STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 maja 1995 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 11, pozycja: 182, Sygnatura: III SA 1186/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Przyrostem majątku podatnika jest zwiększenie aktywów, jak i zmniejszenie pasywów.2. Umorzenie części pożyczki, udzielonej z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej, jest zmniejszeniem pasywów podatnika. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 listopada 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 11, pozycja: 183, Sygnatura: I ACr 676/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli kredytobiorcy są wspólnikami spółki cywilnej, ich odpowiedzialność za dług ma charakter solidarny. Z istoty solidarności wynika zaś, że obaj dłużnicy odpowiadają za ten sam dług do pełnej wysokości.Nie mógł więc jeden ze wspólników przejąć długu drugiego wspólnika, skoro dług ten obciążał i jego. Nie może być więc mowy o przejęciu długu, gdyż jego istotą jest, że w miejsce dotychczasowego dłużnika, który zostaje z długu zwolniony, wchodzi osoba trzecia.Przy solidarnej odpowiedzialności dł [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 27 września 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 11, pozycja: 184, Sygnatura: I ACz 360/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Spółka cywilna prowadząca działalność gospodarczą ma zdolność sądową w postępowaniu przed sądem gospodarczym (art. 4797 k.p.c.) [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 26 sierpnia 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 11, pozycja: 185, Sygnatura: I ACr 436/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepisy prawa cywilnego przewidują co prawda możliwość przekształcenia zobowiązania z innego stosunku cywilnoprawnego w zobowiązanie wekslowe, ale tylko w drodze wyraźnej umowy stron. Dzieje się tak w przypadku nowacji połączonej ze zmianą dłużnika (przejęcia długu) uregulowanej wyżej wymienionymi przepisami Kodeksu cywilnego. Do takiego odnowienia zobowiązania nie wystarcza jednak samo wręczenie weksla, lecz konieczne jest wyraźne oświadczenie wierzyciela, iż godzi się na umorzenie zobowiązani [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 7 listopada 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 11, pozycja: 186, Sygnatura: I ACr 523/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. W razie szkody wynikłej ze wzrostu cen przedmiotu umowy wzajemnej, podlegającej zwrotowi z powodu skutecznego odstąpienia od tej umowy, wyrównanie jej może nastąpić wyłącznie w oparciu o przepis § 3 art. 3581 k.c., który daje sądowi możliwość zmiany wysokości świadczenia pieniężnego, gdy nastąpiła zmiana siły nabywczej pieniądza po powstaniu zobowiązania.2. Fakt dokonania waloryzacji świadczenia nie pozbawia strony prawa dochodzenia odsetek za opóźnienie za okres od odstąpienia od umowy do d [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Warszawie - Sądu Antymonopolowego z dnia 3 października 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 11, pozycja: 187, Sygnatura: XVII Amr 5/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Dla oceny, czy podmiot gospodarczy nie spotyka się z istotną konkurencją na danym rynku - co rzutuje na pozycję dominującą w świetle art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym - udział w nim przekraczający 40 % nie jest wystarczający. Decydować natomiast powinien całokształt otoczenia, w jakim funkcjonuje dany podmiot gospodarczy, w tym także dostęp do rynków zaopatrzenia w surowce, pozwalający mu zapobiegać efektywnej konkurencji na danym rynku i [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Warszawie - Sądu Antymonopolowego z dnia 16 listopada 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 11, pozycja: 188, Sygnatura: XVII Amr 31/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pomijając szczególne sytuacje, brak jest podstaw do zmniejszenia w postępowaniu przed Sądem Antymonopolowym kary pieniężnej ustalonej przed Urzędem Antymonopolowym w trybie art. 14 ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym, jeżeli - mimo ustalonej kary pieniężnej - podmiot gospodarczy lub związek podmiotów gospodarczych nie zaprzestał stosowania praktyki monopolistycznej. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Warszawie - Sądu Antymonopolowego z dnia 16 listopada 1994 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 11, pozycja: 189, Sygnatura: XVII Amr 33/94
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro obowiązki dostawcy wody w zakresie jej dostarczania kończą się na zaworze głównym za wodomierzem, nie uzasadnia zarzutu narzucania uciążliwych warunków umów, w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym, pobieranie przez dostawcę wody opłat z tytułu rozliczenia mieszkańców budynków wielorodzinnych z ilości zużywanej przez nich wody, po jej przejściu przez zawór główny za wodomierzem, chociażby nawet dostawca posiadał na ryn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Zagranicznych

Orzeczenie Sądu Najwyższego w Rzymie z dnia 22 lutego 1992 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 11, pozycja: 190, Sygnatura: Spr. nr 2183
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Strona starająca się o wykonanie orzeczenia sądu arbitrażowego powinna jedynie doręczyć oryginał lub potwierdzoną kopię tego orzeczenia oraz kopię pisemnego uzgodnienia kierującego sprawę do sądu arbitrażowego. Natomiast strona, przeciwko której orzeczenie zostało wydane ma obowiązek udowodnić m.in., że nie była w stanie przedstawić swojej sprawy, lub że arbitrzy nie byli wyznaczeni we właściwy sposób.2. Sąd rozstrzygający o wykonaniu orzeczenia zagranicznego sądu arbitrażowego nie może [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Zagranicznych

Orzeczenie Wschodniego Sądu Apelacyjnego (Oestre Landsret) z dnia 14 października 1992 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 11, pozycja: 191, Sygnatura:
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Prawa autorskie stanowią wyłączne uprawnienie do podejmowania decyzji dotyczących dzieła, w tym decyzji o publikowaniu dzieła w zmienionej formie, o ile zmiany te nie są na tyle daleko idące, że ich rezultatem jest powstanie nowego, niezależnego dzieła. Zmiany takie muszą wykazywać określone minimum niezależnej pracy intelektualnej, ażeby stanowić przedmiot ochrony prawa autorskiego.2. Ustawa o prawach autorskich w części dotyczącej dokumentów publicznych nie obejmuje banknotów ( por. t [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, [308], 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU