STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 listopada 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 2, pozycja: 32, Sygnatura: SA/Lu 131/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Korzystanie ze zwolnienia od podatków obrotowego i dochodowego od przychodów z prowadzonej działalności handlowej nie uprawnia do zwolnienia od obowiązku uiszczenia opłaty targowej, o której mowa w art. 15 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach lokalnych. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 listopada 1992 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 2, pozycja: 33, Sygnatura: SA/Gd 1638/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Organ właściwy do wydania decyzji nie może wydać w tej samej sprawie (dotyczącej tego samego przedmiotu) odrębnych decyzji - jednej o wymiarze podatku, drugiej zaś o zwolnieniu od podatku - jeżeli przepis szczególny nie stanowi o możliwości wydania odrębnych decyzji. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 stycznia 1993 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 2, pozycja: 34, Sygnatura: III SA 7/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Możliwość wzruszenia wyniku kontroli skarbowej (art. 30 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej - Dz.U.Nr 100, poz.442 z późn. zm.) dotyczy wyłącznie określenia w wyniku kontroli wysokości zobowiązania podatkowego. Inne ustalenia zamieszczone w tym samym wyniku kontroli nie wywierają skutków, o których mowa w art. 28 tej ustawy i nie mogą być podważane w żadnym z trybów, o których mowa w jej art. 30 ust. 1. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 marca 1993 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 2, pozycja: 35, Sygnatura: III SA 220/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli bank zwolnił po 1 stycznia 1992 r. swoich pracowników z części długu wynikającego z umowy kredytu, to pracownicy banku uzyskali przychód w wysokości różnicy pomiędzy sumą, jaką mieli zwrócić zgodnie z postanowieniami umowy kredytowej, a sumą, jaką zapłacą po zmianie wysokości oprocentowania. Ten przychód mieści się w definicji zawartej w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 350). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 czerwca 1993 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 2, pozycja: 36, Sygnatura: III SA 178/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Spłaty kredytu bankowego lub pożyczki z zakładu pracy na cele określone w art. 26 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 350 z późn. zm.) podlegają odliczeniu wraz z odsetkami od podstawy obliczenia podatku, gdy wydatki na te cele zostały poniesione po wejściu w życie tej ustawy (1 stycznia 1992 r.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23 lutego 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 2, pozycja: 37, Sygnatura: I ACr 36/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie stanowi wypełnienia wymogu umowy przedwstępnej stwierdzenie umieszczone w tejże umowie, że zawarcie umowy finalnej nastąpi „ w najbliższym, wyznaczonym przez notariusza terminie „. Prawidłowa wykładnia art. 389 k.c. wskazuje, że okres terminu powinien być z góry ustalony w sposób nie budzący żadnych trudności w zorientowaniu się, od kiedy strony umowy związane będą obowiązkiem zawarcia umowy przyrzeczonej. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 lipca 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 2, pozycja: 38, Sygnatura: III AUr 57/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sam fakt wpisu do ewidencji działalności gospodarczej danej osoby obliguje Zakład Ubezpieczeń Społecznych do objęcia tej osoby obowiązkiem ubezpieczenia, natomiast zgodności tego wpisu z ustawą z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej wspomniany wyżej organ rentowy kontrolować nie może. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 21 czerwca 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 2, pozycja: 39, Sygnatura: I ACr 819/94 i I ACz 920/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli do rozpoznania sporu właściwy jest wyłącznie sąd polubowny, pozew wniesiony do sądu państwowego podlega odrzuceniu. Do innego wniosku nie prowadzi to, iż między stronami pozostaje sporny fakt, czy umowa, w której uregulowana została kwestia właściwości sądu, rzeczywiście została zawarta. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Warszawie Sąd Antymonopolowy z dnia 22 czerwca 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 2, pozycja: 40, Sygnatura: XVII Amr 3/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podmiot o pozycji dominującej na rynku powinien traktować swych kontrahentów zasadniczo w sposób równoprawny. Domaganie się przez dominującego na rynku dostawcę energii cieplnej, w sposób wybiórczy i dowolny od niektórych tylko podmiotów gospodarczych spośród wielu innych o złej kondycji finansowej, płacenia zaliczek na poczet bieżących dostaw (art. 490 § 1 k.c.), a następnie wobec nie spełnienia tego żądania wypowiedzenia umowy i zaprzestanie dostaw, może być uznane za przejaw dyskryminującej o [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Warszawie Sąd Antymonopolowy z dnia 6 lipca 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 2, pozycja: 41, Sygnatura: XVII Amr 26/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Odpowiadające wymogom Kodeksu postępowania administracyjnego podanie o wznowienie postępowania administracyjnego zakończonego ostateczną (prawomocną) decyzją Urzędu Antymonopolowego, wydaną w trybie art.8 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym, jest alternatywnym - w stosunku do odwołania wniesionego na podstawie art. 10 ust. 1 w/w ustawy - trybem weryfikacji prawidłowości decyzji Urzędu Antymonopolowego.2. Do odwołania od decyzji Urzędu Antymo [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, [295], 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU