STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 25 marca 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 2, pozycja: 15, Sygnatura: II AKa 45/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Zorganizowaną grupę przestępczą tworzą co najmniej trzy osoby, których celem jest popełnienie określonych przestępstw lub też generalnie popełnianie przestępstw o luźnym związku, między innymi bez stałych ról, w każdym bądź razie o większym określeniu ról niż przy współsprawstwie. 2. Przestępstwo z art. 258 § 1 k.k. jest przestępstwem formalnym i sama przynależność do grupy mającej na celu popełnianie przestępstw, wyczerpuje jej znamiona. Sąd Apelacyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu w dniu 25 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 25 marca 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 3, pozycja: 16, Sygnatura: II AKa 23/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli w opisie przypisanego oskarżonemu czynu zabrakło elementu należącego do ustawowych znamion przestępstwa kwalifikowanego przez następstwo (śmierci człowieka), to zastosowana przez sąd kwalifikacja prawna czynu (art. 156 § 3 k.k.) nie znajduje pełnego oparcia we wszystkich elementach przypisanego oskarżonemu czynu zabronionego. Z UZASADNIENIA Sąd Wojewódzki, wyrokiem z dnia 19 listopada 1998 r. (IV K 2243/96) uznał Grzegorza M. winnym tego, że w dniu 10 marca 1996 r. w P., woj. lubelskie, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 marca 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 3, pozycja: 12, Sygnatura: III AUa 1387/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 9 ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o niektórych warunkach funkcjonowania ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin (Dz.U. Nr 14, poz. 90) dotyczy osób zgłaszających po raz pierwszy wnioski o świadczenia w warunkach określonych w tym przepisie. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 11 marca 1999 r. apelacji Marii M. od wyroku Sądu Wojewódzkiego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Bielsku-Białej z dnia 9 lipca 1998 r. w sprawie Marii M. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 25 marca 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 4, pozycja: 27, Sygnatura: II AKa 40/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 54 § 1 k.k. nie eliminuje zasad wymiaru kary określonych w art. 53 k.k., a jedynie na pierwszym miejscu spośród wymienionych w tym przepisie dyrektyw stawia względy wychowawcze. Również art. 60 § 2 k.k. przewiduje jedynie możliwość zastosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary w stosunku do młodocianego, jeżeli przemawiają za tym względy określone w art. 54 § 1 k.k. Zatem "młodocianość" i "względy wychowawcze" nie mają samodzielnego bytu jako podstawa nadzwyczajnego złagodzenia kary, a stano [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25 marca 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 11, pozycja: 46, Sygnatura: III AUa 53/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepisy ustawy z dnia 19 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz.U. Nr 10 z 1994 r., poz. 36 ze zm.) nie uzależniają prawa do zwiększenia renty z tytułu inwalidztwa związanego z wypadkiem w służbie wojskowej od spełnienia warunków do przyznania jednorazowego odszkodowania ale od spełnienia warunków do świadczeń odszkodowych, określonych w art. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 25 marca 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 11, pozycja: 90, Sygnatura: II AKz1 96/99
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Możliwość warunkowego zawieszenia kary pozbawienia wolności odroczonej przez co najmniej rok (art. 152 k.k.w.) nie zachodzi, gdy kara nie jest wykonywana dowolnie długo wskutek bezprawnego uchylania się skazanego od jej odbywania. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 18 marca 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 3, pozycja: 18, Sygnatura: II AKo 70/99
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Rozpoznanie przez sąd aktu oskarżenia wniesionego przez oskarżyciela posiłkowego i rozstrzygnięcie o przedmiocie postępowania, pomimo tego, że postępowanie co do tego samego czynu tej samej osoby zostało wcześniej zakończone prawomocną decyzją sądu podjętą na podstawie art. 329 § 1 k.p.k. w związku z art. 306 § 2 k.p.k. utrzymującą w mocy postanowienie o odmowie wszczęcia lub umorzenia postępowania przygotowawczego, dotknięte jest wadą stanowiącą przyczynę nieważności orzeczenia z mocy prawa okr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 18 marca 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 3, pozycja: 19, Sygnatura: II AKo 57/99
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Mimo zaistnienia przyczyny określonej w art. 101 § 1 k.p.k., niedopuszczalne jest stwierdzenie na podstawie art. 102 i następnych k.p.k. nieważności postanowienia sądu o zwrocie sprawy prokuratorowi do uzupełnienia postępowania przygotowawczego; instytucja nieważności ipso iure nie ma bowiem zastosowania do tej kategorii orzeczeń sądowych. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, na posiedzeniu w dniu 18 marca 1999 r., po rozpoznaniu w sprawie Henryka K., Lechosława A., Władysława Cz., Janusza N. i Marii S [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 marca 1999 r.

Rocznik: 2001, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: I ACa 1252/98
Data wprowadzenia do systemu: 16-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Stosownie do art. 229 § 1 k.h., wspólnicy powinni być zawiadomieni o zgromadzeniu listami poleconymi, które muszą być wysłane (nadane na poczcie) co najmniej na dwa tygodnie przed datą zgromadzenia. Jest to jedyny wymóg, jaki Kodeks handlowy formułuje w tym zakresie, co oznacza, że kwestia doręczenia listów adresatom jest całkowicie obojętna. Tworzenie jakichkolwiek dalszych wymogów nie znajduje uzasadnienia w treści omawianego przepisu. II. Kodeks handlowy nie formułuje wymogu, aby zawiadom [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 13 maja 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 10, pozycja: 47, Sygnatura: I ACz 208/99
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
"Dokonanie czynności procesowej" w rozumieniu art. 169 § 3 k.p.c. należy rozumieć w ten sposób, że do rozpoznania wniosku o przywrócenie terminu do złożenia apelacji sąd przystępuje dopiero wówczas, gdy strona dopełniła wszystkich wymogów formalnych, od których uzależnione jest nadanie właściwego biegu środkowi zaskarżenia, a jedyną przeszkodą jest uchybienie terminu. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 13 maja 1999 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Szczepana R. pr [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, [295], 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU