STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 czerwca 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 12, pozycja: 38, Sygnatura: III AUa 478/07
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Celem art. 138 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 39 z 2004 r., poz. 359 ze zm.) jest ochrona Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, dlatego zwrot nienależnie pobranego świadczenia powinien obejmować wysokość kwoty, o którą fundusz ten został bezpodstawnie uszczuplony. Z UZASADNIENIA Decyzją z dnia 27 września 2006 r., Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w P. zobowiązał M. K. do zwrotu nienależnie pobranej renty rodzinnej za okres od dnia 1 lipc [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 czerwca 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: III AUa 482/07
Data wprowadzenia do systemu: 11-03-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepisy z zakresu ubezpieczeń społecznych są normami bezwzględnie obowiązującymi i nie zawierają unormowań pozwalających na ustalenie wynagrodzenia w sposób przybliżony lub prawdopodobny. Z UZASADNIENIA W odwołaniu od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w P. z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie przeliczenia emerytury, A. G. domagał się przeliczenia podstawy wymiaru świadczenia, poczynając od dnia 1 stycznia 2006 r., z uwzględnieniem premii w wysokości 20% wynagrodzenia pod [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 maja 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 8, pozycja: 29, Sygnatura: III AUz 120/07
Data wprowadzenia do systemu: 30-09-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Do zakresu działania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – stosownie do art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity Dz.U. nr 11 z 2007 r., poz. 74 ze zm.) – należy wydawanie decyzji odnoszących się do konkretnego adresata i konkretnego, zindywidualizowanego świadczenia. Wniesienie „pozwu o zapłatę” skierowanego przeciwko nieistniejącej decyzji, nie stanowi odwołania w rozumieniu art. 477[9] § 1 k.p.c. Z UZASAD [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 16 maja 2007 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 9, pozycja: 18, Sygnatura: III AUa 367/07
Data wprowadzenia do systemu: 30-11-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zmiana przepisów określających wymiar świadczenia w okresie pomiędzy nabyciem tego prawa in abstracto, a wystąpieniem o realizację tego prawa, nie stanowi naruszenia praw nabytych, jeżeli nie skutkuje zmniejszeniem świadczenia. Z UZASADNIENIA Sąd Okręgowy – Sąd Ubezpieczeń Społecznych w W. ustalił, że decyzją z dnia 17 marca 1997 r., organ emerytalno–rentowy przyznał wnioskodawcy J. B. od dnia 1 czerwca 1997 r. wcześniejszą emeryturę, na podstawie przepisów rozporządzenia Ministr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 8, pozycja: 25, Sygnatura: III AUa 791/06
Data wprowadzenia do systemu: 30-09-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prawo do emerytury nabywa dziennikarz, który w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. nr 39 z 2004 r., poz. 353 ze zm.) spełniał określone w niej wymogi ustawowe, a po tej dacie osiągnął wymagany wiek, niezależnie od tego, czy w chwili osiągnięcia tego wieku wykonywał pracę dziennikarską, czy też pozostawał w zatrudnieniu na innej podstawie niż stosunek pracy, bądź nie pozostawał w jakimkolwiek zatrudnieniu. Z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 5 kwietnia 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 9, pozycja: 30, Sygnatura: III AUa 1518/05
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Interes prawny zachodzi, jeżeli sam skutek, jaki wywoła uprawomocnienie się wyroku ustalającego, zapewni powodowi ochronę jego prawnie chronionych interesów, czyli definitywnie zakończy spór istniejący lub prewencyjnie zapobiegnie powstaniu takiego sporu w przyszłości. Sąd Apelacyjny w Poznaniu, III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, po rozpoznaniu w dniu 5 kwietnia 2007 r., sprawy z powództwa Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego P. SA w W., przeciwko G. K., o ustalenie, na sku [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 lutego 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 4, pozycja: 9, Sygnatura: III AUa 2657/05
Data wprowadzenia do systemu: 03-06-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Za prawidłowe pouczenie nie może być uznane nałożenie na ubezpieczonego obowiązku poinformowania o wyjeździe za granicę bez wskazania wynikających z tego konsekwencji. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2007 r., sprawy z odwołania Joanny S., przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w R., o zwrot świadczeń z ubezpieczenia społecznego, na skutek apelacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w R., od wyroku Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 lutego 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 4, pozycja: 12, Sygnatura: III AUa 2867/05
Data wprowadzenia do systemu: 03-06-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Renta chorobowa była świadczeniem przysługującym w ramach powszechnego zaopatrzenia pracowników zbliżonym do renty inwalidzkiej, zaś świadczenie rehabilitacyjne to jedno ze świadczeń przysługujących w razie choroby. Wskazać przy tym należy, że powyższe rozróżnienie było świadomym działaniem ustawodawcy, na co jednoznacznie wskazuje powołanie renty chorobowej w przepisach wprowadzających świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z jednoczesnym umiejscowieniem jej [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 lutego 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 4, pozycja: 10, Sygnatura: III AUa 2808/05
Data wprowadzenia do systemu: 03-06-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 1989 r. o przywróceniu praw pracowniczych osobom pozbawionym zatrudnienia za działalność związkową, samorządową, przekonania polityczne i religijne (Dz.U. nr 32, poz. 172 z późn. zm.) daje podstawę jedynie do doliczenia okresu pozostawania bez pracy do okresów składkowych ("do stażu pracy"). Przepis ten, jako szczególny, musi być interpretowany ściśle. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2007 r., sprawy z odwołania Wojciech [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 20 lutego 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 11, pozycja: 35, Sygnatura: III AUa 1166/06
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie jest dopuszczalna zmiana decyzji wydanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, bez jej merytorycznego rozpoznania przez sąd i przyjęcie za podstawę rozstrzygnięcia tylko tego, że postępowanie administracyjne przed wydaniem decyzji było wadliwe. Z UZASADNIENIA Decyzją z dnia 23 stycznia 2005 r., Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w W. przeniósł na A. K. - jako członka zarządu Spółki z o.o. "B." - odpowiedzialność za składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz Fundusz [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, [30], 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU