STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 13 marca 2019 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 6, pozycja: 15, Sygnatura: I ACa 594/18
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 5 k.c. jest to przepis, który sąd stosuje wyjątkowo. Wyjątkowe okoliczności pozwalają oddalić powództwo mimo jego formalnej zasadności. Nie może się powoływać na zasady współżycia społecznego osoba, której naganne, niemoralne i sprzeczne z prawem zachowanie skutkowało negatywnymi dla niej konsekwencjami. Sąd Apelacyjny w Poznaniu, po rozpoznaniu w dniu 13 marca 2019 r., na rozprawie, sprawy z powództwa Towarzystwa (...) S.A. w W., przeciwko P. T., o zapłatę, na skutek apelacji pozwanego, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 13 marca 2019 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 7, pozycja: 20, Sygnatura: I ACz 1944/19
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nakaz zapłaty nie określa sposobu zabezpieczenia, dlatego stosownie do treści art. 492 § 2 k.p.c. powód, wnosząc o dokonanie zabezpieczenia, jest obowiązany ten sposób zabezpieczenia wskazać. Jeżeli nakaz dotyczy roszczenia pieniężnego, powinien wskazać sposób lub sposoby zabezpieczenia wymienione w art. 747 k.p.c. Samo jednak zabezpieczenie roszczenia nie oznacza zaspokojenia roszczeń. Musi bowiem nastąpić złożenie wniosku egzekucyjnego w celu wyegzekwowania roszczenia. Zaspokojenie wierzyciela [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 19 lutego 2019 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 5, pozycja: 13, Sygnatura: V ACa 87/18
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stosowne zadośćuczynienia wyznaczają dwie granice. Z jednej strony zadośćuczynienie musi przedstawiać wartość ekonomicznie odczuwalną, z drugiej zaś powinno być utrzymane w rozsądnych granicach, odpowiadających aktualnym warunkom i przeciętnej stopie życiowej. Sąd Apelacyjny w Gdańsku, po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2019 r., na rozprawie, sprawy z powództwa R. C., przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W., o zapłatę, na skutek apelacji powoda, od wyroku Sądu Okręgowego w B. z dnia 12 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 7 lutego 2019 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 5, pozycja: 12, Sygnatura: I ACa 742/18
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nieustanowienie stronie pełnomocnika z urzędu nie usprawiedliwia zarzutu nieważności postępowania wskutek pozbawienia powoda możności obrony jego praw, gdyż wniosek ten podlega uwzględnieniu tylko wówczas, gdy w ocenie sądu udział profesjonalnego pełnomocnika jest potrzebny, a sąd takiej potrzeby nie dostrzegł oddalając wniosek w tym przedmiocie. O takiej potrzebie można mówić jedynie wówczas, gdy spełniona zostanie przesłanka przedmiotowa w postaci zawiłości faktycznej lub prawnej danej spraw [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 7 lutego 2019 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 6, pozycja: 17, Sygnatura: V ACa 683/18
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zakresem działania przepisu art. 840 § 1 k.p.c. objęty jest także tytuł wykonawczy w postaci zaświadczenia wystawionego przez wojewódzką komisję do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Sąd Apelacyjny w Gdańsku, po rozpoznaniu w dniu 7 lutego 2019 r., na rozprawie, sprawy z powództwa (...) Szpitala spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S., przeciwko A. B., o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności, na skutek apelacji powoda, od wyroku Sądu Okręgowego w B. z dnia 12 czerwca 2018 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 7 lutego 2019 r.

Rocznik: 2020, miesiąc: 3, pozycja: 9, Sygnatura: I ACa 383/18
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2020
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Celem udzielenia bonifikaty nie jest uzyskiwanie wzbogacenia najemcy, lecz jest to wyraz polityki sprzyjającej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli poprzez popieranie działań zmierzających do uzyskania przez najemcę trwałego tytułu do dotychczas zajmowanego lokalu. Dalsze rozporządzenia lokalem, określone w art. 68 ust. 2 lit. a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) nie mieszczą się w celu udzielania bonifikaty, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 31 stycznia 2019 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 11, pozycja: 33, Sygnatura: I ACa 647/18
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Upływ terminu przedawnienia nie narusza uprawnienia wierzyciela hipotecznego do uzyskania zaspokojenia. W zdaniu drugim ogranicza jednak dokonany wyłom w działaniu instytucji przedawnienia, wskazując, że przepisu tego nie stosuje się do roszczenia o odsetki – w brzmieniu obowiązującym do dnia 19 lutego 2011 r., a po nowelizacji – do roszczenia o świadczenia uboczne. Treścią art. 77 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1007 z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 30 stycznia 2019 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 5, pozycja: 14, Sygnatura: V ACa 503/18
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Wierzyciel może od dłużnika żądać spełnienia jedynie takiego świadczenia, do którego dłużnik się zobowiązał zgodnie z treścią łączącego go z danym wierzycielem stosunku prawnego. Jeżeli dłużnicy zobowiązali się do świadczenia pieniężnego wyrażonego w złotych polskich, to wierzyciel nie może domagać się od nich zapłaty w innej walucie niż ta, która wynikała z łączącego strony zobowiązania. 2. Z przepisu art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo bankowe wynika, że umowa kredytu musi określać kwotę i w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2019 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 6, pozycja: 24, Sygnatura: VI ACa 923/17
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Całkowita bierność uczestnika przetargu jest kwalifikowana jako podstawa przepadku wadium. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 11 stycznia 2019 r., na rozprawie, sprawy z powództwa (...) S.A. w M. (Hiszpania), przeciwko Skarbowi Państwa – (...), o zapłatę, na skutek apelacji pozwanego, od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30 marca 2017 r., sygn. akt XXV C 1188/16: I. zmienia zaskarżony wyrok w punktach pierwszym, trzecim i czwartym w ten sposób, że: ‒ o [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2019 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 8, pozycja: 24, Sygnatura: VI ACa 923/17
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Całkowita bierność uczestnika przetargu jest kwalifikowana jako podstawa przepadku wadium. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 11 stycznia 2019 r., na rozprawie, sprawy z powództwa (...) S.A. w M. (Hiszpania), przeciwko Skarbowi Państwa – (...), o zapłatę, na skutek apelacji pozwanego, od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30 marca 2017 r., sygn. akt XXV C 1188/16: I. zmienia zaskarżony wyrok w punktach pierwszym, trzecim i czwartym w ten sposób, że: ‒ o [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, [4], 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU