STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 stycznia 1999 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 11, pozycja: 48, Sygnatura: III AUa 1142/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zawarcie pozornej umowy o pracę, zmierzającej do obejścia obowiązujących przepisów prawa, nie daje podstaw do nabycia prawa do wcześniejszej emerytury. Z UZASADNIENIA Decyzją z dnia 27 stycznia 1998 r., Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w C. odmówił Tomaszowi K. prawa do wcześniejszej emerytury, powołując się na przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. Nr 40, poz. 267 z późn. zm.) i przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 6 stycznia 1999 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 9, pozycja: 65, Sygnatura: II AKz 363/98
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Decyzja organu administracyjnego o odmowie wydania paszportu czy jego unieważnienie mogła być uznana za quasi środek zapobiegawczy do dnia 1 stycznia 1996 r., od kiedy wprowadzono nowy kodeksowy środek zapobiegawczy – zakaz opuszczania kraju, który mógł być połączony z zatrzymaniem paszportu, albo z zakazem jego wydania. Przepisy ustawy z dnia 20 listopada 1990 r. o paszportach nie uległy zmianie i poza wspomnianym środkiem zapobiegawczym z art. 277 k.p.k. w dalszym ciągu istnieje możliwoś [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30 grudnia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 9, pozycja: 61, Sygnatura: II AKa 201/98
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Upływ czasu nie mógł zdezaktualizować opinii sądowo–psychiatrycznej (wydanej po przeprowadzeniu obserwacji), w odniesieniu do daty czynu, bowiem biegli ustalili stan poczytalności oskarżonego w chwili popełnienia zarzucanego mu czynu, stwierdzając znaczne ograniczenie zdolności pokierowania swoim postępowaniem w rozumieniu art. 25 § 2 d.k.k. (art. 31 § 2 k.k.). Ewentualne więc pogorszenie się stanu zdrowia psychicznego spowodowane znacznym upływem czasu od daty wydania opinii nie mogłoby m [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 29 grudnia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 5, pozycja: 24, Sygnatura: I ACz 1303/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 59 ust. 2 Ordynacji wyborczej do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich wyraźnie stanowi, że wnoszący protest powinien sformułować zarzuty oraz przedstawić lub wskazać dowody, na których opiera swoje zarzuty. Braki protestu nie podlegają usunięciu w trybie art. 130 k.p.c. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 29 grudnia 1998 r. na posiedzeniu niejawnym protestu wyborczego przeciwko ważności wyborów do Sejmiku Województwa Ś., złożonego przez Wojciecha K. z udziałem Wojew [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 28 grudnia 1998 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 2, pozycja: 10, Sygnatura: III AUa 1326/98
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (jedn. tekst Dz.U. nr 142 z 1997 r., poz. 950 ze zm.) - zwanej w dalszej części uzasadnienia ustawą o kombatantach - określone w tej ustawie uprawnienia, a więc i do renty wojennej, przysługują osobie, która działalność wymienioną w art. 1 ust. 2 i art. 2 albo fakty, o których mowa w art. 4 udowodni decyzją, którą zgodnie z przepise [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie dnia 28 grudnia 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: I ACa 446/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nowo utworzone samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nie przejęły odpowiedzialności za zobowiązania deliktowe powstałe przed ich utworzeniem, a zatem odpowiada za nie Skarb Państwa. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 1998 r. na rozprawie sprawy z powództwa: 1/ Jarosława M., 2/ małoletniego Dawida M. reprezentowanego przez matkę Małgorzatę M. przeciwko Skarbowi Państwa - reprezentowanemu przez Wojewodę P. (poprzednio przez Zespół Opieki Zdrowotnej w S.) o zado [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23 grudnia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 4, pozycja: 26, Sygnatura: II AKa 228/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Rozważając problem ”względności ustawy” w znaczeniu użytym w art. 4 § 1 k.k. należy mieć na uwadze okoliczności konkretnej sprawy (konkretnego czynu i jego sprawcy) i odnieść je nie tylko do ustawowego zagrożenia, określającego granice w jakich sąd może orzec karę, ale również do ustawowych zasad wymiaru kary oraz ewentualnych innych karnoprawnych konsekwencji skazania. Nie chodzi bowiem o ustawę abstrakcyjnie względniejszą, lecz – jak mówi art. 4 § 1 k.k. – względniejszą [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 17 grudnia 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 2, pozycja: 7, Sygnatura: I ACa 369/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W procesie wytoczonym przez osobę powołującą się na wyrządzenie przed dniem 1 stycznia 1994 r. szkody przez funkcjonariusza państwowego, będącego nauczycielem szkoły podstawowej, legitymacja bierna przysługuje Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez kuratora wojewódzkiego. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 17 grudnia 1998 r. w Bialymstoku na rozprawie sprawy z powództwa K. O. przeciwko Szkole Podstawowej w N. - Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Kuratora Oświaty w B. i Wo [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 17 grudnia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 4, pozycja: 29, Sygnatura: II AKa 199/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Z uwagi na brak pieniędzy w obrocie gospodarczym, powszechną praktyką były transakcje z odroczonym terminem płatności, dzięki czemu osoby nie posiadające większej ilości gotówki mogły sprzedawać zakupiony towar i potem za niego zapłacić. Wielu nieuczciwych przedsiębiorców wykorzystywało to, aby wyłudzić towar. Nie można jednak z góry zakładać, że każdy kto dokonywał takich transakcji, miał zamiar oszukania kontrahenta. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 17 grudnia 1998 r. spra [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 17 grudnia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 4, pozycja: 33, Sygnatura: II AKa 253/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie można podzielić stanowiska o potrzebie powołania innych biegłych tylko na tej podstawie, iż treść opinii psychiatrycznej jest dla oskarżonego niekorzystna oraz że w praktyce występują różnice w opiniowaniu przez biegłych w poszczególnych przypadkach. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 17 grudnia 1998 r. sprawy Macieja K., oskarżonego z art. 148 § 1 d.k.k. w związku z art. 25 § 2 d.k.k., z powodu apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonego od wyroku Sądu Wojewódzkiego w Bie [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, [301], 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU