STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 17 lutego 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 6, pozycja: 19, Sygnatura: I ACa 53/11 i ACz 83/11
Data wprowadzenia do systemu: 26-09-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Roszczenie przewidziane w art. 17[14] ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. nr 4, poz. 27) znajduje oparcie w treści ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych w brzmieniu obowiązującym przed datą wejścia w życie ustawy z dnia 18 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych ustaw. 2. W sprawie z powództwa osoby wymienionej w art. 49[1] ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spół [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 28 stycznia 2011 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 1, pozycja: 4, Sygnatura: I ACa 1125/10
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Termin określony przepisem art. 24 § 6 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (jedn. tekst: Dz.U. z 2003 r. nr 188, poz. 1848, ze zm.), jest terminem prawa materialnego. Termin ten jest zachowany, jeżeli członek spółdzielni złoży w czasie jego biegu pozew o uchylenie uchwały organu spółdzielni do sądu, choćby sąd ten był niewłaściwy rzeczowo. 2. Członkowi spółdzielni, w przypadku kwestionowania uchwały organu spółdzielni, przysługujeuprawnienie do wystąpienia z tr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 stycznia 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 8, pozycja: 23, Sygnatura: V ACa 501/10
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Adresatem oświadczenia członka rady nadzorczej jest ten organ spółki, który powołał członka rady nadzorczej. Takie rozwiązanie pozostaje w zgodzie z nadrzędnym interesem spółki, wyprzedzającym niewątpliwie interes członka rady nadzorczej, powodując, iż spółka w żadnym czasie, nawet najkrótszym, nie jest pozbawiona swego organu jakim jest rada nadzorcza. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 12 stycznia 2011 r., na rozprawie, sprawy z powództwa I. K., przeciwko CF Spółce Akcyjnej [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 18 stycznia 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 3, pozycja: 9, Sygnatura: I ACa 1011/10
Data wprowadzenia do systemu: 10-05-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Cena nie obejmuje podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego, jeżeli umowa stron nie przewiduje jako elementu ceny tego podatku. 2. Dla powstania roszczenia o zwrot nienależnego świadczenia (art. 410 k.c.) konieczne jest spełnienie przesłanki bezpodstawnego wzbogacenia w rozumieniu art. 405 k.c., tj. uzyskanie korzyści majątkowej przez wzbogaconego kosztem majątku zubożonego. Wskazuje na to wprost treść przepisu art. 410 § 1 k.c. Sąd Apelacyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu w dniu 12 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 21 grudnia 2010 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 10, pozycja: 29, Sygnatura: I ACa 841/09
Data wprowadzenia do systemu: 22-03-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Członkowi Koła Łowieckiego nie przysługuje roszczenie o uchylenie orzeczenia sądu łowieckiego w przedmiocie jego wykluczenia ze zrzeszenia, gdyż przepisy ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (jedn. tekst: Dz.U. z 2005 r. nr 127, poz. 1066, ze zm.), nie przewidują takiego roszczenia. Przysługuje mu, na podstawie art. 189 k.p.c., jedynie możliwość wytoczenia powództwa o ustalenie istnienia stosunku prawnego. W takiej sprawie sąd będzie uprawniony do oceny zasadności wykluc [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 2 grudnia 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 10, pozycja: 25, Sygnatura: V ACa 382/10
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 564 k.c. z podstępnym działaniem sprzedawcy zrównuje w skutkach udzielenie kupującemu zapewnienie o niewadliwości rzeczy, przy którym sprzedawca może działać tak w złej wierze – umyślnie, celowo zapewniać o niewadliwości, znając wadliwość, jak i w dobrej wierze – będąc przeświadczonym o braku wad, posiadaniu przez rzecz określonych właściwości. Celem regulacji art. 564 k.c. jest bowiem ochrona kupującego, a nie tylko sankcjonowanie zachowań sprzedawcy. Stąd nie może b [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 listopada 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 10, pozycja: 24, Sygnatura: V ACa 408/10
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przypadku wielostronnych porozumień kompensacyjnych, nie wchodzi wprost zastosowanie regulacji art. 498 i nast. k.p.c. Regulacja potrącenia ustawowego poprzez jednostronne oświadczenie złożone w trybie art. 499 k.c. wchodzi w grę tylko wówczas, gdy pomiędzy stronami istnieją wzajemne więzi, relacja wierzyciel – dłużnik i odwrotnie, a mianowicie potrącający musi być jednocześnie dłużnikiem a równocześnie wierzycielem swojego wierzyciela. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 listopada 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 10, pozycja: 24, Sygnatura: V ACa 408/10
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przypadku wielostronnych porozumień kompensacyjnych, nie wchodzi wprost zastosowanie regulacji art. 498 i nast. k.p.c. Regulacja potrącenia ustawowego poprzez jednostronne oświadczenie złożone w trybie art. 499 k.c. wchodzi w grę tylko wówczas, gdy pomiędzy stronami istnieją wzajemne więzi, relacja wierzyciel – dłużnik i odwrotnie, a mianowicie potrącający musi być jednocześnie dłużnikiem a równocześnie wierzycielem swojego wierzyciela. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 9 listopada 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 11, pozycja: 27, Sygnatura: I ACa 829/10
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Zakresem odszkodowania na podstawie art. 446 § 3 k.c. objęty jest uszczerbek określany mianem pogorszenia się sytuacji życiowej wskutek śmierci poszkodowanego, wywołanej uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia. Nie jest to jednak pełna kompensata całej szkody majątkowej spowodowanej tą śmiercią i nie obejmuje tych uszczerbków, które podlegają naprawieniu na podstawie art. 446 § 1 i § 2 k.c. 2. Badając istnienie przesłanek przyznania „stosownego odszkodowania” na podstawie art. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 7 września 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 11, pozycja: 26, Sygnatura: I ACa 544/10
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dłużnik, pozwany przez wspólników spółki cywilnej, nie może skutecznie podnieść zarzutu potrącenia swojej wierzytelności, która przypada tylko w stosunku do jednego wspólnika. Potrącenie w takiej sytuacji jest niedopuszczalne, gdyż nie zachodzi wzajemność wierzytelności, czy też inaczej tożsamość stron. Sąd Apelacyjny w Łodzi, po rozpoznaniu w dniu 7 września 2010 r., sprawy z powództwa Jadwigi O. i Małgorzaty M., wspólników spółki cywilnej „N” (…) w Ł. przeciwko „S.&# [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, [30], 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU