STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 19 sierpnia 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 3, pozycja: 7, Sygnatura: I ACa 391/10
Data wprowadzenia do systemu: 05-04-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sześciotygodniowy termin do zaskarżenia uchwały wspólnoty ma charakter zawity. Tym niemniej, w szczególnych wypadkach, gdy dochodzi no naruszenia podstawowych zasad porządku prawnego, za dopuszczalne uznać należy roszczenie oparte na art. 189 k.p.c., którego skutkiem będzie wyeliminowanie z prawnego obrotu takiej uchwały. Sąd Apelacyjny w Krakowie – Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Paweł Rygiel, Sędziowie: SSA Maria Kus–Trybek, SSA Teresa Rak, po rozpoznaniu w dni [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 15 lipca 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 3, pozycja: 9, Sygnatura: I ACa 515/10
Data wprowadzenia do systemu: 05-04-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sam fakt wydania decyzji o ponownym otwarciu rozprawy nie oznacza, by następujące po tej decyzji posiedzenie miało charakter rozprawy. Niewykonanie na takim posiedzeniu żadnej czynności wymienionej w art. 210 k.p.c. i ograniczenie czynności do zamknięcia rozprawy stwarza pozór prowadzenia rozprawy przed innym – w stosunku do dotychczasowego – składem sądu, który następnie wyrokuje w sprawie i jako takie służy obejściu przepisu art. 323 k.p.c. Sąd Apelacyjny w Krakowie – Wyd [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 21 maja 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 4, pozycja: 12, Sygnatura: I ACa 430/10
Data wprowadzenia do systemu: 04-07-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Zamieszczenie w rejestrze prowadzonym przez biuro informacji gospodarczej danych o wymagalnym zobowiązaniu dłużnika jest działaniem zgodnym z prawem tylko wtedy, gdy zobowiązanie to rzeczywiście istnieje i jest wymagalne. 2. Okoliczność, że ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnieniu informacji gospodarczych przyznaje dłużnikom szczególne i inne od ogólnych środki ochrony prawnej, nie wyłącza ochrony zainteresowanej osoby na podstawie art. 24 k.c. i nie modyfikuje wynikającego z tego prz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 14 maja 2010 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 10, pozycja: 28, Sygnatura: I ACa 257/10
Data wprowadzenia do systemu: 22-03-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Wobec wszystkich roszczeń wymienionych w art. 79 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (jedn. tekst: Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631, ze zm.), legitymacja czynna przysługuje twórcy lub pierwotnemu podmiotowi autorskich praw majątkowych albo ich następcom prawnym. Legitymacja czynna przysługuje również licencjobiorcy wyłącznemu (art. 67 ust. 4) oraz organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (art. 105). 2. W procesach o narusze [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 5 maja 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 3, pozycja: 8, Sygnatura: I ACa 346/10
Data wprowadzenia do systemu: 05-04-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sytuacji uznania powództwa przez pozwanego, apelacja interwenienta ubocznego niesamoistnego po stronie pozwanej od wyroku uwzględniającego powództwo, jako niedopuszczalna, podlega odrzuceniu. Sąd Apelacyjny w Krakowie – Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Anna Kowacz–Braun, Sędziowie: SSA Barbara Górzanowska, SSA Jerzy Bess, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 5 maja 2010 r., sprawy z powództwa Przemysława K. i Anny T.–K., przeciwko Agnieszce S., przy interwe [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 17 marca 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 3, pozycja: 6, Sygnatura: I ACa 150/10
Data wprowadzenia do systemu: 05-04-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zarzut wadliwego podjęcia uchwały przez właściwy organ spółki prawa handlowego w kwestii zgody na dokonanie czynności nie jest skuteczny w postępowaniu o stwierdzenie nieważności tej czynności, jeśli sama uchwała nie została skutecznie zaskarżona we właściwym trybie. Sąd Apelacyjny w Krakowie – Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSA Elżbieta Uznańska, Sędziowie: SSA Hanna Nowicka de Poraj, SSA Barbara Górzanowska, po rozpoznaniu w dniu 17 marca 2010 r., na rozprawie, sprawy z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 4 marca 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 4, pozycja: 10, Sygnatura: I ACa 41/10
Data wprowadzenia do systemu: 04-07-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jakkolwiek Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) z 1956 r. nie reguluje zagadnienia potrącenia wierzytelności, to z reguł dotyczących potrzeby ochrony dłużnika oraz jednolitości stosowania systemów prawnych dla danego stosunku zobowiązaniowego wynika poddanie – co do zasady – problematyki potrącenia (jako formy wygaśnięcia zobowiązania) prawu właściwemu dla zobowiązania, które przez to działanie ma zostać zniweczone. Sąd Apelacyjny w Krakowie – [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 4 marca 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 10, pozycja: 23, Sygnatura: I ACa 3/10
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Termin dla określenia przedmiotu odrębnej własności wszystkich lokali liczony być winien od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. nr 119 z 2003 r., poz. 1116 z późn. zm.). Za taką wykładnią przemawia też treść art. 49 ust. 1 tej ustawy, w myśl którego jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa przed upływem 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy nie podejmie czynności, o których mowa w art. 41 i art. 42 ustawy, a nie toczy się postępowanie sądowe [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 lutego 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 9, pozycja: 21, Sygnatura: V ACa 692/09
Data wprowadzenia do systemu: 16-11-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Dobra wiara oznacza stan psychiczny określonej osoby polegający na błędnym, ale usprawiedliwionym w danych okolicznościach mniemaniu o istnieniu jakiegoś prawa podmiotowego lub stosunku prawnego. 2. Zła wiara to znajomość prawdziwego stanu rzeczy, odbiegającego od twierdzeń zainteresowanego, albo nieusprawiedliwiona niewiedza o tym stanie rzeczy. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 11 lutego 2010 r., na rozprawie, sprawy z powództwa Syndyka Masy Upadłości CON–DOR A S [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 4 lutego 2010 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 12, pozycja: 28, Sygnatura: I ACa 691/09
Data wprowadzenia do systemu: 26-01-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Ocena zeznań świadków nie może ograniczać się do rodzaju stosunków łączących świadka ze stroną, ale powinna opierać się na zestawieniu treści zeznań z pozostałymi dowodami naświetlającymi okoliczności sprawy w sposób odmienny i na dokonaniu prawidłowego wyboru, po rozważeniu wynikłych sprzeczności w świetle zasad logiki i doświadczenia życiowego. Jest rzeczą oczywistą, iż w procesie występują świadkowie pozostający w określonych relacjach z jedną bądź z drugą stroną procesu. Częstokroć także [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, [31], 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU