STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 12 listopada 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 2, pozycja: 14, Sygnatura: II AKz 391/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sformułowanie przepisu art. 254 k.p.k. nie pozostawia żadnych wątpliwości co do zakresu podmiotowego i przedmiotowego uregulowania. Dotyczy ono każdego postanowienia sądu rozstrzygającego wniosek o uchylenie lub zmianę środka zapobiegawczego oraz o wykluczenie w ogóle możliwości odwołania od takiego postanowienia. Ocena zasadności rozwiązania pozbawiającego także prokuratora prawa do wnoszenia zażalenia, nie może zmienić rozumienia jednoznacznie brzmiącego przepisu ustawy. Sąd Apelacyjny we Wro [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 10 listopada 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 2, pozycja: 21, Sygnatura: II AKz 316/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Umorzenie postępowania w trybie art. 572 k.p.k. swoją istotą procesową odpowiada kontroli przewidzianej w art. 339 § 3 k.p.k. Zgodnie więc z treścią art. 339 § 5 k.p.k., postanowienie o umorzeniu postępowania winno zapadać na posiedzeniu, którego przebieg wymaga sporządzenia protokołu (art. 143 § 1 pkt 10 k.p.k.). Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w sprawie przeciwko Zygmuntowi K. skazanemu za przestępstwo z art. 11 d.k.k.w. w związku z art. 210 § 1 d.k.k. i inne zażalenia wniesionego [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 10 listopada 1998 r

Rocznik: 1999, miesiąc: 7, pozycja: 34, Sygnatura: I ACa 375/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sprawach o wykluczenie lub wykreślenie członka z rejestru, w sytuacji gdy bezskutecznie upłynął termin ustalony w statucie spółdzielni, do podjęcia merytorycznej uchwały przez organ odwoławczy, przedmiotem zaskarżenia jest uchwała, od której członek się odwołał. Z woli ustawodawcy uchwała, od której członek się odwołał, zastępuje wówczas uchwałę organu odwoławczego, do której nie doszło (art. 32 § 1 lit. "a" Prawa spółdzielczego). Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 10 listopad [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 6 listopada 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 2, pozycja: 9, Sygnatura: III AUa 449/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Osoby , które mają ustalone prawo do emerytury lub renty podlegają ubezpieczeniu społecznemu, o jakim stanowi przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 1975 r. o ubezpieczeniu społecznym osób wykonujących pracę na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej, na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia (tekst jedn. Dz.U. nr 65 z 1995 r., poz. 333 ze zm.) tylko wówczas, gdy zgłoszą wniosek o objęcie ich takim ubezpieczeniem. Osoby te, jeżeli nie zgłoszą wniosku o objęcie ich wyżej wymien [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 listopada 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 11, pozycja: 51, Sygnatura: I ACa 787/98
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Przedmiot przewłaszczony stanowi własność banku, tj. wierzyciela i zaspokojenie roszczeń w żadnym wypadku nie może nastąpić w drodze egzekucji, która może być prowadzona tylko przeciwko dłużnikowi. 2. Sposób i warunki zaspokojenia się wierzyciela z przewłaszczonej rzeczy powinny wynikać z umowy i są wiążące dla stron, a w ich braku wierzyciel może zaspokoić się według swego wyboru w każdy sposób. 3. Z chwilą uzyskania posiadania rzeczy przewłaszczonej przez wierzyciela ustaje podstawa do na [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 5 listopada 1998 r.

Rocznik: 2002, miesiąc: 2, pozycja: 8, Sygnatura: III APz 42/98
Data wprowadzenia do systemu: 15-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zawieszenie postępowania na podstawie art. 174 § 1 pkt 1 k.p.c. wchodzi w rachubę tylko wówczas, gdy w dacie zaistnienia przesłanek, o których mowa w tym przepisie, brak jest jednocześnie podstaw do stwierdzenia, że nie jest możliwe ustalenie następcy prawnego podmiotu, który np. utracił zdolność sądową. W przypadku, gdy ustalenie ogólnego następcy prawnego podmiotu, nie będącego osobą fizyczną, w sposób ewidentny nie jest możliwe, np. w przypadku likwidacji podmiotu będącego stroną postępowania [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 5 listopada 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 2, pozycja: 8, Sygnatura: I ACa 322/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Staranność sumiennego kupca powinna uwzględniać przewidywanie skutków założonych działań, podejmowanie dostępnych środków faktycznych lub prawnych w celu wywiązania się z zobowiązania, wykazywanie zapobiegliwości, sumienności, ostrożności i dbałości dla osiągnięcia rezultatu zgodnego z interesami spółki. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 22 października 1998 roku na rozprawie sprawy z powództwa Michała S. przeciwko Marianowi R. i Brunonowi B. o zapłatę, na skutek apelacji powod [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 30 października 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 2, pozycja: 7, Sygnatura: III AUz 76/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dopuszczalna jest droga sądowa w sprawie, w której wniesiono odwołanie od decyzji organu rentowego wstrzymującej wpłatę renty, przyznanej w drodze wyjątku na podstawie art. 65 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin, a opartej na kwestionowanym w odwołaniu ustaleniu, iż osoba uprawniona do tej renty odzyskała zdolność do pracy. Sąd Apelacyjny w Łodzi, po rozpoznaniu w dniu 30 października 1998 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Ewy K. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 29 października 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 4, pozycja: 27, Sygnatura: II AKa 109/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
(...) Przepis art. 4 § 1 k.k. nakazuje stosowanie ustawy nowej bez dalszych kryteriów, zaś kryterium ustawy względniejszej tyczy wyłącznie ustawy obowiązującej uprzednio. Nie wynika zatem z art. 4 k.k., jakoby zastosowanie nowej ustawy miało automatycznie prowadzić do polepszenia sytuacji oskarżonego, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych art. 4 § 2–4 k.k, które w niniejszej sprawie nie mają zastosowania.(...) Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu sprawy R.M., oskarżonego z art. 210 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 29 października 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 7, pozycja: 41, Sygnatura: III AUa 510/98
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pojęcie „rażącego niedbalstwa" przewidzianego w przepisie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. nr 30 z 1983 r., poz. 144 ze zm.) nie jest równoznaczne ze „zwykłym niedbalstwem", czyli takim zachowaniem pracownika, który przewiduje skutki swego działania (lub zaniechania), lecz spodziewa się, że ich uniknie oraz gdy skutków tych nie przewiduje, chociaż może i powinien je przewidzieć. - Sąd Apelacyjny &# [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, [305], 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU