STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 7 lipca 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 1, pozycja: 7, Sygnatura: III AUa 143/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Umowa o pracę zawarta pomiędzy członkami zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest sprzeczna z przepisem art. 203 Kodeksu handlowego i nie powoduje powstania pracowniczego ubezpieczenia społecznego. Sąd Apelacyjny-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, po rozpoznaniu w dniu 7 lipca 1999 r. w Białymstoku apelacji zainteresowanej B. W. od wyroku Sądu Okręgowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, VI Wydziału Pracy i Ubezpieczeń [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 lipca 1999 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 4, pozycja: 21, Sygnatura: I ACa 380/99
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Ochroną art. 23 k.c. objęte jest prawo do swobody wypowiedzi, wyboru rozmówcy i tajemnicy rozmowy. II. Gromadzenie materiału dowodowego w procesie i prezentowanie go przez strony nie powinno odbywać się z naruszeniem zasad współżycia społecznego. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 6 lipca 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Jadwigi J. przeciwko Elżbiecie S. o ochronę dóbr osobistych, na skutek apelacji pozwanej od wyroku Sądu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 16 lutego 199 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 1 lipca 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 3, pozycja: 17, Sygnatura: II AKa 111/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Występek z art. 242 § 1 k.k. nie ma charakteru trwałego. Dla dokonania go wystarczające jest zerwanie więzów straży, to jest odzyskanie przez sprawcę wolności, choćby na krótko. Czas trwania tego stanu, sposób uwolnienia się, skutki zachowania sprawcy itd. nie są znamienne; należą do okoliczności określających treść materialną przestępstwa, znaczącą dla wymiaru kary, ale nie dla bytu przestępstwa. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 30 czerwca 1999 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 3, pozycja: 20, Sygnatura: I ACa 428/99
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Warunkiem do przeprowadzenia wyboru członków rady nadzorczej spółki akcyjnej grupami jest nie tylko zgłoszenie stosownego wniosku przez określoną w art. 379 § 3 k.h. grupę akcjonariuszy oraz uwzględnienie tego wniosku w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia akcjonariuszy, ale także utworzenie na tymże zgromadzeniu choćby jednej grupy przedstawiającej przynajmniej jedną piątą część kapitału akcyjnego, zdolnej do wyboru co najmniej jednego członka rady nadzorczej. Aktualizacja warunk [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 29 czerwca 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: II AKa 154/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niedopuszczalne jest stosowanie częściowo przepisów ustawy dawniej obowiązującej i w części przepisów nowej ustawy. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 1999 r. sprawy Marii F. oskarżonej z art. 310 § 1 k.k. i inne, z powodu apelacji wniesionej przez prokuratora od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 18 marca 1999 r., sygn. akt XVI K 380/98, uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Sądowi Okręgowemu w Katowicach do ponownego rozpoznania. (...) Z UZASADNIENIA [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 29 czerwca 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 3, pozycja: 13, Sygnatura: I ACa 192/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Możność uchylenia się od skutków wadliwego oświadczenia woli następuje przez złożenie innej osobie stosownego oświadczenia na piśmie, którym może być również pozew wniesiony przeciwko tej osobie. Wówczas datę uchylenia się od skutków oświadczenia woli stanowi chwila doręczenia pozwu. Z UZASADNIENIA Sąd Okręgowy w Lublinie, wyrokiem wydanym w dniu 19 marca 1999 r.; 1. oddalił powództwo, 2. zasądził od Sylwestra G. na rzecz Dariusza P. kwotę 3.904 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, 3. przejął [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 29 czerwca 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 7, pozycja: 52, Sygnatura: II AKa 179/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W art. 294 § 1 k.k. określony został typ kwalifikowany, w którym okolicznością powodującą surową odpowiedzialność jest dopuszczenie się jednego z wymienionych w nim przestępstw, w tym z art. 284 § 1 k.k., w stosunku do mienia znacznej wartości. Opis typu kwalifikowanego zawarty jest w dwóch przepisach, które należy łącznie uwzględniać, dokonując wykładni jego znamion. Konieczna jest zatem złożona kwalifikacja prawna oparta na przepisie określającym typ podstawowy danego przestępstwa oraz art. 29 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 29 czerwca 1999 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 12, pozycja: 3, Sygnatura: I ACa 192/991)
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Michał Niedośpiał Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 29 czerwca 1999 r., sygn. I ACa 192/991) Teza glosowanego orzeczenia ma następujące brzmienie: Możność uchylenia się od skutków wadliwego oświadczenia woli następuje przez złożenie innej osobie stosownego oświadczenia na piśmie, którym może być również pozew wniesiony przeciwko tej osobie. Wówczas datę uchylenia się od skutków oświadczenia woli stanowi chwila doręczenia pozwu. Powód wytoczył powództwo (z uzasadnien [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 czerwca 1999 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 1, pozycja: 7, Sygnatura: I ACa 282/99.
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. Nr 85, poz. 388) nakłada na wspólnotę obowiązek corocznych obrad nad sprawozdaniem zarządu, to winien to być dokument od zarządu pochodzący. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Zdzisława P. i Zenona O. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej nieruchomości przy ul. Walewskiej 5 w W. o uchylenie uchwał, na skutek apelacji powodów od wyroku Sadu Wojewódzkiego w Warszawie z d [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 24 czerwca 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 4, pozycja: 26, Sygnatura: II AKa 119/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie można na podstawie art. 72 § 1 pkt 8 k.k. nakładać obowiązku wykonywania pracy dozorowanej, zawierającego element kary ograniczenia wolności, ani innych obowiązków o charakterze penalnym, przewidzianych dawniej w art. 75 § 2 pkt 4 k.k. z 1969 roku, a pominiętych w Kodeksie karnym. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, [288], 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU