STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 maja 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 10, pozycja: 3, Sygnatura: III CZP 55/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uchwała walnego zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w przedmiocie rozdzielenia udziałów wspólników - podjęta w następstwie podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego w odrębnej uchwale zmieniającej umowę spółki - stanowi zmianę umowy spółki. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 3 czerwca 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 10, pozycja: 4, Sygnatura: III CZP 59/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W wypadku nabycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przez podmiot zagraniczny, zarząd tej spółki nie jest zobowiązany - przy zgłaszaniu do rejestru handlowego wniosku o dokonanie zmian - złożyć oświadczenia przewidzianego w art. 11 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym (Dz.U. Nr 60, poz. 253), z wyjątkiem określonym w art. 26 pkt 1 tej ustawy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 czerwca 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 11, pozycja: 5, Sygnatura: III CZP 71/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sprawa o naprawienie szkody spowodowanej przeprowadzeniem ciepłociągu (art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości - tekst jedn.: Dz.U. Nr 30, poz. 127 z 1991 r.) podlega rozpoznaniu na drodze sądowej, jeżeli udostępnienie w tym celu nieruchomości nastąpiło na podstawie umowy zawartej przez właściciela z jednostką mającą lokalizację inwestycji. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 czerwca 1992 r.

Rocznik: 1993, miesiąc: 11, pozycja: 6, Sygnatura: III CZP 78/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Bank, który udzielił gwarancji na zabezpieczenie akredytywy dokumentowej, może domagać się umorzenia wszczętej przeciwko niemu egzekucji, jeśli wykaże, że wypłata akredytywy nastąpiła z naruszeniem wymagań zawartych w zleceniu otwarcia akredytywy. Tłumaczenia zwrotów użytych w umowie gwarancji bankowej, a mianowicie “nieodwołalnie i bezwarunkowo”, oraz “na pierwsze zadanie” - należy dokonywać z uwzględnieniem celu tej umowy (art.65 § 2 k.c.) [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 czerwca 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: III KRN 98/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Obecnie obowiązujące przepisy procesowe nie pozwalają na przyznanie organom Państwowej Służby Ochrony Zabytków statusu pokrzywdzonego w postępowaniu karnym w tych sytuacjach, gdy zabytek nie stanowił mienia społecznego.2. Zniszczenie zabytku polega na takim uszkodzeniu, przy którym przywrócenie stanu poprzedniego jest w ogóle możliwe. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 sierpnia 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: II KRN 122/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przedmiotem przestępstwa skarbowego określonego w art. 80 § 1 u.k.s. może być każda rzecz ruchoma, którą dokonujący obrotu towarowego z zagranicą jest obowiązany dostarczyć do granicznego miejsca odpraw celnych i zgłosić do odprawy celnej (art. 40 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne, Dz.U. Nr 75, poz. 445). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 czerwca 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: III KRN 100/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sądy, w tym i Sąd Najwyższy, nie mogą wprawdzie generalnie kwestionować mocy wiążącej uchwały organu samorządowego, jednakże w wypadku, gdyby uchwała taka miała stanowić podstawę odpowiedzialności karnej, sądom wolno odmówić jej zastosowania, jeśli stwierdzą, że została ona wydana z przekroczeniem ustawowego upoważnienia. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego

Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 19 sierpnia 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 2, pozycja: 4, Sygnatura: I KZP 17/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wyrąb, niszczenie, uszkodzenie lub karczowanie w lesie nie należącym do sprawcy albo zabór z takiego lasu mienia wymienionego w art. 148 k.w. stanowi wykroczenie przewidziane tym przepisie, bez względu na wartość mienia. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego

Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 2, pozycja: 5, Sygnatura: I KZP 18/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I .Spółki kapitałowe: akcyjne lub z ograniczoną odpowiedzialnością, w których – obok osób fizycznych bądź nieuspołecznionych osób prawnych – udziałowcem jest państwo, są instytucjami państwowymi w rozumieniu art. 120 § 12 k.k. Mienie tych spółek korzysta z takiej ochrony jak mienie społeczne.II . Nie stanowi mienia społecznego, ani też nie korzysta przewidzianej dla niego ochrony, mienie należące do spółek – akcyjnych lub z ograniczoną odpowiedzialnością, w których jednym z udz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 lipca 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 3, pozycja: 6, Sygnatura: II KRN 107/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd Najwyższy, rozpoznając na rozprawie rewizję nadzwyczajną od postanowienia o umorzeniu postępowania na podstawie ustawy o amnestii, powinien wydać wyrok uniewinniający, a nie postanowienie o umorzeniu postępowania na podstawie art. 11 pkt 1 k.p.k., jeżeli w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji doszło już do przeprowadzenia przewodu sądowego. [...]
[pełny tekst]POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU