STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 30 września 1998 r

Rocznik: 1999, miesiąc: 7, pozycja: 36, Sygnatura: III AUa 418/98
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Za osobę najbliższą ubezpieczonego rolnika w rozumieniu przepisu art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. nr 7 z 1998 r., poz. 25) uważa się nie tylko „wychowanka" lecz także „wychowującego". Sąd Apelacyjny – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku, III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, po rozpoznaniu w dniu 30 września 1998 r. w Białymstoku apelacji Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziału Regi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 29 września 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 4, pozycja: 17, Sygnatura: III APz 29/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd nie jest pozbawiony możliwości oceny żądań stron w przedmiocie kosztów celowej obrony. Można jej jednakże dokonywać w ramach regulacji zawartej w Kodeksie postępowania cywilnego, a w szczególności w art.art. 98, 101 i 102 oraz w przypadku przekroczenia stawek określonych rozporządzeniami. Słusznie więc sąd pierwszej instancji przeprowadził analizę zasadności i wysokości zgłoszonych kosztów zastępstwa procesowego na tle art. 102 k.p.c. - rozważając, zgodnie z brzmieniem tego przepisu - istnie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 września 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 5, pozycja: 22, Sygnatura: III AUa 753/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Długotrwała niezdolność do pracy w okresie poprzedzającym wydanie decyzji o zwolnieniu z pracy nie uzasadnia uznania, że była to wyłączna przyczyna ustania stosunku pracy, w sytuacji gdy nastąpiły faktyczne zmiany organizacyjne w zakładzie pracy, polegające na zmniejszeniu zatrudnienia i likwidacji etatu członka zarządu spółdzielni. Z UZASADNIENIA Sąd Apelacyjny-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w W., wyrokiem z dnia 14 maja 1997 r. uchylił wyrok Sądu Wojewódzkiego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń S [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 29 września 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 3, pozycja: 20, Sygnatura: II AKa 98/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
(…Na wymiar kary łącznej - nie ma wpływu ani stopień zawinienia z jego funkcją limitującą, ani stopień społecznej szkodliwości poszczególnych przestępstw. Decydujące znaczenie ma zaś wzgląd na prewencyjne oddziaływanie kary, w znaczeniu prewencji indywidualnej i ogólnej. (…) Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu sprawy M. S. i M. H. oskarżonych z art. 210 § 1 k.k., art. 210 § 2 k.k. w zbiegu z art. 214 § 3 k.k. w związku z art. 10 § 2 k.k., art. 208 k.k. i art. 11 § 1 k.k. w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 29 września 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 5, pozycja: 38, Sygnatura: II AKa 87/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dla przypisania sprawcy odpowiedzialności z art. 160 § 1 k.k. konieczne jest ustalenie, iż swoim działaniem doprowadził do skutku przestępczego, jakim jest sytuacja niebezpieczna, czego chciał lub na który to skutek się zgodził. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu sprawy W. D. i A. S. oskarżonych z art. 148 § 1 k.k., z powodu apelacji wniesionej przez obrońców oskarżonych i prokuratora od wyroku Sądu Wojewódzkiego z dnia 3 kwietnia 1998 r., sygn. akt. III K 10/98, uchyla zaskarżony wyr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 29 września 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 9, pozycja: 70, Sygnatura: II AKo 182/98
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W świetle przepisu art. 8 ust. 2 “a” ustawy rehabilitacyjnej, nadanego ustawą z dnia 16 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz.U. nr 97, poz. 604), uprawnienia odszkodowawcze w przepisie tym wymienione, nie są ograniczone żadnym terminem przedawnienia, o czym przekonuje też przepis art. 8 ust. 3 tej ustawy. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w sprawie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 29 września 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 9, pozycja: 52, Sygnatura: III APz 29/98
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd nie jest pozbawiony możliwości oceny żądań stron w przedmiocie kosztów celowej obrony. Można jej jednakże dokonywać w ramach regulacji zawartej w Kodeksie postępowania cywilnego, a w szczególności w art.art. 98, 101 i 102 oraz w przypadku przekroczenia stawek określonych rozporządzeniami. Słusznie więc sąd pierwszej instancji przeprowadził analizę zasadności i wysokości zgłoszonych kosztów zastępstwa procesowego na tle art. 102 k.p.c. – rozważając, zgodnie z brzmieniem tego przepisu &# [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 września 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 11, pozycja: 54, Sygnatura: I ACa 583/98
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Roszczenie o przydział garażu wywodzi się nie tylko z samego faktu członkostwa w spółdzielni, ale także ze spełnienia określonych w prawie spółdzielczym oraz statucie spółdzielni przesłanek, niezbędnych do uzyskania takiego prawa. Jednym z podstawowych jest wpłacenie wkładu. W przypadku garaży wybudowanych przez członka spółdzielni, w miejsce wpłacenia wkładu można mówić o użytkowaniu garażu wzniesionego z własnych środków. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu sprawy z powództwa Beaty G. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23 września 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: II AKz 254/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sąd, wstępnie kontrolując oskarżenie, gdy oskarżony jest tymczasowo aresztowany i rozstrzygając z urzędu w trybie art. 344 k.p.k. o utrzymaniu tego środka, winien precyzyjnie oznaczyć czas jego trwania, chyba że termin ten oznaczony jeszcze w toku postępowania przygotowawczego jest na tyle odległy, iż pozwoli sądowi zrealizować te czynności postępowania, których prawidłowość przeprowadzenia ma zabezpieczać. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w sprawie przeciwko Konradowi F. oskarżonem [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 9 września 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 2, pozycja: 8, Sygnatura: III AUa 390/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przewidziany w przepisie art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 104, poz. 450 ze zm.) okres niewykonywania pracy spowodowanej opieką nad dzieckiem nie występuje w sytuacji pracy w tym czasie w gospodarstwie rolnym. Sąd Apelacyjny - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku, III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, po rozpoznaniu w dniu 9 września 1998 r [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, [308], 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU