STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 29 listopada 2019 r.

Rocznik: 2020, miesiąc: 2, pozycja: 4, Sygnatura: III AUa 1168/17
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2020
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wyodrębnienie jednostki organizacyjnej w rozumieniu art. 3 k.p. winno nastąpić w akcie regulującym ustrój danej osoby prawnej lub samodzielnej jednostki organizacyjnej tworzących pracodawcę wewnętrznego. Zapisy te mają potwierdzać i statuować samodzielność organizacyjną i finansową tego pracodawcy, a także nadawać mu zdolność do zatrudniania pracowników we własnym imieniu i dokonywania czynności z zakresu prawa pracy. Tym samym konieczne jest, aby takie wyodrębnienie miało swoje umocowanie w sta [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 25 lutego 2019 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 11, pozycja: 32, Sygnatura: I ACa 176/18
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Jeżeli zachowanie lekarza przy dokonywaniu zabiegu medycznego odbiega na niekorzyść od przyjętego, abstrakcyjnego wzorca postępowania lekarza, przemawia to za jego winą w razie wyrządzenia szkody. Do obowiązków lekarzy oraz personelu medycznego należy podjęcie takiego sposobu postępowania (leczenia), które gwarantować powinno, przy zachowaniu aktualnego stanu wiedzy i zasad staranności, przewidywany efekt w postaci wyleczenia, a przede wszystkim nienarażenia pacjentów na pogorszenie stanu zdr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 19 listopada 2019 r.

Rocznik: 2020, miesiąc: 2, pozycja: 4, Sygnatura: I ACa 553/19
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2020
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Oświadczenia woli ujęte w formie pisemnej, czyli wyrażone w dokumencie, ustala się przyjmując za podstawę wykładni przede wszystkim tekst dokumentu. W procesie jego interpretacji podstawowe znaczenie przypada językowym regułom znaczeniowym. Mają one jednak zastosowanie dopiero wtedy, gdy postanowienia umowy nie są dostatecznie jasne, a przy użyciu reguł wykładni nie można nigdy dokonywać ustaleń sprzecznych z treścią umowy. Nadto, przypisując zasadnicze znaczenie tekstowi dokumentu i językowy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 listopada 2019 r.

Rocznik: 2020, miesiąc: 4, pozycja: 13, Sygnatura: I ACa 116/19
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2020
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Uznaje się, że ze „zderzeniem” się dwóch pojazdów mamy do czynienia wówczas, gdy obydwa z nich znajdują się w ruchu fizycznym (rzeczywistym) wobec siebie i wobec otoczenia, zaś z „najechaniem” wówczas, gdy jeden z pojazdów wobec drugiego nie jest w ruchu fizycznym (rzeczywistym), lecz stanowi element rzeczywistości znajdującej sięw bezruchu wobec poruszającego się obiektu. 2. W świetle art. 34 ust. 1 ustawy z 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 13 listopada 2019 r.

Rocznik: 2020, miesiąc: 2, pozycja: 2, Sygnatura: II AKa 193/19
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2020
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie obowiązują żadne reguły dowodowe, które nakazywałyby uznanie wiarygodności bądź niewiarygodności określonego dowodu w jego całokształcie. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2019 r., sprawy M. C., oskarżonego z art. 280 § 2 k.k., z powodu apelacji obrońcy oskarżonego, od wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 18 kwietnia 2019 r., sygn. akt III K 169/18: I. utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok; II. zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 400 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 24 października 2019 r.

Rocznik: 2019, miesiąc: 11, pozycja: 23, Sygnatura: III AUa 188/19
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2019
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skuteczne postawienie zarzutu naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. wymaga wykazania, że sąd uchybił zasadom logicznego rozumowania lub doświadczenia życiowego, to bowiem jedynie może być przeciwstawione uprawnieniu sądu do dokonywania swobodnej oceny dowodów. Nie jest natomiast wystarczające przekonanie strony o innej, niż przyjął sąd, wadze (doniosłości) poszczególnych dowodów i ich odmiennej ocenie niż ocena sądu, chyba że strona jednocześnie wykaże, iż ocena dowodów przyjęta przez sąd za podstawę r [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 16 października 2019 r.

Rocznik: 2020, miesiąc: 3, pozycja: 6, Sygnatura: III AUa 265/19
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2020
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z przywileju przejścia na emeryturę w niższym wieku emerytalnym, przysługującego pracownikom zatrudnionym w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, mogą skorzystać wyłącznie pracownicy, który byli rzeczywiście zatrudnieni stale i w pełnym wymiarze czasu pracy w szkodliwych warunkach pracy, tj. wykonywanych w warunkach bezpośrednio narażających na szkodliwe dla zdrowia czynniki, ze znacznym przy tym stopieniem uciążliwości owych czynników oraz wymagających wysokiej sprawności psycho [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 15 października 2019 r.,

Rocznik: 2020, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: III AUa 833/19
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2020
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Umowa o pracę jest dotknięta pozornością, a przez to nieważna w świetle art. 83 § 1 k.c., gdy spełnione zostaną wynikające z powołanego przepisu warunki, do których należą: złożenie oświadczenia woli tylko dla pozoru, złożenie oświadczenia woli drugiej stronie oraz zgoda adresata na dokonanie czynności prawnej dla pozoru. Spełnienie tych warunków oznacza, że osoba składająca oświadczenie nie chce, aby powstały skutki prawne, jakie zwykle prawo łączy ze składanym przez nią oświadczeniem. W przypa [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 15 października 2019 r.

Rocznik: 2020, miesiąc: 4, pozycja: 9, Sygnatura: III AUa 231/19
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2020
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Prawidłowy osąd odwołania od decyzji wyłączającej obywatelkę Polski spod podlegania polskiemu systemowi ubezpieczeń społecznych z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej wykonywanej za granicą zależy nie tylko od zweryfikowania warunku faktycznego prowadzenia takiej działalności, ale także od uprzedniego wyczerpania trybu współdziałania obu zainteresowanych instytucji ubezpieczeniowych (Polski i Niemiec) w celu uzgodnienia, według jakich zasad prawa wspólnotowego zainteresowan [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 8 października 2019 r.

Rocznik: 2020, miesiąc: 4, pozycja: 11, Sygnatura: V ACa 254/18
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2020
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Przy ocenie, czy doszło do naruszenia dobra osobistego, decydujące znaczenie ma nie subiektywne odczucie strony, jej indywidualne wartości uczuć i stan psychiczny, lecz to, jaką reakcję wywołuje naruszenie w społeczeństwie. Powyższe nie oznacza jednak, że w ogóle należy wykluczyć subiektywne odczucie osoby żądającej ochrony prawnej – zależy to jednak od konkretnego zdarzenia, na które powołuje się osoba uznająca, że jej dobra osobiste zostały naruszone. 2. Zgodnie z art. 7 i art. 34 k. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, [4], 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU