STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 6 maja 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 11, pozycja: 86, Sygnatura: II AKz 107/99
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Powinność dochowania formy pisma adwokackiego w apelacji od wyroku sądu okręgowego (art. 446 § 1 k.p.k.) oznacza, że w razie uchybienia temu zachodzi brak formalny skargi, zatem autora jej należy wezwać o usunięcie braku (art. 120 § 1 k.p.k.). Nie ma to istotnego znaczenia, gdy apelację wnosi równocześnie obrońca oskarżonego, dawniej obligatoryjny w tej sytuacji. Gdy jednak apelację wnosi oskarżony, który nie ma obrońcy (zob. art. 80 k.p.k.) albo wnioskodawca w sprawie o odszkodowanie za niesłus [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 5 maja 1999 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 3, pozycja: 21, Sygnatura: II AKa 109/99
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niebezpiecznym przedmiotem jest narzędzie, które przeznaczone jest do zadawania śmierci lub spowodowania ciężkich obrażeń ciała. Tylko przyjęcie takiego wyznacznika niebezpiecznego przedmiotu, uzasadnia dlaczego ustawodawca przewidział tak surowe kary za samo posłużeniem się takim przedmiotem (karalność nie jest przecież tu uzależniona od zaistniałego dla życia i zdrowia skutku). Przyjąć należy więc, że w omawianym zakresie istotą zbrodni z art. 280 § 2 k.k. (a nie okolicznością wpływającą jedy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 maja 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 7, pozycja: 29, Sygnatura: I ACa 138/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sytuacji, gdy małoletnie dzieci zostają umieszczone w rodzinie zastępczej wobec niewłaściwego sprawowania władzy rodzicielskiej przez rodziców, a zatem ich miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy, jest to tymczasowa zmiana miejsca zamieszkania, bowiem orzeczenie może być zmienione w każdej chwili, gdy zmienią się okoliczności faktyczne związane z wykonywaniem władzy rodzicielskiej. Nie jest to zatem równoznaczne z wyprowadzeniem się z lokalu w znaczeniu jego definitywnego opuszczenia, nawe [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 29 kwietnia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 3, pozycja: 11, Sygnatura: III AUa 49/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uznanie, że umowa o pracę zawarta z kobietą w ciąży jest pozorna, prowadziłoby do wprowadzenia w praktyce zakazu zawierania umów o pracę z ciężarnymi. Byłoby to więc sprzeczne z podstawową zasadą prawa pracy określoną w art. 113 k.p., wprowadzającą zakaz jakiejkolwiek dyskryminacji w stosunkach pracy. Z UZASADNIENIA Wyrokiem z dnia 3 grudnia 1998 r., Sąd Wojewódzki - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Siedlcach zmienił decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w S. i ustalił, że Anet [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 29 kwietnia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 7, pozycja: 31, Sygnatura: III AUa 1463/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Określenie "rencista" przysługuje osobom spełniającym warunki art. 39 z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. Nr 40, poz. 267 z późn. zm.), nawet jeżeli zamieszkują za granicą, ale posiadają obywatelstwo polskie, gdyż prawo do świadczenia rentowego jest uprawnieniem nabytym w wyniku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz spełnienia się ryzyka ubezpieczeniowego. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 1999 r. apelacji [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 kwietnia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 9, pozycja: 35, Sygnatura: I ACa 31/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Walne Zgromadzenie - jako najwyższy organ spółdzielni - może wyrazić swoje stanowisko w każdej sprawie dotyczącej spółdzielni, jeżeli tylko zostanie ona wprowadzona do porządku dziennego obrad we właściwym trybie. Jednakże w sprawach należących do kompetencji innych organów może ono podjąć wyłącznie uchwałę o charakterze opinii, postulatów, czy też zaleceń pozostawiających podjęcie decyzji ostatecznej organowi właściwemu. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 23 kwietnia 1999 r. na [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 29 kwietnia 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 10, pozycja: 45, Sygnatura: I ACz 128/99
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Kognicja Prezesa Rady Ministrów w zakresie przesunięć mienia komunalnego w razie zmiany granic gmin, w braku porozumienia w tym przedmiocie zainteresowanych gmin, ogranicza się do przekazania określonego mienia komunalnego jednej gminy drugiej gminie i nie może być interpretowana rozszerzająco. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 1999 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Gminy R. przeciwko Gminie B. o zapłatę, na skutek zażalenia powódki od postanowienia Są [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: II AKa 88/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Art. 4 k.k. z 1997 r. dotyczy sytuacji, gdy w okresie między popełnieniem czynu, a orzekaniem - czyli wyrokowaniem lub wydawaniem innych orzeczeń związanych z czynem sprawcy, np. stosowaniem warunkowego przedterminowego zwolnienia - nastąpiła zmiana kodyfikacji karnej. Przepis ten zasadniczo rozwiązuje ten problem w ten sposób, że nakazuje przyjęcie stosowania ustawy nowej jako podstawy wyrokowania, zaś ustawy starej jedynie wówczas, gdy jest ona względniejsza dla sprawcy. 2. Reguła wyboru w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 22 kwietnia 1999 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 3, pozycja: 26, Sygnatura: I ACa 1387/98
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W myśl art. 58 § 1 k.c., nieważne są umowy pożyczki i aneksy do tych umów w przedmiocie odsetek umownych, zawarte niezgodnie z art. 203 k.h., tj. przez powoda będącego członkiem zarządu spółki z o.o. z pozwaną spółką z o.o., reprezentowaną przez innego członka zarządu tej spółki. Z UZASADNIENIA Sąd Wojewódzki w G., wyrokiem z dnia 15 czerwca 1998 r., zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 56.446,56 zł z ustawowymi odsetkami od kwoty 36.000 zł od dnia 1 grudnia 1997 r. i od kwoty 20.446,56 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 kwietnia 1999 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 3, pozycja: 18, Sygnatura: I ACa 380/98
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Naruszenie art. 78 ust. 1 i 2 Prawa bankowego z 1989 r. może być podstawą wydania decyzji zarządzającej likwidację banku, o ile naruszenie to będzie rażące i będzie stanowiło przedmiot udzielonego wcześniej bezskutecznego upomnienia. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 9 kwietnia 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Banku Powierniczo-Gwarancyjnego SA w likwidacji w W. przeciwko Prezesowi Narodowego Banku Polskiego o uchylenie decyzji, na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, [292], 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU