STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 9 kwietnia 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 4, pozycja: 30, Sygnatura: II AKz 119/99
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Apelacja od wyroku sądu okręgowego, sporządzona i podpisana we własnej sprawie, jako apelacja uprawnionej strony, przez osobę nie wykonującą zawodu adwokata, ale mającą tytuł zawodowy adwokata, spełnia wymóg formalny z art. 446 § 1 k.p.k. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w sprawie Bożeny K. o odszkodowanie i zadośćuczynienie za represje organów ZSRR, zażalenia wnioskodawczyni na zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego Legnicy (Przewodniczącego III Wydziału Karnego) o odmowie przyjęcia ap [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 kwietnia 1999 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: III AUa 130/99
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Naprawienie błędu zawartego w decyzji wojskowego organu emerytalnego jest obowiązkiem prawnym tego organu, a postępowanie polegające na przywróceniu stanu zgodnego z prawem, nie narusza praw emeryta. Z UZASADNIENIA W decyzji ustalającej prawo do emerytury wojskowej, wydanej w dniu 19 grudnia 1995 r., Wojskowe Biuro Emerytalne w W. ustaliło wskaźnik wysokości dodatków o charakterze stałym i miesięcznej nagrody rocznej w wysokości 34,61% uposażenia zasadniczego. Dokonując ustalenia wskaźnika wys [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 kwietnia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 5, pozycja: 21, Sygnatura: III AUa 130/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Stwierdzenie błędu w naliczaniu wskaźnika wysokości dodatków o charakterze stałym, obliguje wojskowy organ emerytalny - zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz.U. Nr 10 z 1994 r., poz. 36 z późn. zm.) do naprawienia tego błędu i przywrócenia stanu zgodnego z prawem. II. Takie postępowanie nie narusza praw słusznie nabytych, skoro prawo do wyższego wskaźnika było oparte na błędzie organu emerytalnego. Z UZASADNIEN [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 7 kwietnia 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 10, pozycja: 41, Sygnatura: I ACa 738/98
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Obecnie brak jest podstaw prawnych do badania przez sąd, w związku z rejestracją dziennika lub czasopisma, czy jego tytuł zawiera stwierdzenie zgodne, czy też niezgodne z faktycznym stanem rzeczy. Nie oznacza to, że sąd jest zobligowany do zarejestrowania każdego tytułu prasowego, bez względu na jego treść. Granicą wolności prasy oraz prawa do swobodnego wyrażania opinii i poglądów są prawa innych osób i podmiotów prawnych, których konieczność ochrony wynika z obowiązujących przepisów. Z tych wz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 1 kwietnia 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 11, pozycja: 88, Sygnatura: II AKa 38/99
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Wady postępowania z dowodami rzeczowymi powodują zarówno najpoważniejsze skutki procesowe aż po brak dostatecznych dowodów winy, jak i utrudnienia czynności, a to potrzebę wzywania osób, wielogodzinnego wysłuchiwania ich zeznań, zatem znaczne nakłady, których by nie ponoszono, gdyby nie popełnione zaniedbania: brak należytego zabezpieczenia dowodów, luki w relacji z przeprowadzonych badań itp. 2. Biegły nie traci swego procesowego statusu, gdy zeznaje o stanie dowodów dostarczonych mu do bad [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 31 marca 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 4, pozycja: 20, Sygnatura: III AUa 118/99
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sytuacji gdy powstanie prawa do zasiłku macierzyńskiego następuje w okresie pobierania zasiłków chorobowych - podstawą wymiaru zasiłku macierzyńskiego, zgodnie z § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 lutego 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalenia podstawy wymiaru i obliczania zasiłków z ubezpieczenia społecznego ( Dz.U. nr 19, poz. 95) stanowi podstawa wymiaru pobieranych dotychczas zasiłków chorobowych. Przepis § 4 cytowanego rozporządzenia nie ma w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30 marca 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 11, pozycja: 46, Sygnatura: I ACa 748/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z art. 359 k.p.c., sąd może zmienić lub uchylić wydane wcześniej postanowienie tylko wówczas, gdy nie kończy ono postępowania. Postępowanie o odrzucenie apelacji nie jest takim postanowieniem, ponieważ należy do tej kategorii postanowień, które kończą postępowanie. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 30 marca 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa BP Poland Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. przeciwko Pawłowi R. następcy prawnemu Jadwigi R., Teresy P., Łucji R. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 30 marca 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 3, pozycja: 21, Sygnatura: II AKz 83/99
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W razie umorzenia postępowania przygotowawczego z powodu śmierci podejrzanego (art. 17 § 1 pkt 5 k.p.k.), nie można orzec przepadku przedmiotów wymienionych w art. 39 pkt 4 k.k. tytułem środka zabezpieczającego, na podstawie art. 100 k.k. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w sprawie przeciwko Mirosławowi K., podejrzanemu z art. 11 § 1 w związku z art. 138 § 1 k.k. z 1969 r., zażalenia prokuratora na postanowienie Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 9 lutego 1999 r., sygn. akt III Ko 203/98, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 30 marca 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 4, pozycja: 35, Sygnatura: II AKa 69/99
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zasądzenie odszkodowania dochodzonego w oparciu o ustawę z dnia 23 lutego 1991 r. “o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działanie na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego” warunkowane jest udowodnieniem związku zachodzącego pomiędzy wykazywaną szkodą lub krzywdą a orzeczeniem, którego nieważność została stwierdzona, lub takiego związku z represjami, jakie osobę tę spotkały ze strony radzieckich organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości lub orga [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 30 marca 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 10, pozycja: 72, Sygnatura: II AKa 65/99
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przedmiotem podobnie niebezpiecznym do noża, w rozumieniu art. 280 § 2 k.k., może być śrubokręt. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 30 marca 1999 r. sprawy Roberta Sz., oskarżonego z art. 280 § 1 i art. 179 § 1 k.k., z powodu apelacji wniesionej przez prokuratora od wyroku Sądu Okręgowego w O. z dnia 16 grudnia 1998 r., sygn. akt III K 122/98, zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że za podstawę orzeczonego przepadku rzeczy w postaci śrubokręta (pkt VI części rozstrzygającej za [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, [294], 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU