STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 2 lutego 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 3, pozycja: 13, Sygnatura: I ACz 16/99
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wskazany w art. 58 ustęp 1 Ordynacji wyborczej do rad gmin, powiatów i sejmików województw (Dz.U. nr 95 z 1998 r., poz. 602), termin 14-dniowy jest terminem zawitym. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 2 lutego 1999 r. na posiedzeniu niejawnym protestu G. N. przeciwko ważności wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, na skutek zażalenia wnioskodawcy od postanowienia Sądu Wojewódzkiego w S. z dnia 1 grudnia 1998 r., sygn. akt Ins 86/98, postanawia, oddalić zażalen [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 2 lutego 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 3, pozycja: 17, Sygnatura: III AUa 695/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 1997 r. w sprawie zasad wcześniejszego przechodzenia na emeryturę pracowników zwalnianych z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (Dz. U. nr 29, poz. 159) nie zawierają warunku, by pracownik aktualnie nie pozostawał w zatrudnieniu. Nie stanowi zatem przeszkody do przyznania wcześniejszej emerytury zawarcie z pracownikiem przez tego samego pracodawcę po rozwiązaniu z nim umowy o pracę w trybie określonym w § 1 cytowanego rozporządzenia [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 28 stycznia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 3, pozycja: 10, Sygnatura: I ACa 408/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Otwarcie postępowania układowego nie tamuje możliwości wszczynania przeciwko dłużnikowi nowych spraw sądowych, jak również dalszego prowadzenia procesu wszczętego przed otwarciem postępowania układowego (art. 30 Prawa o postępowaniu układowym), ponieważ wierzycielowi należy umożliwić uzyskanie orzeczenia stwierdzającego jego prawa. Sąd Apelacyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 1999 r. na rozprawie sprawy z powództwa Przedsiębiorstwa Naprawy Taboru Leśnego w T., aktualnie przekszt [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 28 stycznia 1999 r

Rocznik: 1999, miesiąc: 5, pozycja: 25, Sygnatura: III AUa 675/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Rolniczka, pobierająca zasiłek macierzyński z racji uprzedniego zatrudnienia, jest zwolniona z obowiązku opłacania składek z tytułu podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie od ustania zatrudnienia do daty wyczerpania prawa do tego zasiłku. Sąd Apelacyjny w Łodzi, po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 1999 r. apelacji Marioli W. od wyroku Sądu Wojewódzkiego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Kaliszu z dnia 19 września 1998 r., nr (...), w sprawie Marioli W. przeciwko Kas [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 27 stycznia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 2, pozycja: 12, Sygnatura: II AKo 10/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Organem mającym prawo zasądzać koszty nie opłaconej przez strony pomocy prawnej udzielonej z urzędu przez adwokata, także w postępowaniu przygotowawczym, jest wyłącznie sąd. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po rozpoznaniu w dniu 27 stycznia 1999 r. sprawy Edwarda M. podejrzanego o przestępstwo z art. 148 § 1 d.k.k., zażalenia wniesionego przez obrońcę podejrzanego na postanowienie Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu z dnia 7 grudnia 1998 r. w przedmiocie przyznania wynagrodzenia za obronę z urzędu, uch [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 stycznia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 3, pozycja: 12, Sygnatura: I ACa 890/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W myśl znowelizowanego art. 213 § 2 k.p.c., sąd jest związany uznaniem powództwa, chyba że jest ono sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa. Ocena, czy nie zachodzi jedna z wymienionych przesłanek niedopuszczalności uznania powództwa, powinna nastąpić w zasadzie wyłącznie w świetle materiału procesowego znajdującego się w aktach sprawy. Brak jest bowiem podstaw, by - poza przypadkami wymienionymi w art. 431, art. 459 i art. 4771 § 11 k.p.c., które w spr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 stycznia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 3, pozycja: 12, Sygnatura: I ACa 890/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W myśl znowelizowanego art. 213 § 2 k.p.c., sąd jest związany uznaniem powództwa, chyba że jest ono sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa. Ocena, czy nie zachodzi jedna z wymienionych przesłanek niedopuszczalności uznania powództwa, powinna nastąpić w zasadzie wyłącznie w świetle materiału procesowego znajdującego się w aktach sprawy. Brak jest bowiem podstaw, by - poza przypadkami wymienionymi w art. 431, art. 459 i art. 4771 § 11 k.p.c., które w spr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 stycznia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 7, pozycja: 33, Sygnatura: I ACz 40/99
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie można w tej samej sprawie, ten sam stan finansowy strony, oceniać odmiennie w zależności od tego, dla jakiego rozstrzygnięcia ocena ta jest dokonywana. Skoro sąd uznał wcześniej, że pozwana pozostaje w niedostatku, to tak samo winien stan ten ocenić i przy rozstrzyganiu wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 1999 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Władysława H. przeciwko Krystynie H. o rozwód, na skutek zażalenia [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 21 stycznia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 11, pozycja: 2, Sygnatura: I ACa 440/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Michał Niedośpiał Okoliczność, że odpowiedzialność jednego z pozwanych ukształtowana jest na zasadach ryzyka związanego z ruchem przedsiębiorstwa (art. 435 § 1 k.c.), a także wynika z odpowiedzialności na podstawie art. 430 k.c., za zawinione zachowanie podlegające jego tymczasowemu kierownictwu bezpośredniego sprawcy szkody - kierowcy mechanicznego środkas komunikacji, nie wyłącza odpowiedzialności drugiego z pozwanych jako jego samoistnego posiadacza na podstawie art. 436 § 1 k.c., jeśli szko [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 21 stycznia 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 3, pozycja: 14, Sygnatura: I ACz 26/99
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Chociaż w art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, powiatów i sejmików województw (Dz.U. nr 95, poz. 602) stwierdza się, że losowanie przeprowadza przewodniczący w obecności członków komisji i pełnomocników, to jednak nie wypływa stąd wniosek, że udział pełnomocnika komitetu wyborczego przy tej czynności jest konieczny. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 1999 r. na posiedzeniu niejawnym protestu wyborczego M. G. z udziałem Wojew [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, [299], 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU