STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 listopada 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 11, pozycja: 116, Sygnatura: I ACr 716/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zawarcie umowy przez podmiot gospodarczy niewłaściwie reprezentowany, nie powoduje przekształcenia umowy w umowę zawartą z osobą fizyczną, która umowę w imieniu tego podmiotu podpisała. Do zawarcia umowy przez taką osobę jest konieczne złożenie oświadczenia woli we własnym imieniu, a nie w imieniu osoby prawnej. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 29 grudnia 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 11, pozycja: 117, Sygnatura: I ACr 612/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Żądanie zwrotu zapłaconego wynagrodzenia pieniężnego w związku ze skutecznym odstąpieniem od umowy o dzieło (art. 635 k.c. w związku z art. 494 k.c.) jest roszczeniem pieniężnym w ścisłym tego słowa znaczeniu, ponieważ jego przedmiot od chwili powstania zobowiązania stanowi sumę pieniężną (art. 358’ § 1 k.c.). W konsekwencji roszczenie to podlega waloryzacji z art. 358’ § 3 k.c. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 5 września 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 11, pozycja: 118, Sygnatura: I ACr 159/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie jest dopuszczalne powództwo o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa (art. 189 k.p.c.), jeżeli strona może dochodzić przeciwko pozwanemu roszczenia dalej idącego, np. o zapłatę. Z tego powodu, w sprawie dotyczącej rozliczeń między wspólnikami, sąd musi samodzielnie rozstrzygnąć, czy strony były związane umową spółki cywilnej. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Jeleniej Górze z dnia 30 marca 1995 r.

Rocznik: 1996, miesiąc: 11, pozycja: 119, Sygnatura: V Gr 44/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Żadne okoliczności lub zdarzenia nie mogą zwolnić dłużnika od odpowiedzialności za opóźnienie, z wyjątkiem wyraźnej umowy stron (oczywiście poza przypadkami wygaśnięcia zobowiązania, kończącymi przebieg opóźnienia). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 30 września 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: III CZP 109/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zarejestrowanie słownego znaku towarowego o brzmieniu identycznym z nazwą istniejącego już na rynku przedsiębiorstwa pozostaje bez wpływu na ocenę bezprawności używania tego znaku. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 8 lipca 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: III CZP 80/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przedsiębiorstwo zagraniczne, którego właścicielem jest zagraniczna osoba prawna, nie ma zdolności układowej. Pełnomocnik takiej osoby, upoważniony do utworzenia przedsiębiorstwa i prowadzenia działalności gospodarczej, upoważniony jest również do złożenia wniosku o otwarcie postępowania układowego z tym, że jako wnioskodawca powinien występować właściciel. Przy ocenie, czy zachodzą przesłanki przewidziane w art. 1 Prawa o postępowaniu układowym decyduje majątek zagraniczny osoby prawnej znajduj [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 lipca 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: III CZP 92/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zarząd komisaryczny ustanowiony w banku działającym w formie spółki akcyjnej jest uprawniony do podejmowania decyzji (uchwał) we wszystkich sprawach zastrzeżonych w przepisach ustawowych i statutowych na rzecz zarządu banku, rady banku i walnego zgromadzenia akcjonariuszy także wówczas, gdy w decyzji prezesa Narodowego Banku Polskiego o ustanowieniu zarządu komisarycznego nie zawarto wyraźnego upoważnienia do podejmowania tych decyzji (uchwał). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 25 sierpnia 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 1, pozycja: 4, Sygnatura: III CZP 110/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W razie uchylenia zarządu komisarycznego ustanowionego w przedsiębiorstwie państwowym, organ założycielski może wyznaczyć tymczasowego kierownika przedsiębiorstwa państwowego do chwili powołania dyrektora, na okres nie przekraczający 6 miesięcy (art. 69 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych - tekst jedn.: Dz.U.Nr 18 z 1991 r., poz. 80 ze zm.) [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 25 sierpnia 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 1, pozycja: 5, Sygnatura: III CZP 111/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W razie stwierdzenia, że dokonany w rejestrze przedsiębiorstw państwowych wpis o ustanowieniu w przedsiębiorstwie państwowym zarządu komisarycznego był niedopuszczalny, wobec niespełnienia przesłanek określonych w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jedn. Dz.U. Nr 18 z 1991 r., poz. 80 ze zm.), warunkujących wszczęcie postępowania naprawczego, sąd rejestrowy z urzędu wydaje postanowienie nakazujące wykreślenie tego wpisu (§ 20 rozporządzenia R [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 października 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 1, pozycja: 6, Sygnatura: I CRN 121/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dłużnik popada w opóźnienie, jeśli nie spełnia świadczenia pieniężnego w terminie, w którym stało się ono wymagalne także wtedy, gdy kwestionuje istnienie lub wysokość świadczenia, chyba że wierzyciel wyraził zgodę na zmianę tego terminu (art. 455 i 481 § 1 k.c.). [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, [292], 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU