STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 11 lutego 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 9, pozycja: 43, Sygnatura: III AUo 6/98
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeśli sprawa o zasiłek pielęgnacyjny, z uwagi na wartość przedmiotu sporu, nie jest sprawą kasacyjną, to odrzucenie skargi o wznowienie postępowania w takiej sprawie nie otwiera stronie drogi do jej zaskarżenia i wobec tego żądanie ustanowienia adwokata w takiej sprawie nie może być uwzględnione. Sąd Apelacyjny w Łodzi, po rozpoznaniu w dniu 11 lutego 1999 r. sprawy z wniosku Feliksy M. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w Ł. o dodatek pielęgnacyjny, na skutek wniosku ubezp [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 11 lutego 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 10, pozycja: 53, Sygnatura: III AUa 733/98
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Opinia lekarza orzecznika ZUS sprowadzająca się do innej niż dotychczas oceny zawartego w sprawie materiału orzeczniczo-lekarskiego w przedmiocie daty powstania niezdolności do pracy świadczeniobiorcy, ustalonej wcześniej prawomocnym orzeczeniem Komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, co do którego nie wniesiono odwołania ani nie podniesiono w trybie nadzoru zarzutu wadliwości - nie stanowi okoliczności, o jakich mowa w art. 80 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o z.e.p. i nie upoważnia organ [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 lutego 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 11, pozycja: 59, Sygnatura: III AUa 1318/98
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1976 r. o ubezpieczeniu społecznym osób prowadzących działalność gospodarczą oraz ich rodzin (Dz.U. nr 46 z 1989 r., poz. 250 z późn. zm.), winien być stosowany do osób prowadzących działalność gospodarczą, co do których istniał obowiązek wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub koncesji. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 1999 r. apelacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Cz. od wyroku Sądu Wojewódzkiego- [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 10 lutego 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 9, pozycja: 67, Sygnatura: II AKz 34/99
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wprawdzie sytuacja taka, że tymczasowe aresztowanie będzie trwało w postępowaniu przygotowawczym, pomimo iż przedłużone zostało bez wniosku prokuratora, co w postępowaniu przygotowawczym jest zasadą oraz że dokonał tego sąd właściwy wprawdzie do zapoznania sprawy, to jednak rozstrzygnął o stosowaniu tego środka zapobiegawczego na okres przekraczający sześć miesięcy, podczas gdy w świetle art. 263 § 2 pkt 2 k.p.k., właściwy byłby (w toku postępowania przygotowawczego) sąd wyższego rzędu. Nie możn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 10 lutego 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 10, pozycja: 52, Sygnatura: III AUa 795/98
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Bieg terminu przedawnienia przewidzianego w przepisie art. 291 § l Kodeksu pracy o roszczenia odszkodowawcze z tytułu wypadków przy pracy, w drodze do pracy lub z pracy lub choroby zawodowej rozpoczyna się od dnia, w którym pracownik dowiedział się o doznanym stałym lub długotrwałym uszczerbku na jego zdrowiu. Sąd Apelacyjny Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku, III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, po rozpoznaniu w dniu 10 lutego l999 r. w Białymstoku apelacji Władysławy G. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 4 lutego 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 7, pozycja: 35, Sygnatura: III AUa 715/98
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Rolnik, będący właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni 1 ha przeliczeniowego, pobierający zasiłek przedemerytalny – przyznany na postawie art. 37 "j" ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U. nr 25 z 1997 r., poz. 128 z późniejszymi zmianami) – nie podlega ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu oraz emerytalno–rentowemu. Sąd Apelacyjny w Łodzi, po rozpoznaniu w dniu 4 lutego 1999 r. apelacji Kasy Rolni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 3 lutego 1999 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 3, pozycja: 25, Sygnatura: II AKo 30/99
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Kodeks karny przewiduje dwie postacie wykonywania kary ograniczenia wolności, które - poza rygorami określonymi w art. 34 § 2 pkt 1 i pkt 3 k.k. - polegają albo na obowiązku wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze od 20 do 40 godzin w stosunku miesięcznym, albo na orzeczeniu stosownych potrąceń (w wysokości 10 do 25%) z wynagrodzenia za pracę na rzecz Skarbu Państwa lub na wskazany przez sąd cel społeczny (art. 35 § 1 i § 2 k.k.). Pominięcie w wyroku określeni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 3 lutego 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 4, pozycja: 14, Sygnatura: III AUa 1133/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z przepisu art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. Nr 1 z 1995 r., poz. 1) nie wynika wcale, że wynagrodzenia za pracę, wypłacone z tego Funduszu, są zwolnione ze składek na ubezpieczenie społeczne. Z przepisu tego wynika jedynie, że ze świadczeń pracowniczych finansowanych ze środków Funduszu, mogą być potrącone jedynie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz należności alimentacyjne. Sąd Apelacyj [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 3 lutego 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 4, pozycja: 34, Sygnatura: II AKo 29/99
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dla oceny, czy zachodzą przesłanki do złożenia wniosku o wznowienie postępowania, przepis art. 545 § 2 k.p.k.– oprócz prokuratora – wskazał adwokata. Oznacza to, że o złożeniu wniosku o wznowienie postępowania nie decyduje wyłącznie wola skazanego, ale ustanowiony lub wyznaczony adwokat, który badając akta stwierdza istnienie lub brak podstaw do sporządzenia takiego wniosku. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w sprawie Romana S. skazanego za przestępstwo z art. 166 d.k.k. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 3 lutego 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 10, pozycja: 55, Sygnatura: III AUa 759/98
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odprawa emerytalna podlega wliczeniu do dochodu, od którego oblicza się przeciętny miesięczny dochód na członka rodziny w rozumieniu przepisu art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych (Dz.U. nr 101, poz. 651 z 1998 r.). Sąd Apelacyjny - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, po rozpoznaniu w dniu 3 lutego 1999 r. w Białymstoku apelacji Walentyny S. od wyroku Sądu Wojewódzkiego - Sądu Pracy [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, [298], 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU