STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Wojewódzkiego w Łodzi Sądu Administracyjnego z dnia 4 grudnia 2002 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 11, pozycja: 135, Sygnatura: I SA/Łd 312/01
Data wprowadzenia do systemu: 13-12-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wydatki na ulepszenie środka trwałego powiększają jego wartość początkową, a tym samym nie są uważane za koszty uzyskania przychodów (art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. "c" ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - Dz.U. nr 106 z 1993 r., poz. 482 ze zm.), jeżeli zostały spełnione kumulatywnie dwie przesłanki: 1) ulepszenie polegało na przebudowie, rozbudowie, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, 2) ulepszenie spowodowało mierzalny wzrost wartości użytkowej środka [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 października 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 1, pozycja: 13, Sygnatura: V SA 2620/01
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Fakt zawarcia umowy nakładającej na importera obowiązek przekazywania opłaty licencyjnej nie przesądza o tym, że taka opłata licencyjna stanowi warunek sprzedaży w rozumieniu art. 30 § 1 pkt 3 ustawy dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny (Dz.U. nr 23, poz. 117 ze zm.). Z UZASADNIENIA Prezes Głównego Urzędu Ceł, decyzją z dnia 24 sierpnia 2001 r. (...), wydaną na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej w związku z art. 262 i art. 30 § 1 pkt 3 w związku z art. 23 § 1 i art. 85 § [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 października 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 2, pozycja: 24, Sygnatura: III SA 3514/00
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Organ podatkowy nie może odmówić uchylenia decyzji ostatecznej z przyczyn określonych w art. 245 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137, poz. 926 ze zm.), jeżeli kwota podatku wynikająca z tej decyzji została przez podatnika uiszczona przed upływem przedawnienia. Z UZASADNIENIA Decyzją z dnia 10 kwietnia 1995 r., Izba Skarbowa w (...) utrzymała w mocy decyzję Urzędu Skarbowego w S. z dnia 24 listopada 1994 r., wymierzającą Edwardowi B. podatek obrotowy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Uchwała Składu Pięciu Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 września 2002 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 12, pozycja: 109, Sygnatura: FPK 5/02
Data wprowadzenia do systemu: 17-11-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Grunty lasu ochronnego (art. 15 pkt 6 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach - tekst jedn. Dz.U. nr 56 z 2000 r., poz. 679 ze zm.) mogą być uznane na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 4 w związku z ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. nr 9 poz. 31 ze zm.) za związane z działalnością gospodarczą inną niż leśna, mimo sporządzenia dla nich planu urządzenia lasu w trybie przewidzianym w art. 18 i nast. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Z UZASADNIE [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 września 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 8, pozycja: 113, Sygnatura: I SA/Łd 573/01
Data wprowadzenia do systemu: 04-10-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1999 r. w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych oraz poszczególnych kategorii podatników (Dz.U. nr 110, poz. 1277), w tym jego § 9, ma zastosowanie jedynie do tych rodzajów podatków, które są wymienione w tym rozporządzeniu w przepisach § 1-8, czyli nie dotyczy podatku od towarów i usług. Z UZASADNIENIA Zaskarżoną decyzją, Izba Skarbowa w Ł. – po rozpatrzeniu odwołania Spółki Akcyjne [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 września 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 8, pozycja: 114, Sygnatura: III SA 3538/00
Data wprowadzenia do systemu: 04-10-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług w przypadku umów leasingu finansowego powstawał z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż z upływem terminu płatności – § 6 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym – Dz.U. nr 154, poz. 797 ze zm.), a nie w momencie wydania przedmiotu leasingu i w odniesieniu do pełnej wartości leasingu. Z UZA [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 września 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 2, pozycja: 16, Sygnatura: III SA 606/01
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Każda zawierana przez podatnika podatku od towarów i usług umowa sprzedaży, dzierżawy, poddzierżawy, najmu i podnajmu, która na podstawie art. 2 u.p.t.u. podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, nie podlega opłacie skarbowej zarówno wówczas, gdy rodzi zobowiązanie podatkowe, jak i wówczas, gdy jest przedmiotowo zwolniona od tego podatku np. na podstawie art. 7 u.p.t.u., gdyż pojęcie podatnika, o którym mowa w art. 5 u.p.t.u., obejmuje swoim zakresem podatników wykonujących czynności p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Uchwała Składu Pięciu Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 września 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 1, pozycja: 8, Sygnatura: FPK 5/02
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Grunty lasu ochronnego (art. 15 pkt 6 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach - t.j. Dz.U. nr 56 z 2000 r., poz. 679 ze zm.) mogą być uznane na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 4 w związku z ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. nr 9, poz. 31 ze zm.) za związane z działalnością gospodarczą inną niż leśna, mimo sporządzenia dla nich planu urządzenia lasu w trybie przewidzianym w art. 18 i następnych ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Z UZASADNIEN [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 września 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 5, pozycja: 77, Sygnatura: III SA 2377/01
Data wprowadzenia do systemu: 26-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 19 ust. 3 ustawy o VAT reguluje jedynie kwestię periodyzacji odliczenia podatku naliczonego, tj. określa, w której deklaracji może zostać wyrażona wola podatnika w zakresie odliczenia podatku naliczonego, a przepis art. 19 ust. 3b ustawy w brzmieniu obowiązującym między z dniem 1 stycznia 2000 r. a 25 marca 2002 r. określa skutek odliczenia przez podatnika podatku naliczonego w rozliczeniu za okres inny, niż określony w art. 19 ust. 3 ustawy. Ze wskazanych przepisów nie wynika więc, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 lipca 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 2, pozycja: 17, Sygnatura: FPK 2/02
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
"Budynek letniskowy" będzie mieścił się w pojęciu "budynku mieszkalnego" tylko wówczas, gdy będzie użytkowany faktycznie przez właściciela (jego bliskich), służąc tym samym zaspokojeniu podstawowych potrzeb mieszkaniowych (nierekreacyjnych, wypoczynkowych), bądź w celu lokaty kapitału. Z UZASADNIENIA Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie - w sprawie z odwołania Elżbiety i Andrzeja M. od decyzji Przewodniczącego Zarządu Gminy P, nr (...) z dnia 4 lutego 2002 r., w przedmiocie ustalenia wysok [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, [30], 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU