STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

GLOSA do wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 24 lutego 1999 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 4, pozycja: 2, Sygnatura: I ACa 811/98
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
MGR INŻ. BOGUSŁAW KLER do wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 24 lutego 1999 r., sygn akt I ACa 811/98. Teza wyroku: Warunkiem, od którego zależy powstanie ochrony korzystania z oznaczenia przedsiębiorstwa, na podstawie art. 5 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jest wcześniejsze niż konkurent używanie tego oznaczenia w obrocie gospodarczym. Tezy glosy: W przypadku, gdy u przedsiębiorcy, który później rozpoczął używanie oznaczenia, jest ono jego własnym nazwiskiem, wcześniej u [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

GLOSA do wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 24 lutego 1999 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 4, pozycja: 31, Sygnatura: I ACa 811/98
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Warunkiem, od którego zależy powstanie ochrony korzystania z oznaczenia przedsiębiorstwa, na podstawie art. 5 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jest wcześniejsze niż konkurent używanie tego oznaczenia w obrocie gospodarczym. Sąd Apelacyjny w Łodzi, po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 1999 r. w Łodzi, na rozprawie sprawy z powództwa Zakładów Wyrobów Cukierniczych "Miś" Spółdzielni Pracy w O. Ś., przeciwko Włodzimierzowi Miś i Jerzemu Miś o ochronę przeciwko czynom nieuczciwej konkurencji, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 19 lutego 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 9, pozycja: 46, Sygnatura: III AUa 782/98
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prawomocny wyrok Sądu Rejonowego – Sądu Pracy wydany w sprawie o zmianę treści protokołu powypadkowego i ustalający, iż sporne zdarzenie jest wypadkiem przy pracy – ma znaczenie prejudycjalne i wiąże nie tylko zakład pracy, ale także organ rentowy w sytuacji, kiedy odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu pracownika spowodowanego wypadkiem w nieuspołecznionym zakładzie pracy – przysługuje od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Sąd Apelacyjny w Łodzi, po rozpoznaniu w dniu 17 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 lutego 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 7, pozycja: 32, Sygnatura: I ACa 635/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Okoliczność, że w umowie kredytowej nie wpisano pełnej nazwy firmy kredytowej, nie jest równoważna z tym, że kredytu udzielono innemu podmiotowi. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Syndyka Masy Upadłościowej Towarzystwa Ubezpieczeniowego "FENIX" Spółki Akcyjnej w K. przeciwko Bankowi Współpracy Regionalnej Spółce Akcyjnej w K. i Wojciechowi O. o zapłatę, na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Wojewódzkiego w Katowicach z dnia 6 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 18 lutego 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 3, pozycja: 19, Sygnatura: III AUa 753/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Za okresy nieskładkowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr104, poz. 450 z późniejszymi zmianami) uważa się okresy sprawowania opieki nad członkiem rodziny - inwalidą wojennym zaliczonym do pierwszej grupy inwalidów (obecnie niezdolnym do samodzielnej egzystencji), po którym przysługuje prawo do renty rodzinnej. Sąd Apelacyjny w Łodzi, po rozpoznaniu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 17 lutego 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 4, pozycja: 28, Sygnatura: II AKz 1 79/99
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 81 k.k. wyraźnie wskazuje na konieczność spełnienia pierwszego z wymogów w nim wymienionych, to jest odbycie dalszego – co najmniej jednego roku – z orzeczonej uprzednio kary pozbawienia wolności, co oznacza, iż w pozostałym zakresie, do ponownego warunkowego zwolnienia mają zastosowanie limity odbycia części kary, wymienione w art. 78 § 1 i 2 k.k., liczone od pełnego jej wymiaru. Nie ma racjonalnego powodu do określania ich, w sytuacji z art. 81 k.k., jako biegnących [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 12 lutego 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 3, pozycja: 15, Sygnatura: III AUa 633/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przyznanie prawa do renty przewidzianej w art. 18 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jednolity Dz.U. nr 30 z 1983 r., poz. 144) - pracownikowi, który przed wypadkiem przy pracy był dotknięty poważnymi schorzeniami samoistnymi jest uzależniona od ustalenia, czy istnieje normalny związek przyczynowy pomiędzy następstwami wypadku, a utratą przez pracownika stałej lub częściowej zdolności do wykonywania pracy. Sąd Apelacyjny w Ło [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnych w Katowicach z dnia 11 lutego 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 7, pozycja: 54, Sygnatura: II AKa 304/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Obowiązkiem sądu wynikającym z zasady prawdy obiektywnej jest dążenie do wyjaśnienia wszelkich istotnych wątpliwości w sprawie, zwłaszcza zaś do wyjaśnienia sprzeczności i to przy uwzględnieniu całości zebranego materiału dowodowego, zgodnie z treścią art. 410 k.p.k. (art.357 d.k.p.k.). Uzasadnienie wyroku, które nie spełnia tych wymogów, uniemożliwia sądowi II instancji kontrolę zaskarżonego orzeczenia i prawidłowe ustosunkowanie się do zarzutów podniesionych w apelacji. Uchybienie takie powodu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 11 lutego 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 7, pozycja: 37, Sygnatura: I ACa 11/99
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Podstawowym elementem konstrukcji odpowiedzialności deliktowej Skarbu Państwa na podstawie art. 417 § 1 k.c. jest wina funkcjonariusza, a ciężar jej udowodnienia spoczywa na powodzie (art. 6 k.c.). Nie może być zatem uznane za wystarczające wykazanie, nawet z dużą dozą prawdopodobieństwa, samego tylko związku pomiędzy pobytem w szpitalu i zachorowaniem. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 11 lutego 1999 r. w Białymstoku na rozprawie sprawy z powództwa S. N. przeciwko Samodz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 11 lutego 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 7, pozycja: 40, Sygnatura: III AUa 733/98
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Opinia Lekarza Orzecznika ZUS sprowadzająca się do innej niż dotychczas oceny zawartego w sprawie materiału orzeczniczo–lekarskiego w przedmiocie daty powstania niezdolności do pracy świadczeniobiorcy, ustalonej wcześniej prawomocnym orzeczeniem KIZ, co do którego nie wniesiono odwołania ani nie podniesiono w trybie nadzoru zarzutu wadliwości – nie stanowi okoliczności, o jakich mowa w art. 80 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o z.e.p. (Dz.U. nr 40, poz. 267 ze zm.) i nie upoważnia or [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, [297], 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU