odpowiedzialność obydwiema masami majątkowymi wynikającymi z przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Sąd Apelacyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 14 lipca 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 5, pozycja: 21, Sygnatura: I ACa 319/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sytuacji, gdy w oparciu o art. 194 § 1 k.p.c. powód wskazuje innego pozwanego obok dotychczas wskazanego lub w miejscu dotychczasowego, sąd nie może dokonywać oceny zasadności tego wskazania i odmówić wezwania wskazanego do udziału w sprawie w charakterze pozwanego. Do powoda bowiem należy określenie strony pozwanej w wytyczonym przez niego powództwie. W konsekwencji tegoż wskazania, a nie wezwania przez sąd, następują w stosunku do tego pozwanego skutki jakie ustawa wiąże z wytyczeniem powódz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 8 lipca 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 3, pozycja: 24, Sygnatura: II AKz1 300/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dla oceny przestrzegania przez skazanego warunków probacji nie ma znaczenia, że prowadzi się przeciw niemu inne postępowanie karne. Dopóki w tym postępowaniu nie zapadnie prawomocny wyrok, nie można wyciągać wniosków dla skazanego niekorzystnych stąd tylko, że postępowanie jest prowadzone, bo takowe naruszałyby domniemanie niewinności, wyrażone również w art. 42 ust. 3 Konstytucji RP. Nie stoi to jednak na przeszkodzie samodzielnemu dokonaniu ustaleń przez sąd orzekający co do probacji, także na [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 8 lipca 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 4, pozycja: 28, Sygnatura: II AKz1 285/99.
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
O prawnej podstawie orzeczenia, właściwości organów procesowych, trybie postępowania itd. decyduje przedmiot orzekania, określony żądaniem strony (zarządzeniem w sprawie wszczętej bez żądania). Skoro przedmiotem orzekania jest zwolnienie z internowania psychiatrycznego, zastosowanego na podstawie art. 100 § 2 d.k.k., to podstawą prawną orzeczenia jest - z braku odpowiednika - art. 96 § 3 k.k. a nie art. 95 § 2 k.k. Wprawdzie internowanie (a nie umieszczenie w szczególnym zakładzie karnym z art. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 8 lipca 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 4, pozycja: 28, Sygnatura: II AKz1 285/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
O prawnej podstawie orzeczenia, właściwości organów procesowych, trybie postępowania itd. decyduje przedmiot orzekania, określony żądaniem strony (zarządzeniem w sprawie wszczętej bez żądania). Skoro przedmiotem orzekania jest zwolnienie z internowania psychiatrycznego, zastosowanego na podstawie art. 100 § 2 d.k.k., to podstawą prawną orzeczenia jest - z braku odpowiednika - art. 96 § 3 k.k. a nie art. 95 § 2 k.k. Wprawdzie internowanie (a nie umieszczenie w szczególnym zakładzie karnym z art. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 7 lipca 1999 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: I ACa 27/99
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Wina, jako podstawa odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę, wymaga jednakowoż oprócz bezprawności, stanowiącej kategorię obiektywną, możliwości postawienia sprawcy bezprawnego czynu zarzutu, że jego działanie lub zaniechanie było naganne w konkretnej sytuacji. Zarzutu takiego nie można postawić funkcjonariuszom organów podatkowych, które stosowały prawo w praktyce, poprzez udzielanie informacji podatnikom (obowiązek z art. 9 k.p.a.) zgodnie z powszechnie obowiązującą wykładnią prawa. II. Nal [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, [287], 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU