STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego - Sądu Antymonopolowego w Warszawie z dnia 31 maja 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 10, pozycja: 161, Sygnatura: XVII Amr 9/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przejawem nadużycia przez sprzedawcę pozycji dominującej w rozumieniu art.5 ust.1 z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym jest narzucenie kupującemu formy sprzedaży samochodu nad przedpłatę w pełnej wysokości ceny. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Warszawie - Sądu Antymonopolowego z dnia 11 stycznia 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 10, pozycja: 162, Sygnatura: XVII Amr 72/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sprawa na tle zamiaru łączenia i przekształcenia podmiotu gospodarczego stanowiącego mienie komunalne, tocząca się w trybie art. 11 ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym z udziałem gminy ma charakter sprawy gospodarczej, wynikającej z prowadzonej przez gminę działalności gospodarczej w rozumieniu art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Nie opłacone odwołanie wniesione przez adwokata lub radcę prawnego, repre [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Warszawie - Sądu Antymonopolowego z dnia 10 września 1992 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 10, pozycja: 163, Sygnatura: XVII Amr 14/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Urząd Antymonopolowy nie może uchylić lub zmienić decyzji przez niego wydanych w trybie art. 105 § 1 k.p.a. może to być dokonane jedynie w trybie art. 47929 § 2 k.p.c. Poza kryterium słuszności odwołania, przepis ten nie precyzuje innych przesłanek, stąd uchylenie lub zmiana decyzji może nastąpić także z tego powodu, że postępowanie stało się bezprzedmiotowe. Jednakże z uwagi na treść art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym, wykonania decyzji U [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Decyzja Urzędu Antymonopolowego z dnia 23 sierpnia 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 10, pozycja: 164, Sygnatura: DO-II-56/S/94/1161/BM (prawomocna)
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Praktyką monopolistyczną jest stosowanie przez przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji w umowach cywilnoprawnych o wprowadzenie ścieków do miejskich urządzeń kanalizacyjnych, zawieranych przez to przedsiębiorstwo wprost, zasad oraz stawek opłat i kar określonych w przepisach wykonawczych, regulujących sprawy wprowadzenia ścieków bezpośrednio do wód stanowiących własność państwa lub do ziemi; zasady te oraz wysokość opłat i kar mogą stanowić jedynie materiał pomocniczy przy negocjowaniu warunkó [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Warszawie - Sądu Antymonopolowego z dnia 25 maja 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 10, pozycja: 165, Sygnatura: XVII Amr 34/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Praktyką monopolistyczną jest ustalenie przez gminę i stosowanie przez komunalny podmiot gospodarczy opłat za wodę i odprowadzane ścieki dla gospodarstw domowych na poziomie niższym niż ponoszone koszty finansowe wynikłej stąd różnicy z opłat pobieranych od podmiotów gospodarczych, znacznie wyższych niż ponoszone koszty.2. Ustalenie opłat za wodę i odprowadzanie ścieków nie jest działalnością publiczną gminy. Gmina ustala opłaty dla podległego sobie podmiotu gospodarczego z uwagi na posiada [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 listopada 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 11, pozycja: 168, Sygnatura: III ARN 59/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. „Wprowadzenie urzędu skarbowego w błąd przez podatnika” w rozumieniu § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 maja 1990 r. w sprawie zwolnienia od podatków obrotowego i dochodowego podatników osiągających przychody z niektórych rodzajów nowo uruchomionej działalności gospodarczej (Dz. U.Nr 35, poz. 203) dotyczy decyzji zwalniającej od podatków, przy wydaniu której urząd skarbowy powinien mieć na uwadze ogólne zasady postępowania administracyjnego (art. 6-10 k.p.a.) or [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 czerwca 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 11, pozycja: 169, Sygnatura: III CZP 71/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wierzyciel, w tym także dochodzący zaspokojenia wierzytelności podatkowej, będący jednocześnie organem egzekucyjnym, uczestniczy w podziale na podstawie tytułu wykonawczego przez siebie wystawionego. (art. 1036 k.p.c.) [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 listopada 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 11, pozycja: 170, Sygnatura: III ARN 63/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zakres zwolnień od cła przysługujący spółkom utworzonym na podstawie ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej z udziałem podmiotów zagranicznych (Dz.U. Nr 41, poz. 325 ze zm.) w świetle art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym (Dz.U. Nr 60, poz. 253) jest taki sam, jaki określił art. 30 ust. 1, pkt 2 wyżej powołanej ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. tzn., że katalog zwolnień celnych obejmuje środki przeznaczone do prowadzenia działalno [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 lutego 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 11, pozycja: 172, Sygnatura: III CZP 21/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sprawa z powództwa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przeciwko wszystkim wspólnikom, tworzącym wskazaną spółkę cywilną osób fizycznych o roszczenie związane z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą jest sprawą gospodarczą. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 11, pozycja: 172, Sygnatura: I CRN 24/95
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Organ administracji państwowej w ramach ogólnej kompetencji rzeczowej do gospodarowania powierzonym mu mieniem państwowym jest umocowany, jeżeli tylko przepisy szczególne nie stanowią odmiennie, do podejmowania wszelkich przewidzianych przez prawo cywilne działań prawnych, w tym także wykonywania uprawnień właścicielskich polegających na organizowaniu przekazanych mu składników majątkowych w spółce prawa handlowego.2. Zagadnienie źródła, które zostało wykorzystane przez założyciela (li) spółk [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, [306], 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU