STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 9 stycznia 2007 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 10, pozycja: 33, Sygnatura: III AUa 1080/06
Data wprowadzenia do systemu: 19-11-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Do uznania okresu pracy nakładczej za okres składkowy nie jest wystarczające ustalenie, że nakładca nie podlegał w okresie świadczenia tej pracy ubezpieczeniu z innego tytułu ale wymaganym jest ustalenie, że nakładca osiągał wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej co najmniej połowie obowiązującego wówczas najniższego wynagrodzenia. Z UZASADNIENIA Decyzją z dnia 7 listopada 2005 r., Zakład Ubezpieczeń Społecznych III Oddział w W. ustalił dla D. B. wartość kapitału początkowego na dzi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 grudnia 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 8, pozycja: 26, Sygnatura: III AUa 1147/06
Data wprowadzenia do systemu: 30-09-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Od dnia 1 października 2003 r. z mocy art. 10 pkt 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 166, poz. 1609) wyłączeni z możliwości uzyskania świadczeń przewidzianych w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zostali tylko ci żołnierze zawodowi i funkcjonariusze, którzy mają ustalone prawo do świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego, z uwzględnieniem okresów składkowych, a zachowują je żoł [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 grudnia 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 8, pozycja: 28, Sygnatura: III AUa 1083/06
Data wprowadzenia do systemu: 30-09-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zmienna art. 33 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, dokonana przez art. 17 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 121 z 2004 r., poz. 1266) z dnia 1 lipca 2004 r., wydłużyła w sposób niekorzystny dla ubezpieczonych termin przedawnienia składek na ubezpieczenie zdrowotne. Z UZASADNIENIA Decyzją z dnia 20 września 2005 r., Zakład Ubezpi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 12, pozycja: 22, Sygnatura: III AUa 1113/06
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wydanie przez organ emerytalno-rentowy w toku postępowania odwoławczego nowej decyzji, ma znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy tylko w sytuacji przewidzianej w zadaniu pierwszym art. 477[13] k.p.c., tzn. gdy dochodzi do zmiany zaskarżonej decyzji przez wydanie decyzji uwzględniającej w całości lub części odwołanie strony. Z UZASADNIENIA Wyrokiem z dnia 11 października 2006 r., Sąd Okręgowy w P. zmienił decyzje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w P. z dnia 11 lipca 2005 r. oraz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 listopada 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: III AUa 728/06
Data wprowadzenia do systemu: 29-02-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wypłata części uzupełniającej emerytury rolniczej rolnikowi, który będąc właścicielem lub posiadaczem gospodarstwa rolnego faktycznie nie prowadził w nim działalności rolniczej w rozumieniu art. 6 pkt 3 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jedn. Dz.U. nr 7 z 1998 r., poz. 25 ze zm.) nie ulega zawieszeniu na podstawie art. 28 ust. 1 i ust. 3 w związku z ust. 4 tej ustawy. Z UZASADNIENIA J. P. odwołała się od dwóch decyzji wydanych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego & [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 listopada 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: III AUa 1035/06
Data wprowadzenia do systemu: 29-02-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Możliwość ponownego rozpoznania prawomocnie zakończonej sprawy na skutek skargi o wznowienie postępowania otwiera się tylko wówczas, gdy istnieje jedna z ustawowych podstaw wymienionych w Kodeksie postępowania cywilnego. Brak oparcia skargi na takiej podstawie skutkuje jej odrzucenie. Z UZASADNIENIA Wyrokiem z dnia 4 czerwca 2003 r., Sąd Okręgowy – Sąd Ubezpieczeń Społecznych w W. oddalił skargę o wznowienie postępowania, wniesioną przez Z. S. w dniu 20 czerwca 2002 r., w sprawie o syg [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 listopada 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 8, pozycja: 27, Sygnatura: III AUa 939/06
Data wprowadzenia do systemu: 30-09-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Żaden przepis ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jedn. Dz.U. nr 67 z 1998 r., poz. 25 ze zm.) nie przewiduje możliwości zwolnienia z obowiązku opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne rolników, poza procedurą ich umorzenia uregulowaną w art. 41a tej ustawy. Z UZASADNIENIA J. N. odwołał się od dwóch decyzji Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziału Regionalnego w C. z dnia 28 lutego 2005 r., stwierdzającej podleganie ubezpieczeniu [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 31 października 2006 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 2, pozycja: 4, Sygnatura: III AUa 757/06
Data wprowadzenia do systemu: 11-03-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie można obciążać organu emerytalno-rentowego odpowiedzialnością za stosowanie wykładni przepisów prawa, która jako nieprawidłowa została skorygowana po wielu latach jej stosowania. Z UZASADNIENIA Decyzją z dnia 20 lutego 2006 r., Zakład Ubezpieczeń Społecznych III Oddział w W. ponownie ustalił wysokość emerytury dla H. D. z uwzględnieniem wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne z 20 nowych lat kalendarzowych wybranych z całego okresu ubezpieczenia, co da [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 17 października 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 6, pozycja: 14, Sygnatura: III AUa 488/06
Data wprowadzenia do systemu: 29-09-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z treści art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz z art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników wynika, że możliwość pozostania w ubezpieczeniu społecznym rolników dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, o której mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Osoby prowadzące innego rodzaju działalność pozarolniczą, w myśl przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych - w tym także osoby prowadzące działalność w zakresie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 17 października 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 7, pozycja: 19, Sygnatura: III AUa 502/06
Data wprowadzenia do systemu: 29-09-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Brak pouczenia ubezpieczonego o tym, co uważa się za przychód emerytów, ma istotny skutek prawny. Oznacza to, że gdyby ubezpieczony (emeryt) w tym zakresie uzyskał pouczenie, to miałby możliwość takiego ukształtowania swojej aktywności zawodowej (w tym działalności gospodarczej), aby nie narazić się na konieczność zwrotu nienależnie pobranego świadczenia z ubezpieczenia społecznego. Sąd Apelacyjny w Szczecinie, po rozpoznaniu w dniu 17 października 2006 r., sprawy Eugeniusza B., przeci [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, [31], 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU