STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 14 czerwca 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 11, pozycja: 80, Sygnatura: II AKa 184/99
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Skoro oskarżony w sytuacji określonej w art. 197 § 1 k.k. doprowadził nieletnią do poddania się innej czynności seksualnej, to nie zmienia to oceny prawnej zdarzenia z art. 197 § 3 k.k., a może mieć jedynie wpływ na wysokość kary. 2. Błędny jest pogląd, że dla bytu przestępstwa z art. 197 § 3 k.k. konieczne jest wypowiadanie gróźb w rozumieniu art. 190 k.k. Groźbą taką może być zachowanie, które zawiera element bezprawności i oddziałuje na psychikę ofiary w sposób paraliżujący jej wolę. Sąd [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 10 czerwca 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: III AUa 238/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wprowadzenie przez ustawodawcę wyraźnego rozróżnienia pomiędzy dodatkiem a zasiłkiem pielęgnacyjnym nie może budzić żadnych wątpliwości; z rozróżnieniem tym związane są dwie odrębne podstawy prawne dla ewentualnego nabycia uprawnień do tych świadczeń. Z UZASADNIENIA Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L., decyzją z dnia 22 stycznia 1998 r. odmówił wnioskodawczyni - Ewie S. prawa do zasiłku pielęgnacyjnego. W odwołaniu od tej decyzji wnioskodawczyni podniosła, że jest osobą niepełnosprawn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 9 czerwca 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 10, pozycja: 78, Sygnatura: II AKz1 304/99
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skazany winien skorzystać z instytucji przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności po myśli art. 153 § 1 k.k.w. jedynie wtedy, gdy stwierdzi się u niego chorobę psychiczną, mającą postać choroby ciężkiej i to tylko wówczas, gdy zgodnie z zasadą ciągłości wykonania kary, skazany taki nie może być skutecznie leczony w warunkach więziennej służby zdrowia. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w sprawie Leszka J. skazanego za przestępstwo z art. 210 § 1 d.k.k. w związku z art. 60 § 3 d.k.k. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 2 czerwca 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 6, pozycja: 45, Sygnatura: II AKa 24/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
"Choroba realnie zagrażająca życiu" może powstawać nie tylko na skutek jednorazowego niebezpiecznego dla życia urazu, ale może też być wynikiem wielu obrażeń, z których każde indywidualnie powoduje naruszenie narządu ciała lub rozstrój zdrowia tylko na okres powyżej 7 dni, a których suma prowadzi do takiego rezultatu. Z UZASADNIENIA Sąd Wojewódzki w Lublinie, wyrokiem z dnia 20 listopada 1998 r., uznał Kazimierza M. winnym tego, że w dniu 18 sierpnia 1997 r. w P., przewidując możliwość pozbaw [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 1 czerwca 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 3, pozycja: 18, Sygnatura: II AKa 96/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jednorodny charakter mienia w Kodeksie karnym z 1997 roku wymaga, by do wyłudzenia mienia, dawniej uznawanego za społeczne, stosować przepis takie działanie penalizujący (art. 286 § 1 k.k.), a nie kwalifikować tych czynów jako kradzież cudzego mienia. Dawniej penalizowane zagarnięcia mienia społecznego były pojęciem gatunkowym, obejmującym różne formy przestępstw przeciwko mieniu (kradzieże, przywłaszczenia, oszustwa i inne, wyłudzenia, wykorzystywanie działalności przedsiębiorstwa itd.), toteż [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 27 maja 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 3, pozycja: 11, Sygnatura: I ACa 147/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Przez pojęcie "działanie konkurencyjne" należy rozumieć działanie podejmowane w związku z uczestnictwem w grze rynkowej, polegającej na osiągnięciu największych korzyści ze sprzedaży towarów. 2. W świetle art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 47, poz. 211 ze zm.) istotne jest to, żeby kopiowana zewnętrzna postać produktu mogła wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu. Ta możliwość pojawia się tylko wówczas, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 27 maja 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 3, pozycja: 13, Sygnatura: III AUa 104/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dochód z tytułu wykonywania umowy zlecenia (agencyjnej) u podmiotu, u którego osoba wykonująca umowę jest równocześnie pracownikiem, traktuje się w zakresie ubezpieczeń społecznych jak wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia, na który umowa była zawarta oraz wymiaru czasu pracy w ramach stosunku pracy. Oznacza to, że podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne pracowników stanowi nie tylko dochód w gotówce i w naturze z tytułu wykonywania pracy w ramach stosunku pracy, ale także dochód z tyt [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 27 maja 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 5, pozycja: 22, Sygnatura: I ACz 238/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 1997 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. Nr 154, poz. 1013 z późn. zm.) nie dają podstaw do badania przez sąd orzekający o zwrocie kosztów procesu, czy w umowie ustalającej wysokość opłat stanowiących podstawę zasądzenia kosztów zastępstwa prawnego uwzględniono charakter i stopień zawiłości sprawy oraz wymagany nakład pracy adwokata lub radcy prawnego. Sąd Apelacyjny w Łodzi, po rozpo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 maja 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 6, pozycja: 25, Sygnatura: III AUa 194/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie jest obowiązany do płacenia składek ten pracodawca, którego pracownicy nie będą korzystali ze świadczeń Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, gdyż wobec tego pracodawcy nie można ogłosić upadłości i likwidacji. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 27 maja 1999 r. apelacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Z. od wyroku Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Katowicach z dnia 8 stycznia 1999 r. (Nr XI.U. 5117/98) w sprawie Górnośląskiego Szp [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 26 maja 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 1, pozycja: 4, Sygnatura: III AUa 235/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Śmiertelne postrzelenie ubezpieczonego rolnika w czasie oglądania broni palnej i uprzedniego spożywania alkoholu nie jest wypadkiem przy pracy rolniczej w rozumieniu przepisu art. 11 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. Nr 7 z 1998 r., poz. 25). Sąd Apelacyjny-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, po rozpoznaniu w dniu 26 maja 1999 r. w Białymstoku apelacji D. K. od wyroku Sądu Okręgoweg [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, [290], 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU