STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 8 stycznia 2014 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 11, pozycja: 92, Sygnatura: I ACa 1050/13
Data wprowadzenia do systemu: 31-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze dotyczy obydwu podstaw ogłoszenia upadłości określonych w art. 11 ust. 1 i ust. 2 Prawa upadłościowego i naprawczego, osoby zatem uprawnione do reprezentowania osoby prawnej albo innej jednostki organizacyjnej mają obowiązek zgłoszenia wniosku nie tylko wtedy, gdy zobowiązania tych podmiotów przekroczą wartość ich majątku, lecz także wtedy, gdy zachodzi pierwsza podstawa upadłości, tj. gdy dłużnik „nie wykonuje s [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 17 października 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 8, pozycja: 60, Sygnatura: I ACa 638/13
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sytuacji, gdy źródłem szkody jest wadliwa decyzja nacjonalizacyjna, dla ustalenia odszkodowania za szkodę związaną z jej wydaniem – w przypadku gdy nieruchomość nie może być zwrócona z uwagi na nieodwracalne skutki decyzji – jest jej stan w chwili wydania tej decyzji. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 17 października 2013 r., na rozprawie, sprawy z powództwa A. W. i A. Ś., przeciwko Skarbowi Państwa – Wojewodzie (...), o zapłatę, na skutek apelacji pozwane [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 1 października 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 5, pozycja: 36, Sygnatura: I ACa 526/12
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro ustawodawca w art. 27 ustawy z 1989 r. – Prawo bankowe trzykrotnie odwoływał się do czasu trwania umowy, to nie czynił tego przypadkowo, ale był to wyraz jego woli co do tego, że umowa kredytu ma być umową terminową. Zaniechanie umownego określenia terminu spłaty długu musiało prowadzić do uznania, że zawarta przez strony umowa nie spełnia warunków umowy kredytowej. Sąd Apelacyjny w Łodzi, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 17 września 2013 r., sprawy z powództwa U. P., przeciwko [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 26 września 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 10, pozycja: 78, Sygnatura: I ACa 699/13
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przez stosunki prawne, w rozumieniu art. 315 ust. 2 Prawa własności przemysłowej, należy rozumieć nie powstanie prawa podmiotowego, związanego z opracowaniem wynalazku (wzoru użytkowego itp.), a relacje, jakie powstają każdorazowo między różnymi podmiotami w związku z wykonywaniem tego prawa. Z kolei o dacie powstania stosunku prawnego decyduje moment zdarzenia, które stało się dla stron źródłem praw i obowiązków (co dotyczy w szczególności stosunków zobowiązaniowych). W tym kontekście należy zw [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 5, pozycja: 35, Sygnatura: V ACa 67/13
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dzierżenie jest najczęściej następstwem istniejącego między posiadaczem a dzierżycielem rzeczy stosunku prawnego, z tym że istnienie takiego stosunku nie jest konieczną przesłanką dzierżenia. Zatem dzierżycielem może być także osoba prowadząca cudzą sprawę bez zlecenia, ze skutkami określonymi w dalszych przepisach Kodeksu cywilnego (art. 752–757), jak i osoba władająca rzeczą wbrew woli posiadacza. Artykuł 338 k.c. uzależnia bowiem kwalifikację władztwa, jako dzierżenia, jedynie od tego, [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 10 kwietnia 2013 r.

Rocznik: 2015, miesiąc: 5, pozycja: 39, Sygnatura: I ACa 1354/12
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2015
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odpowiedzialność ubezpieczyciela ma charakter akcesoryjny, ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność tylko wtedy i tylko w takim zakresie, w jakim odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczony sprawca. Nie oznacza to jednak, że między zakresem odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego sprawcy a odpowiedzialnością ubezpieczyciela można postawić znak równości. Odpowiedzialność ubezpieczonego sprawcy musi mieścić się w granicach ochrony udzielonej przez ubezpieczyciela, a poza tym musi wystąpić wypad [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 marca 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 4, pozycja: 30, Sygnatura: I ACa 967/12
Data wprowadzenia do systemu: 11-11-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Generalnie własność może być dowodzona wszelkimi dopuszczalnymi w świetle przepisów proceduralnych dowodami, nawet wtedy, gdy dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta; tym bardziej dowód taki może być przeprowadzony, gdy nieruchomość nie ma księgi wieczystej. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2013 r., na rozprawie, sprawy ze skargi S. dla ZWL–G w S., o wznowienie postępowania w sprawie z powództwa S. dla ZWL–G w S., przeciwko Gminie S., o zapłatę [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 stycznia 2013 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 4, pozycja: 29, Sygnatura: V ACa 667/12
Data wprowadzenia do systemu: 11-11-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Zakresem przedmiotowym normy art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r. nr 14, poz. 89, z późn. zm.) nie jest objęta umowa poręczenia. 2. W świetle unormowań Kodeksu cywilnego można zatem stwierdzić, że celem instytucji podstawienia ustawowego osoby trzeciej w miejsce wierzyciela jest nie tyle samo przeniesienie wierzytelności, ile utrwalenie praw osoby trzeciej względem dłużnika wobec wykonania za niego świadczenia, które na nim ciąży. St [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Współpraca samorządów Białegostoku i Grodna - Włodzimierz Jan Musiał[1]

Rocznik: 2012, miesiąc: 3, pozycja: 17, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 13-06-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Współpraca samorządów Białegostoku i Grodna - Włodzimierz Jan Musiał[1] Fundamentalnym elementem polityki rozwoju jednostek samorządu terytorialnego jest międzynarodowa współpraca transgraniczna i regionalna. Umożliwia ona wymianę doświadczeń regionów z różnych krajów, co warunkuje podniesienie jakości działania samorządów, rozwój turystyki, sportu, kultury oraz realizację wielu inwestycji infrastrukturalnych. Wyjątkowym typem kontaktów zagranicznych są miasta partnerskie. Geneza związków bli [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 6 kwietnia 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 2, pozycja: 11, Sygnatura: I ACa 102/11
Data wprowadzenia do systemu: 13-06-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Domagając się rozwiązania stosunku użytkowania wieczystego, w trybie art. 240 k.c., nie zachodzi konieczność jednoczesnego formułowania roszczenia o zobowiązanie użytkownika do złożenia oświadczenia woli w przedmiocie powrotnego przeniesienia prawa własności naniesień posadowionych na użytkowanym gruncie na rzecz podmiotu oddającego grunt w użytkowanie wieczyste. Sąd Apelacyjny w Łodzi, po rozpoznaniu w dniu 1 kwietnia 2010 r., sprawy z powództwa Gminy Miasta Ł., przeciwko M. Fundacji Społecz [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, [4], 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU