STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 26 maja 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 6, pozycja: 23, Sygnatura: I ACa 977/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Osobisty charakter praw rolnika, wynikających z umowy o przekazaniu gospodarstwa rolnego, mających na celu zaspokojenie jego potrzeb powoduje, że wygasają one w razie śmierci rolnika. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 26 maja 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Jerzego P. jako następcy prawnego Salomei P. przeciwko Januszowi P. i Teresie P. o rozwiązanie umowy przekazania gospodarstwa rolnego, na skutek apelacji pozwanych od wyroku Sądu Wojewódzkiego w Katowicach z dnia 30 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25 maja 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 5, pozycja: 35, Sygnatura: II AKa 102/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zarówno pod rządami poprzedniej (art. 265 § 1 d.k.k.), jak i obecnej (art. 270 § 1 k.k.) ustawy, za przestępstwo traktować należy przerabianie zapisów numerowych dokonanych na tabliczce znamionowej, na silniku oraz nadwoziu samochodu. Z UZASADNIENIA Istota przerabiania dokumentu tak pod rządami starej, jak i obecnie obowiązującej ustawy, pozostała niezmieniona. Art. 115 § 14 k.k., stanowiący odpowiednik art. 120 § 13 k.k. z 1969 r., a normujący pojęcie dokumentu, wprowadził niewielkie - z punk [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25 maja 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 5, pozycja: 39, Sygnatura: II AKz 186/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd orzekający o kosztach postępowania w trybie art. 626 § 2 k.p.k. czyni to na posiedzeniu (art. 93 § 1 k.p.k. i art. 95 k.p.k.), w składzie określonym przez art. 30 § 1 lub § 2 k.p.k. Nie mogą natomiast mieć tu zastosowania przepisy Kodeksu karnego wykonawczego, bowiem orzekanie o kosztach nie jest postępowaniem związanym z wykonywaniem orzeczeń. Z UZASADNIENIA Marcin G. skazany został prawomocnym wyrokiem b. Sądu Wojewódzkiego w W. z dnia 18 grudnia 1995 r., w którym to orzeczeniu obciążono [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 25 maja 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 5, pozycja: 40, Sygnatura: II AKa 78/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wprawdzie ocena opinii biegłych, tak jak każdego dowodu, podlega swobodnej ocenie sądu (art. 7 k.p.k.), zaś art. 201 k.p.k. mówi jedynie o "możliwości" a nie o "obowiązku" powołania innych biegłych, jednak swoboda sądu w ocenie okoliczności wymagających "wiadomości specjalnych" nie może być nieograniczona, co powoduje, że w pewnych sytuacjach przewidziana w art. 201 k.p.k. możliwość powołania innych biegłych przeobraża się w obowiązek. Jeżeli zatem rozstrzygnięcie istniejącej sprzeczności między [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 21 maja 1999 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 4, pozycja: 27, Sygnatura: I ACa 211/99
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Wynajmujący może skutecznie domagać się odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu użytkowego po rozwiązaniu umowy najmu nawet po zbyciu nieruchomości obejmującej lokal użytkowy, jeśli w umowie sprzedaży zastrzeżono późniejsze wydanie nabywcy przedmiotu sprzedaży, tj. dopiero po opróżnieniu lokalu przez byłego najemcę. 2. O wysokości wynagrodzenia adwokata (radcy prawnego) decyduje umowa z klientem. Jeśli ustalone w niej nagrodzenie mieści się w granicach obowiązujących stawek - sąd je [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 20 maja 1999 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 1, pozycja: 5, Sygnatura: I ACa 128/99
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skarga pauliańska jest instytucją materialnego prawa cywilnego. A zatem służy jedynie ochronie wierzytelności cywilnoprawnych. Takiego charakteru nie mają publicznoprawne wierzytelności przysługujące Skarbowi Państwa z tytułu zobowiązań podatkowych. W doktrynie i orzecznictwie prawa przeważa pogląd o autonomii i partykularyzmie prawa podatkowego. Wyrazem takiego rozdziału jest niedopuszczalność stosowania instytucji prawa cywilnego w zakresie zobowiązań podatkowych, o ile nie wynika to wyraźnie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego W Białymstoku z dnia 19 maja 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 1, pozycja: 5, Sygnatura: III AUa 223/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wypadek ubezpieczonego rolnika przy budowie domu mieszkalnego na terenie gospodarstwa rolnego jest wypadkiem przy pracy rolniczej zgodnie z przepisem art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. Nr 7 z 1998 r., poz. 25). Sąd Apelacyjny-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, po rozpoznaniu w dniu 19 maja 1998 r. w Białymstoku apelacji Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziału Regi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 13 maja 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 4, pozycja: 15, Sygnatura: III AUa 84/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 lipca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury lub renty (Dz.U. Nr 58, poz. 290 z późn. zm.) nie zawiera postanowień, iż spełnienie obowiązku wobec organu rentowego przez jednego z zobowiązanych zwalnia pozostałych z konieczności złożenia zawiadomienia o dochodach. Z UZASADNIENIA Decyzją z dnia 13 maja 1997 r., Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. zobowiązał Teresę I. do zwrotu nienależnie p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 maja 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 7, pozycja: 62, Sygnatura: II AKz 152/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Bez znaczenia dla toku postępowania, w odniesieniu do przestępstwa z art. 168 § 2 d.k.k., jest to, czy zgłaszający wniosek o ściganie sprawców został pouczony o braku możliwości jego cofnięcia. Z UZASADNIENIA Zaskarżonym postanowieniem, Sąd Okręgowy w W. umorzył postępowanie karne przeciwko Andrzejowi B. i Przemysławowi M. - oskarżonym o popełnienie przestępstwa z art. 168 § 2 d.k.k. Jako przyczynę umorzenia wskazano brak wniosku o ściganie pokrzywdzonej Stanisławy O. (art. 17 § 1 pkt 10 k.p.k [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 6 maja 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 5, pozycja: 29, Sygnatura: III AUa 146/99
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Osoba młodociana, która po zakończeniu teoretycznej i praktycznej nauki zawodu zobowiązana była przystąpić do egzaminu czeladniczego, i która w trakcie tegoż egzaminu uległa wypadkowi, nie podlegając już pracowniczemu ubezpieczeniu społecznemu, może ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy na podstawie § 2 ust. 1 pkt 2 w związku z ust. 2 pkt 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 września 1997 r. w sprawie świadczeń dla pracowników, którzy ulegli wypad [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, [291], 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU