STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Jeleniej Górze z dnia 30 grudnia 1991 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 1, pozycja: 17, Sygnatura: V Gr 10/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przejęcie długu powoduje wstąpienie przejemcy w sytuację prawną dawnego dłużnika. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Rzeszowie z dnia 18 stycznia 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 1, pozycja: 18, Sygnatura: VI Gz 3/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Obowiązujący stan prawny nie pozwala na przyjęcie dopuszczalności odrębnego zaskarżenia postanowienia sądu I instancji w przedmiocie kaucji, wydanego na podstawie art. 294 § 2 Kodeksu handlowego, ze względu na brak wyraźnego uregulowania, tj. wskazania wprost dopuszczalności zaskarżenia z równoczesnym brakiem możliwości zastosowania art. 394 § 1 k.p.c. Stosowanie w tym zakresie od tychże postanowień przepisów o postępowaniu zabezpieczającym, określających wyraźnie w art. 741 k.p.c. możliwość za [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 13 października 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 2, pozycja: 24, Sygnatura: III AZP 2/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W świetle art. 7 ust. 1 i art. 5 umowy między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec z dnia 18 grudnia 1972 r. w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz.U. Nr 31 z 1975 r., poz.163) wolne od podatku dochodowego od osób prawnych są dochody przedsiębiorstwa mającego siedzibę w Polsce, ze źródeł przychodów znajdujących się w Republice Federalnej Niemiec uzyskane za pośrednictwem położonego tam zakładu innego przedsiębiorstwa, jeżeli n [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 kwietnia 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 2, pozycja: 25, Sygnatura: III CZP 47/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli zarządzeniem tymczasowym sąd, zgodnie z wnioskiem zainteresowanej osoby, nakazał wpisanie ostrzeżenia o toczącym się postępowaniu sądowym w księdze wieczystej, prowadzonej dla zabudowanej nieruchomości wspólnej, z której wprawdzie wyodrębniono część lokali mieszkalnych, lecz ostrzeżenie zostało skierowane tylko przeciwko właścicielowi gruntu, podczas gdy właścicielom lokali przysługują co do tego gruntu udziały w prawie wieczystego użytkowania, to orzeczenie takie nie może być podstawą do [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 października 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 2, pozycja: 26, Sygnatura: III CZP 133/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sprawie z powództwa ubezpieczającego o roszczenia, wynikające z umowy ubezpieczenia objęte umową o przeniesienie portfela, przewidzianą w art. 66 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej, legitymowanym biernie jest wyłącznie ubezpieczyciel przejmujący portfel. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 września 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 2, pozycja: 27, Sygnatura: III SA 186/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Udziały w czystym zysku, które z mocy prawa stają się własnością każdego ze wspólników po zatwierdzeniu bilansu, stają się z tym momentem faktycznie uzyskanym pożytkiem, a tym samym przychodem w rozumieniu art. 7 ust. 1 w zw. z art. 15 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku dochodowym. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 października 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 2, pozycja: 28, Sygnatura: II SA 826/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Osoba fizyczna i spółka cywilna są odrębnymi podmiotami gospodarczymi w obowiązującym systemie prawnym.2. Zmiany stanu faktycznego i prawnego, o którym mowa w art. 18 z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej, podlegające zgłoszeniu organowi administracyjnemu, mogą odnosić się tylko do tego samego podmiotu gospodarczego, który został wpisany do ewidencji i który nadal istnieje.3. Ustanie spółki cywilnej powoduje, że ten podmiot gospodarczy przestaje istnieć, nie następuje więc [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 sierpnia 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 2, pozycja: 29, Sygnatura: SA/P 2817/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Opłata manipulacyjna dodatkowa, o której mowa w art. 70 ust. 2 pkt 3 prawa celnego - w odróżnieniu od opłaty manipulacyjnej dodatkowej ustanowionej w art. 70 ust. 3 tego prawa - nie ma charakteru represyjnego, lecz stanowi należność za dodatkowe czynności organów celnych. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 sierpnia 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 2, pozycja: 30, Sygnatura: SA /P 2997/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
„Oznaczenie terminu ważności”, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 17 kwietnia 1993 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, oznacza takie określenie terminów ważności zezwoleń już wydanych, aby ich wygaśnięcie nastąpiło po wyekspirowaniu najkrótszego terminu (tj. 2 lat od daty wydania) wprowadzonego znowelizowanym art. 18 ustawy.Nie przedłożenie zezwoleń do oznaczania ważności powoduje utratę ich ważności. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 października 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 2, pozycja: 31, Sygnatura: SA/Lu 1830/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Warunkiem stosowania przez organ celny konsekwencji z art. 26 ust. 1 pkt 5 Prawa celnego dla ustalenia wartości celnej towaru jest wykazanie braku wiarygodności dokumentów służących do określenia tej wartości. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, [294], 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU