STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sadu Najwyższego z dnia 22 września 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 7, pozycja: 75, Sygnatura: III CZP 119/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W razie stwierdzenia nieważności umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste i wykreślenie z księgi wieczystej tego prawa, ustanowiona na nim hipoteka wygasa (art. 241 k.c. ). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 grudnia 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 7, pozycja: 76, Sygnatura: I ACr 921/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Tytuł rozporządzenia wykonawczego wydanego na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 38 pkt 2 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz.U. Nr 108 z 1993 r., poz. 486 z późn. zm.) nie może przesądzać o tym, czy Skarb Państwa wnosi kapitał do spółki powstałej w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego, jeżeli z samej ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych wynika coś innego, a mianowicie (art. 11 ustawy), że fundusz założycielski i fundusz przeds [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 9 listopada 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 7, pozycja: 77, Sygnatura: I ACr 853/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 49 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (tekst jedn. Dz.U. Nr 108 z 1993 r., poz. 486 z późn. zm.) rozszerza zakres ustawowego prawa zastawu w stosunku do art. 23 tej ustawy Prawo to przysługuje Skarbowi Państwa na wszystkich przedmiotach służących podatnikowi do wykonywania działalności zarobkowej - także tych, znajdowały się w zakładzie podatnika i zostały tam zajęte, choćby stanowiły własność osób trzecich. Wyznacznikami zakresu prawa zastawu są: przeznac [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 29 czerwca 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 7, pozycja: 78, Sygnatura: I ACr 114/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Użycie przez pozwane Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Polmozbyt” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością słowa „Polmozbyt” jest czynem nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 47, poz. 211) w stosunku do działającego od ponad 20 lat Państwowego Przedsiębiorstwa „Polmozbyt”. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 czerwca 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 7, pozycja: 79, Sygnatura: I ACr 285/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z przepisem art. 864 k.c., za zobowiązania spółki cywilnej jej wspólnicy odpowiedzialni są solidarnie. Umowa zawarta między wspólnikami w zakresie przejęcia lub zwolnienia z odpowiedzialności majątkowej za zobowiązania spółki wywiera skutki prawne jedynie między byłymi wspólnikami (np. w zakresie regresu), nie powoduje natomiast żadnych skutków prawnych w stosunku do osób trzecich. Umowa byłych wspólników nie może bowiem wyłączać stosowania przepisu art. 864 k.c., który ma charakter iuri [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Jeleniej Górze z dnia 29 lutego 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 7, pozycja: 80, Sygnatura: V Gr 5/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nakaz stosowania zasad wynikających z § 38 - 44 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1981r. w sprawie wykonania ustawy o przedsiębiorstwach państwowych ( Dz. U. Nr 31, poz. 170) w sposób wyraźny zabrania bezpośredniego i dosłownego stosowania tych przepisów. Oznacza bowiem zalecenie ujawnienia i ukształtowania tych zasad oraz zastosowanie ich właśnie, a nie wprost przepisów, z których wynikają. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 12 października 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 9, pozycja: 81, Sygnatura: III AZP 19/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Kradzież z włamaniem do budynku podatnika, który dołożył należytej staranności w celu jej uniknięcia, powodująca stratę w środkach obrotowych, była zdarzeniem losowym w rozumieniu art. 15 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (Dz.U. Nr 21, poz. 86 ze zm. ) w brzmieniu tego przepisu obowiązującym w 1992 r. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 12 października 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 9, pozycja: 82, Sygnatura: III AZP 20/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Decyzja Ministra Finansów z dnia 15 maja 1991 r., Nr GN-Z-12/91 (Dz. Urz. Ministra Finansów Nr 8, poz. 36), mająca charakter aktu wykonawczego do ustawy, nie podpisana przez Ministra lecz z jego upoważnienia przez dyrektora departamentu, nie może stanowić podstawy prawnej wydania decyzji administracyjnej (art. 156 § 1 pkt. 2 k.p.a.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 5 lipca 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 9, pozycja: 83, Sygnatura: III CZP 84/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Przepis art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym (Dz.U. Nr 89 z 1991 r., poz. 403 z późn. zm.) może być zastosowany zarówno wobec członków okręgowej rady aptekarskiej, jak i wobec członków prezydium okręgowej rady aptekarskiej działającego w imieniu rady w sprawach określonych jej uchwałą ( art. 24, 28 i 29 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich - Dz.U. Nr 41, poz. 179 z późn. zm.).2. Stronom postępowania toczącego si [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 9, pozycja: 84, Sygnatura: III CZP 162/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. W sytuacji, gdy powód pozwał o zapłatę jednego ze wspólników spółki cywilnej, a sąd w wyroku wydanym po rozpoznaniu zarzutów od nakazu zapłaty, zasądził dochodzone świadczenie solidarne od pozwanego i drugiego ze wspólników, bez wezwania go do wzięcia udziału w sprawie, sąd rewizyjny - w razie wniesienia rewizji przez pozwanego - może z urzędu rozpoznać sprawę na rzecz wspólnika, który wyroku nie zaskarżył (art. 384 k.p.c. ) .2. W takim wypadku sąd rewizyjny uchyla wyrok w stosunku do wspólni [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, [288], 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU