STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 6 listopada 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 11, pozycja: 59, Sygnatura: II SA/Go 600/12
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Postępowanie prowadzone w razie stwierdzenia samowoli budowlanej nakierowane jest na przywrócenie stanu zgodności danego przedsięwzięcia z ładem architektoniczno–budowlanym. Następuje to albo poprzez zalegalizowanie samowolnie wybudowanego obiektu, albo też poprzez orzeczenie nakazu jego rozbiórki. Stosowana w tym zakresie procedura jest oderwana od kwestii karania inwestora budującego bez zezwolenia (represji względem niego), a tym bardziej od uprzywilejowywania go w jakikolwiek sposób [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 6 listopada 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 11, pozycja: 60, Sygnatura: II SA/Kr 1597/11
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Żaden przepis prawa nie przydaje osobom, którym nie przysługuje przymiot strony, uprawnienia do wymuszenia na organie wszczęcia z urzędu przez ten organ postępowania w sprawie samowoli budowlanej. 2. Organ nadzoru budowlanego prowadzący postępowanie w sprawie samowoli budowlanej musi ocenić, czy określony podmiot ma w tej sprawie interes prawny wynikający z przepisów prawa materialnego, którymi zazwyczaj są przepisy prywatnego prawa rzeczowego, czyli czy ma sąsiadującą z przedmiotową samowol [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 6 listopada 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 12, pozycja: 64, Sygnatura: II SA/Łd 186/12
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Postępowanie poprzedzające wydanie decyzji w przedmiocie wniosku inwestora o udzielenie pozwolenia na budowę nakłada na właściwy organ administracji architektoniczno–budowlanej obowiązek przeprowadzenia rzetelnego postępowania wyjaśniającego, którego celem jest ustalenie kompletności projektu budowlanego i co istotne – zbadanie zgodności projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 26 września 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 5, pozycja: 22, Sygnatura: II SA/Gl 599/12
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Nie stanowi utraty dokumentu sytuacja, w której wnioskodawca wie gdzie jego prawo jazdy się znajduje (np. gdzie bądź u kogo je pozostawił), i może je odzyskać, jednak nie chce tego uczynić. Utrata to bowiem jedynie te sytuacje, w których wnioskodawca, z przyczyn obiektywnych, nie ma możliwości odzyskania prawa jazdy i w konsekwencji, pomimo posiadania uprawnień do prowadzenia pojazdu, nie ma żadnej innej możliwości uzyskania potwierdzającego uprawnienia dokumentu, jak tylko poprzez uzyskanie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 5 września 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 6, pozycja: 26, Sygnatura: II SAB/Łd 73/12
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Akta prowadzonych przez organ Policji spraw, bez względu na ich rodzaj i charakter, zawierają informację o jego działalności. Notatki urzędowe funkcjonariuszy Policji niezależnie od tego, czy zostały sporządzone odręcznie czy też w formie wydruku elektronicznego czy maszynopisu, protokoły z przesłuchań świadków w sprawie o wykroczenie oraz wszelkie pisma urzędowe wychodzące z organu Policji i wpływające do niego w związku z prowadzoną sprawą o wykroczenie posiadają walor informacji publicznej [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 12, pozycja: 67, Sygnatura: VII SA/Wa 671/12
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przypadku stwierdzenia na podstawie informacji o podjętych interwencjach medycznych, przypadkach zatruć tzw. dopalaczami, czy wzrastającej w sposób nagły liczbie osób hospitalizowanych, u których stwierdzono zażycie tzw. „produktów kolekcjonerskich” („dopalaczy”), organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, do których obowiązków ustawowych należy ochrona zdrowia publicznego poprzez m.in. sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 sierpnia 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 6, pozycja: 28, Sygnatura: II SA/Wa 1088/12
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Reglamentacyjny charakter ustawy o broni i amunicji wynika w szczególności z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa i szeroko rozumianego porządku publicznego. Nie może zatem oznaczać uprawnienia osoby spełniającej kryteria formalne do uzyskania pozwolenia na broń do uzyskania pozwolenia na nieograniczoną ilości egzemplarzy broni, według tylko jej uznania. Gdyby taka regulacja była zamysłem ustawodawcy, to przepis art. 12 ust. 1 ustawy byłby zbędny. Wystarczałoby bowiem ogólne pozwolenie, przesądza [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 sierpnia 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 7, pozycja: 35, Sygnatura: II SA/Wa 935/12
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
O ocenie zagrożenia życia lub zdrowia osoby starającej się z tej przyczyny uzyskać pozwolenie na broń bojową do ochrony osobistej, nie decydują jej subiektywne oceny rozmiaru tego zagrożenia, ale obiektywne czynniki weryfikowalne przez organy Policji. Na podstawie takich czynników organ Policji, w drodze uznania administracyjnego, podejmuje decyzję w sprawie przyznania bądź odmowy przyznania pozwolenia na określoną broń bojową do ochrony osobistej. Zaznaczyć tu należy, iż w prawie polskim nie pr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 12 czerwca 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 8, pozycja: 39, Sygnatura: III SA/Gl 1040/11
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Dopuszcza się obrazy praworządności organ administracji publicznej – prokuratura, kiedy skutki niezastosowania obowiązującego prawa przez prokuratora w konkretnej sprawie lub niedopełnienia przez niego obowiązków służbowych przerzuca na obywatela. Naruszenie przez prokuratora art. 6 ust. 3 lit. a Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (Dz.U. z 1993 r. nr 61, poz. 284) oraz art. 314 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. nr 89, poz. 555, z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 29 maja 2012 r.,

Rocznik: 2013, miesiąc: 6, pozycja: 27, Sygnatura: III SA/Gl 297/12
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przypadku złożenia odwołania od decyzji zabezpieczającej, wydanej na podstawie art. 33 § 1 Ordynacji podatkowej i wygaśnięcia tej decyzji w toku postępowania odwoławczego, np. z dniem doręczenia decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego (art. 33a § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej), istnieje możliwość weryfikacji decyzji zabezpieczającej, w szczególności co do zaistnienia przesłanek zabezpieczenia w ramach tego postępowania, a następnie postępowania sądowoadministracyjnego. Kontrola t [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, [31], 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU