STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 czerwca 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 7, pozycja: 37, Sygnatura: III AUa 67/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podjęcie "innej działalności zarobkowej" musi przejawiać się rzeczywistą aktywnością ubezpieczonego ukierunkowaną na uzyskanie zarobku. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 1999 r. apelacji Ryszarda C. od wyroku Sądu Wojewódzkiego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Częstochowie z dnia 10 listopada 1998 r., nr IV U 2284/98, w sprawie Ryszarda C. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w C. o prawo do zasiłku chorobowego, zmienia zaskarżony wyrok i popr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 czerwca 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 10, pozycja: 73, Sygnatura: II AKa 138/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli w ustawie przewidziano wyłącznie jeden skład sądu jako właściwy, to uznać należy, że wszelkie inne składy, które nie mogą być wyznaczone na podstawie ustawy są niewłaściwe, choćby były to składy liczbowo szersze lub wyżej kwalifikowane. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 1999 r. sprawy Leszka B. oskarżonego z art. 210 § 2 d.k.k. w związku z art. 60 § 1 d.k.k., z powodu apelacji, wniesionej przez obrońcę oskarżonego od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23 czerwca 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 7, pozycja: 50, Sygnatura: II AKa 154/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Czynem może być tylko zachowanie się człowieka, będące "wytworem jego woli", a zachowania (ruchy), wykonywane wyłącznie pod wpływem siły zewnętrznej - przymusu fizycznego - czynem nie są, o ile sprawca sile tej nie mógł się oprzeć (vis absoluta). Z UZASADNIENIA Na uwzględnienie zasługuje natomiast wniosek zawarty w apelacji obrońcy oskarżonego. Słuszny jest bowiem zarzut obrazy prawa materialnego - a to art. 1 § 1 k.k. Przepis art. 1 k.k. wymienia wszystkie elementy struktury przestępstwa, st [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 22 czerwca 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 6, pozycja: 47, Sygnatura: II AKa 205/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Rażąco sprzeczne z uprawnieniem do obrony i gwarancją swobody wyboru sposobów i środków obrony byłoby utożsamianie zmiany wyjaśnień oskarżonego z przesłanką utrudniania postępowania karnego. Sąd Apelacyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 1999 r. sprawy z wniosku Kazimiery G. o odszkodowanie za niesłuszne tymczasowe aresztowanie, z powodu apelacji, wniesionej przez pełnomocnika wnioskodawczyni od wyroku Sądu Okręgowego w Koninie z dnia 25 marca 1999 r., sygn. akt II Ko 64/97, uchyla [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego z Białymstoku z dnia 22 czerwca 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 10, pozycja: 44, Sygnatura: I ACz 269/99
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgłoszenie wniosku o wydanie odpisu z akt sprawy uzasadnia pobranie opłaty kancelaryjnej w stałej wysokości na podstawie § l ust. l rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 listopada 1996 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych w sprawach cywilnych (Dz.U. nr 139, poz. 650) bez względu na technikę sporządzania odpisu. Obowiązujący stan prawny nie daje podstaw do dokonywania jakiejkolwiek ekonomicznej kalkulacji przy wymiarze opłaty kancelaryjnej. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po roz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18 czerwca 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 3, pozycja: 22, Sygnatura: II AKz 223/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepisy rozdziału 56 o wznowieniu postępowania nie mają zastosowania do postępowania zakończonego postanowieniem o jego umorzeniu wydanym przez prokuratora, jak też do czynności sądu w postępowaniu przygotowawczym, polegającej na rozpoznaniu zażalenia na postanowienie o umorzeniu przez prokuratora dochodzenia lub śledztwa. Z UZASADNIENIA Postanowieniem z dnia 31 grudnia 1998 r. w sprawie Ko1 106/98 Sąd Rejonowy w N. nie uwzględnił zażalenia podejrzanego Eugeniusza K. i utrzymał w mocy postano [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 11, pozycja: 79, Sygnatura: II AKa 240/99
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wymagany przez art. 60 § 3 k.k. warunek ujawnienia wobec organu powołanego do ścigania przestępstw informacji dotyczących osób uczestniczących w popełnianiu przestępstwa jest spełniony, gdy dotyczy informacji nieznanych organowi ścigania. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 1999 r. sprawy Bekima F., Dariusza W. i Krzysztofa W., oskarżonych z art. 280 § 1 k.k. i inne k.k., z powodu apelacji wniesionej przez oskarżonych od wyroku Sądu Okręgowego w W., zaskarżony wyrok ut [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 16 czerwca 1999 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 3, pozycja: 19, Sygnatura: I ACa 288/99
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Deklaracja wekslowa podpisana również przez poręczyciela wekslowego jest wiążącą strony umową, która określa samoistnie warunki wypełnienia weksla in blanco (art. 10 Prawa wekslowego). 2. Nie stanowi odnowienia (art. 506 § 1 k.c.) umowa restrukturyzacji kredytu, przewidująca jedynie zmiany czasu, miejsca i sposobu spełnienia świadczenia, sposób zabezpieczenia kredytu, wysokości jego oprocentowania, czy nawet zmianę rozmiarów (zwiększenie lub pomniejszenie) świadczenia. Z UZASADNIENIA Zaska [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 16 czerwca 1999 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 2, pozycja: 16, Sygnatura: I ACa 290/99
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odmowa małżonka zgody na rozwód ze względów religijnych nie może być uznana za sprzeczną z zasadami współżycia społecznego (art. 56 § 3 k.r.o.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 15 czerwca 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 11, pozycja: 48, Sygnatura: I ACa 185/99
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W myśl art. 80 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, mężczyzna który dziecko uznał, może w ciągu roku od daty uznania żądać jego unieważnienia z powodu wady swego oświadczenia woli. Wynika z tego, że niezgodność uznania ze stanem rzeczywistym w ogóle nie może być podstawą powództwa o unieważnienie uznania. Z UZASADNIENIA Sąd Apelacyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu w dniu 15 czerwca 1999 r. na rozprawie przy udziale prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu sprawy z powództwa Krzysztofa P. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, [289], 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU