STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 21 kwietnia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 3, pozycja: 23, Sygnatura: II AKz 92/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Art. 22 k.p.k. nie daje podstawy do zawieszenia postępowania w sprawie o zasądzenie od Skarbu Państwa odszkodowania i zadośćuczynienia w oparciu o treść art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz.U. Nr 34, poz. 149 ze zm.), z uwagi na odrębnie toczące się postępowanie karne, mające na celu ustalenie i pociągnięcie do odpowiedzialności karnej osoby winnej p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 21 kwietnia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 3, pozycja: 23, Sygnatura: II AKz 92/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Art. 22 k.p.k. nie daje podstawy do zawieszenia postępowania w sprawie o zasądzenie od Skarbu Państwa odszkodowania i zadośćuczynienia w oparciu o treść art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz.U. Nr 34, poz. 149 ze zm.), z uwagi na odrębnie toczące się postępowanie karne, mające na celu ustalenie i pociągnięcie do odpowiedzialności karnej osoby winnej p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 kwietnia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 7, pozycja: 28, Sygnatura: I ACa 1460/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 668 § 1 k.c. nie ustanawia bezwzględnego zakazu oddawania rzeczy najętej w podnajem. Stanowi on jedynie, że umowa najmu może zabraniać zawierania z osobą trzecią umów przewidzianych w tym przepisie (oddawania do bezpłatnego używania lub w podnajem). Uregulowanie powyższe dotyczy stosunków między wynajmującym a najemcą, a nie między najemcą a osobą trzecią (podnajemcą). Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 9 kwietnia 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Zbigniewa Z. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 kwietnia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 7, pozycja: 30, Sygnatura: III AUa 2/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skazany, który w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności pracował, nie jest pracownikiem w rozumieniu art. 2 Kodeksu pracy. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 1999 r. apelacji Bogusława G. od wyroku Sądu Wojewódzkiego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Bielsku-Białej z dnia 17 listopada 1998 r. (nr VI U 1927/98) w sprawie Bogusława G. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w B. B. o zasiłek chorobowy, oddala apelację. Z UZASADNIENIA Bogusł [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 21 kwietnia 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 10, pozycja: 54, Sygnatura: AUa 175/99
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Okres wakacji szkolnych lub studenckich zalicza się do okresu uczęszczania do szkoły ponadpodstawowej lub odbywania studiów w rozumieniu przepisu art. 63 ust. l ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. nr 40, poz. 267 ze zm.). Sąd Apelacyjny - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 1999 r. w Białymstoku apelacji Ewy P. od wyroku Sądu Wojewódzkiego - Sądu P [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 27 kwietnia 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 10, pozycja: 74, Sygnatura: II AKa 55/99
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
(...Zasada lojalności sformułowana w przepisie art. 16 k.p.k. nie może być interpretowana na tyle rozszerzająco aby obligowała organ procesowy wręcz do dyktowania wnioskodawcy jakie ma on przedłożyć dowody, aby jego żądanie o odszkodowanie mogło być uwzględnione. Taki obowiązek nie wynika też z treści art. 6 ustawy lutowej, który stwierdza jedynie, że sąd poucza osoby uprawnione o przysługujących im uprawnieniach do żądania odszkodowania i zadośćuczynienia...) Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po r [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 kwietnia 1999 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: I ACa 818/98
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wpisy w rejestrze handlowym dotyczące ujawnienia imion i nazwisk członków zarządu oraz sposobu reprezentowania spółki mają charakter deklaratoryjny. Zmiana członków zarządu spółki następuje w drodze wyboru, niezależnie od tego, czy zostało to ujawnione poprzez wpis do rejestru, czy też nie. W Kodeksie handlowym brak jest bowiem przepisu, który uzależniałby skuteczność wyboru nowego członka zarządu, czy też zmianę sposobu reprezentacji spółki od ujawnienia tego w rejestrze handlowym. Wpis obligat [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 15 kwietnia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 3, pozycja: 20, Sygnatura: II AKa 54/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Okazanie głosu podlega analogicznym rygorom taktycznym i procesowym, jak inne rodzaje okazań. Dla lepszej i skutecznej identyfikacji ważne jest, aby tekst zasłyszany przez świadka był w miarę długi, gdyż im dłuższy tekst, tym więcej jest w nim zawartych informacji pomagających w zindywidualizowaniu sprawcy. Z UZASADNIENIA Sąd Wojewódzki w Siedlcach, wyrokiem z dnia 12 listopada 1998 r., sygn. akt II K 30/98, uznał oskarżonego Krzysztofa O. za winnego tego, że: I. w nocy z dnia 25 na 26 sierpn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 15 kwietnia 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 11, pozycja: 49, Sygnatura: I ACa 1046/98
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przez "interes prawny" w znaczeniu art. 189 k.p.c. rozumieć należy istniejącą potrzebę uzyskania korzyści w sferze sytuacji prawnej. Udzielenie ochrony przez sąd następuje tylko wówczas, gdy po stronie podmiotu ochrony tej żądającego, zachodzi interes prawny w jej uzyskaniu. Sąd Apelacyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Ireny B. przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej "Odra" w Ś. o ustalenie, na skutek apelacji powódki [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 14 kwietnia 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 11, pozycja: 83, Sygnatura: II AKa 49/99
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Spowodownie śmierci człowieka wskutek urazów mózgowych wynikłych z uderzenia w głowę o ziemię, spowodowanego uderzeniem w twarz, Sąd Apelacyjny stale kwalifikuje jako występek nieumyślnego spowodowania śmierci, a pomija jako współukarane naruszenie przy tym nietykalności cielesnej ofiary. Zarazem Sąd Apelacyjny oponuje kwalifikowaniu takich czynów jako umyślnego spowodowania tych urazów kwalifikowanych śmiercią. 2. Podjęcie pojedynku na pięści (tzw. solówka) oznacza zgodę jego uczestników na [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, [293], 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU