STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 stycznia 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 7, pozycja: 59, Sygnatura: II AKz 355/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 422 § 2 k.p.k., który zgodnie z art. 574 k.p.k. ma zastosowanie w postępowaniu o wydanie wyroku łącznego, stosuje się wobec oskarżonego pozbawionego wolności, który nie ma obrońcy i nie był obecny podczas ogłaszania wyroku i tylko w tym przypadku termin siedmiodniowy biegnie od daty doręczenia oskarżonemu wyroku. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w sprawie przeciwko Markowi G. o wydanie wyroku łącznego, zażalenia wniesionego przez oskarżonego od zarządzenia Prezesa Sądu W [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 stycznia 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 11, pozycja: 52, Sygnatura: I ACa 890/98
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Obecne unormowanie skutków uznania powództwa jest przejawem prawdy formalnej. W myśl bowiem znowelizowanego art. 213 § 2 k.p.c., sąd jest związany uznaniem powództwa, chyba że jest ono sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa. Ocena, czy zachodzi jedna z wymienionych przesłanek niedopuszczalności uznania powództwa, powinna nastąpić w zasadzie wyłącznie w świetle materiału procesowego znajdującego się w aktach sprawy. Jeżeli z materiału zebranego w sprawi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 stycznia 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 11, pozycja: 58, Sygnatura: III AUa 945/98
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przez "inną działalność zarobkową" należy rozumieć każdą działalność zarobkową prowadzoną po rozwiązaniu stosunku pracy, niezależnie od tego, czy prowadzona była jeszcze w trakcie pozostawania w stosunku pracy, czy dopiero po jego rozwiązaniu. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 1999 r. apelacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w T. G. od wyroku Sądu Wojewódzkiego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Katowicach z dnia 27 kwietnia 1998 r. nr (...) w sprawie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białystoku z dnia 19 stycznia 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 10, pozycja: 77, Sygnatura: AKa 164/98
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
(...Nowe dodatkowe zarzuty podniesione przez skarżącego lub inną stronę poza tymi, które zgłoszono we wniesionym środku odwoławczym mogą podlegać rozpoznaniu tylko wtedy, gdy wskazują na wadliwość zaskarżonego orzeczenia, które sąd odwoławczy powinien i jest zobowiązany uwzględnić z urzędu. ...) Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu sprawy R. M., R. V. i P. S. oskarżonych z art. 210 § 2 d.k.k., art. 210 § l d.k.k. i art. 158 § l d.k.k., z powodu apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżon [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 18 stycznia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 2, pozycja: 13, Sygnatura: II AKo 260/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Aby rozważać charakter obrazy prawa w aspekcie podstawy do stwierdzenia nieważności orzeczenia z mocy samego prawa należy przede wszystkim ustalić czy wskazana obraza zaistniała w rzeczywistości, a nie na skutek omyłki pisarskiej w treści pisma procesowego czy orzeczenia bądź nieprawidłowego sporządzenia protokołu czynności procesowej. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w sprawie przeciwko E. Z. skazanemu za przestępstwo z art. 199 § 1 k.k. w związku z art. 213 k.k. z 1969 r., na skut [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 14 stycznia 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 3, pozycja: 32, Sygnatura: II AKo 393/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Oświadczenie pokrzywdzonego, złożone po prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy nie stanowi środka dowodowego i nie mogło ono skutkować wznowienia w oparciu o podstawę z art. 540 § 1 pkt 2 lit. “a” k.p.k. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w sprawie przeciwko Zbigniewowi J., skazanemu za przestępstwo z art. 210 § 1 d.k.k. i art. 158 § 1 d.k.k. w związku z art. 10 § 2 d.k.k wniosku o wznowienie postępowania karnego wniesionego przez obrońcę skazanego od wyroku Sądu Rejonowego w T [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 13 stycznia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 10, pozycja: 41, Sygnatura: I ACa 774/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustanowienie prawa pierwokupu w drodze umowy jest zobowiązaniem właściciela nieruchomości do przeniesienia własności nieruchomości, które stosownie do art. 158 k.c. do swej ważności wymaga formy aktu notarialnego. Również w formie aktu notarialnego winno być udzielone pełnomocnictwo do ustanowienia prawa pierwokupu dotyczącego nieruchomości (art. 99 § 1 k.c.). Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 1999 r. sprawy z powództwa Danuty R. przeciwko Gminie D. G. i Krzysztofo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 12 stycznia 1999 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 2, pozycja: 9, Sygnatura: I ACa 1151/98
Data wprowadzenia do systemu: 12-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 205 k.h. nie przewiduje sposobu i trybu przymuszenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i zarządu takiej spółki do realizacji przysługujących wspólnikowi praw określonych tym przepisem. Brak jest podstaw prawnych do uwzględnienia powództwa wspólnika spółki z o.o. o nakazanie spółce z o.o. i zarządowi takiej spółki okazania wspólnikowi ksiąg i dokumentów oraz złożenia wyjaśnień z art. 205 k.h. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 12 stycznia 1999 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 2, pozycja: 9, Sygnatura: I ACa 1151/98
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 205 k.h. nie przewiduje sposobu i trybu przymuszenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i zarządu takiej spółki do realizacji przysługujących wspólnikowi praw określonych tym przepisem. Brak jest podstaw prawnych do uwzględnienia powództwa wspólnika spółki z o.o. o nakazanie spółce z o.o. i zarządowi takiej spółki okazania wspólnikowi ksiąg i dokumentów oraz złożenia wyjaśnień z art. 205 k.h. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 7 stycznia 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 5, pozycja: 39, Sygnatura: II AKo 274/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 552 k.p.k. jest przepisem szczególnym, normującym odpowiedzialność Skarbu Państwa z tytułu czynu niedozwolonego w rozumieniu prawa cywilnego, tym samym więc terminy określone w art. 555 k.p.k. są terminami przedawnienia, do których należy stosować przepisy art. 117 i nast. k.c. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 7 stycznia 1999 r. sprawy z wniosku Feliksa K. o odszkodowanie z tytułu oczywiście niesłusznego tymczasowego aresztowania, z powodu apelacji wniesionej prze [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, [300], 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU