STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Warszawie - Sądu Antymonopolowego z dnia 20 lipca 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 9, pozycja: 149, Sygnatura: XVII Amr 14/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Odrębny rynek stanowią gminne lokale użytkowe zlokalizowane w tzw. centrum handlowym miasta, w odniesieniu do których mechanizmy rynkowe kształtują wyższe czynsze najmu, a jednocześnie podmioty użytkujące te lokale mają lepsze możliwości prowadzenia działalności gospodarczej niż pozostali najemcy. Odmienna polityka gminy wobec tych lokali, a w szczególności w zakresie oddawania ich w najem w następstwie przetargu, nie uzasadnia postawienia gminie zarzutu podziału rynku według kryteriów tery [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego - Sądu Antymonopolowego w Warszawie z dnia 22 czerwca 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 9, pozycja: 150, Sygnatura: XVII Amr 45/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Strona może wnieść odwołanie od decyzji Urzędu Antymonopolowego w części dotyczącej uzasadnienia. Odwołanie może w szczególności wchodzić w grę w razie zamieszczenia w motywach decyzji treści naruszających podstawowe zasady, na jakich oparte jest postępowanie administracyjne, a w szczególności praworządności, prawdy obiektywnej i uwzględnienia słusznego interesu strony (art. 6 i 7 k.p.a.), jeżeli uzasadnienie narusza prawa strony, jej dobre imię lub utrudnia jej prowadzenie działalności gospodar [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Jeleniej Górze z dnia 15 września 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 9, pozycja: 151, Sygnatura: V Gr 22/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Naruszenie powinności lub obowiązku współdziałania wierzyciela z dłużnikiem prowadzi do wyłączenia zwłoki po stronie dłużnika, zatem w konsekwencji wyłącza również postawienie mu zarzutu z powodu niewykonania zobowiązania. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 14 marca 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 10, pozycja: 154, Sygnatura: III CZP 6/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Udział kapitałowy gminy w banku działającym w formie spółki akcyjnej nie jest prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 16, poz. 95 z późn. zm.). [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 10, pozycja: 155, Sygnatura: III CZP 44/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W razie ujawnienia się - po uprawomocnieniu się postanowienia zarządzającego wykreślenie spółki z rejestru handlowego, a przed faktycznym jej wykreśleniem - nowych okoliczności, wskazujących na istnienie wierzytelności przeciwko spółce, uzasadnione jest uchylenie tego postanowienia na podstawie § 25 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lipca 1934 r. o rejestrze handlowym (Dz.U. Nr 59, poz. 511 z późn. zm.). Od ponownie wydanego postanowienia orzekającego co do istoty sprawy służy śro [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 lutego 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 10, pozycja: 156, Sygnatura: II SA 2501/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Koncesjonowanie działalności gospodarczej, jako odstępstwo od zasady wolności gospodarczej ze względu na interesy gospodarki narodowej, uprawnia do określenia limitów produkcji i eksportu. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 listopada 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 10, pozycja: 157, Sygnatura: SA /Wr 1242/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zwrot „ w celu” użyty w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 350 z późn. zm.) oznacza, że nie każdy wydatek poniesiony przez podatnika, w związku z prowadzoną działalnością, podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania, lecz tylko ten wydatek, który pozostaje w takim związku przyczynowo-skutkowym, że poniesienie go miało wpływ na powstanie lub zwiększenie danego przychodu. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 grudnia 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 10, pozycja: 158, Sygnatura: SA/Wr 1218/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 1991 r. w sprawie karty podatkowej (Dz.U.Nr 124, poz. 551 z późn. zm.) nie przewidują możliwości jakiegokolwiek ograniczenia obowiązku podatkowego z powodu „zawieszenia działalności” gospodarczej w tej formie opodatkowania. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego - Sądu Antymonopolowego w Warszawie z dnia 21 września 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 10, pozycja: 159, Sygnatura: XVII Amr 21/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli u podstaw zgłoszonego przez najemcę żądania wszczęcia postępowania administracyjnego leży zarzut wypowiedzenia przez wynajmującego umowy najmu lokalu użytkowego w następstwie stosowania praktyk monopolistycznych i żądanie to zmierza do wydania decyzji nakazującej wynajmującemu zaniechanie stosowania praktyk monopolistycznych, Urząd Antymonopolowy jest organem rzeczowo właściwym do rozpoznania takiej sprawy w świetle art. 8 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego - Sądu Antymonopolowego w Warszawie z dnia 21 września 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 10, pozycja: 160, Sygnatura: XVII Amr 22/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. W świetle art. 21 ust.2 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym nie ma przeszkód, aby możliwość żądania wszczęcia postępowania administracyjnego posiadał podmiot gospodarczy, będący kolejnym ogniwem obrotu towarowego, dotknięty skutkami praktyk monopolistycznych powstałych we wcześniejszych fazach tego obrotu.2. Decyzja z art.8 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym, wydana bez wyjaśnienia okoliczności, na których oparto żądanie wszczęcia postępowania [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, [305], 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU