STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 lutego 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 10, pozycja: 97, Sygnatura: II CRN 6/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd może orzec o przeznaczeniu nieruchomości wchodzącej w skład majątku zlikwidowanego stowarzyszenia na cele innego stowarzyszenia, które rozwija działalność zbieżną z działalnością zlikwidowanego podmiotu (art. 38 zdanie II ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach - Dz. U. Nr 20 , poz. 104 ze zm.). W takim stanie rzeczy, działające stowarzyszenie nabywa w stosunku do ustanowionego likwidatora roszczenie o przeniesienie własności nieruchomości. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 13 marca 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 10, pozycja: 98, Sygnatura: II CRN 27/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli sąd wysłuchuje na posiedzeniu upadłego, syndyka, wierzyciela lub członka rady wierzycieli - gdy nie było obowiązku przeprowadzenia rozprawy - zachodzi przypadek wysłuchania z art. 73 Prawa upadłościowego, a wydane w wyniku takiego wysłuchania postanowienia nie są postanowieniami wydanymi na podstawie rozprawy, w związku z czym powinny być zawsze doręczane z urzędu (art. 76 § 2 Prawa upadłościowego), a postanowienia sądu dotyczące umorzenia postępowania powinny być doręczane z urzędu podm [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 12 kwietnia 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 10, pozycja: 99, Sygnatura: I CRN 41/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli rewizję wniósł radca prawny, który nie może być pełnomocnikiem procesowym strony (art. 97 § 1 k.p.c.), do rewizji tej, gdy jest podpisana przez samą stronę, nie ma zastosowania art. 17 ustawy z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 24, poz. 110 ze zm.), ale tryb postępowania przewidziany w art. 16 ust. 1 i 3 tej ustawy.Pełnomocnikiem osoby fizycznej w sprawie z zakresu prowadzonej przez nią działalności gospodarczej może być radca prawny (art. 87 § 2 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 13 marca 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 10, pozycja: 100, Sygnatura: I ACr 32/96
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Istotą przetargu ograniczonego jest zawężenie liczby oferentów do osób spełniających określone wymagania. Niewykazanie odpowiednimi dokumentami tych szczególnych kwalifikacji bądź warunków, jest przeszkodą w uczestnictwie w tego rodzaju przetargu. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 4 lipca 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 10, pozycja: 101, Sygnatura: I ACr 346/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Obowiązek przywrócenia stanu poprzedniego lub zapłaty odpowiedniej kwoty wynikający z art. 363 § 1 k.c. w przypadku odszkodowania za zniszczone rzeczy nakazuje zasądzenie odszkodowania w wysokości umożliwiającej odtworzenie tej rzeczy. Koszt odtworzenia jest kategorią obiektywną. Dla ustalenia jego wysokości nie ma znaczenia, jakie koszty dla uzyskania tej rzeczy poniósł poszkodowany. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 8 maja 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 10, pozycja: 102, Sygnatura: XX Gr 143/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Powództwo posesoryjne opiera się wyłącznie na posiadaniu i przysługuje tylko posiadaczowi. Decyduje o tym art. 344 § 1 k.c. Posiadanie nie jest prawem podmiotowym, a tylko stanem faktycznym i dlatego przepis art. 478 k.p.c. nakazuje sądowi badanie w sprawach o naruszenie posiadania jedynie ostatniego stanu posiadania i faktu jego naruszenia, bez rozpoznawania samego prawa oraz dobrej wiary pozwanego. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Trybunału Konstytucyjnego

Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 marca 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 11, pozycja: 103, Sygnatura: W. 13/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Art. 26 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 26 lipca o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 90 z 1993 r., poz. 416 ze zm.; Nr 134 z 1994 r., poz. 646, Nr 43, poz. 163, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 113 z 1994 r., poz. 602, Nr 5, poz. 25, Nr 133 z 1996 r., poz 654, Nr 25, poz. 113) uprawnia podatnika korzystającego z możliwości przewidzianego w art. 311 § 3 Kodeksu handlowego sposobu opłacenia akcji wydawanych za gotowiznę, do odliczenia od dochodu kwoty wydatków prz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 11 stycznia 1996 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 11, pozycja: 104, Sygnatura: III CZP 161/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sprawa z powództwa przedsiębiorstwa państwowego przeciwko wszystkim wspólnikom towarzyszącym wskazaną spółkę cywilną osób fizycznych o roszczenie związane z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jest sprawą gospodarczą .Ogłoszenie upadłości tej spółki cywilnej uzasadnia zawieszenie postępowania z urzędu w sprawie wszczętej przeciwko wszystkim jej wspólnikom, o ile podmiot sporu wchodzi w skład masy upadłości. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 5 października 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 11, pozycja: 105, Sygnatura: III CZP 128/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Do sądów gospodarczych należy rozpoznawanie tylko tych spraw określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych (Dz.U. Nr 33, poz. 175 ze zm.), w których strony są podmiotami gospodarczymi w chwili wniesienia pozwu. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29 grudnia 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 11, pozycja: 106, Sygnatura: III CZP 183/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sprawie o opróżnienie lokalu użytkowego, podlegającego rozpoznaniu w postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych, pobiera się wpis stosunkowy przewidziany w § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 1993 r. w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 46, poz. 210). [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, [290], 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU