STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 9 września 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 3, pozycja: 16, Sygnatura: III AUa 374/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. nr 40, poz. 267 ze zm.) stanowi samodzielną podstawę prawną wypłacanych świadczeń ubezpieczeniowych z powodu błędu organu rentowego lub odwoławczego. Sąd Apelacyjny - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku, po rozpoznaniu w dniu 9 września 1998 r. w Białymstoku apelacji A. S. Ł. od wyroku Sądu Wojewódzkiego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku, V [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 23 września 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 7, pozycja: 56, Sygnatura: II AKz 332/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania oskarżonego sąd wydał na rozprawie, mimo iż nie mógł podjąć takiej decyzji z uwagi na niestawiennictwo obrońcy, którego obecność na rozprawie była obowiązkowa, powinien doręczyć obrońcy oskarżonego i oskarżonemu odpisy postanowienia. Od daty tego doręczenia (a nie od chwili ogłoszenia) należy liczyć termin do wniesienia zażalenia. Z UZASADNIENIA Sąd Wojewódzki w Siedlcach, postanowieniem zamieszczonym w protokole rozprawy głównej z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 9 września 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 9, pozycja: 45, Sygnatura: III AUa 399/98
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Pod pojęciem “pomocy ubezpieczonemu rolnikowi”, przewidzianym w przepisie art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. nr 7 z 1998 r., poz. 25), należy rozumieć sporadyczne wykonywanie określonych czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej i nie może ona być utożsamiona ze stałym wykonywaniem tych czynności. Sąd Apelacyjny – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społ [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 3 września 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 4, pozycja: 19, Sygnatura: I ACa 225/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Powód, na którym spoczywał ciężar dowodu, nie może skutecznie zarzucać w apelacji pominięcia jego wyjaśnień co do prawidłowości dokonanego przez siebie obliczenia wynagrodzenia za wykonane dzieło. Nie są one bowiem przewidzianym prawem środkiem dowodowym. Okoliczność, że Sąd nie uznał ich za wystarczające do wydania korzystnego dla niego rozstrzygnięcia, nie uzasadnia także, w myśl art. 381 k.p.c., przedstawionego dopiero w apelacji wniosku o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego. Sąd Apelacyjn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 3 września 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 5, pozycja: 27, Sygnatura: III AUa 200/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zasady zwrotu lub potrącenia świadczeń uregulowane są w przepisach prawa ubezpieczeniowego, a tym samym nie stosuje się do nich norm prawa cywilnego. Zasady współżycia społecznego w sprawach dotyczących ubezpieczenia społecznego nie mają tu zastosowania. Z UZASADNIENIA Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Oddział Regionalny w S., decyzją z dnia 16 grudnia 1997 r. przyznał Januszowi J. jednorazowy zasiłek z tytułu urodzenia mu się syna oraz zasiłek macierzyński w łącznej kwocie 1.3 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 3 września 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 7, pozycja: 39, Sygnatura: III AUz 202/98
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niepodjęcie przez organ z urzędu czynności zmierzających do ustalenia uprawnień wnioskodawcy do dodatku za pracę przymusową w kopalni w czasie odbywania służby wojskowej stanowi błąd organu rentowego i stanowi ewidentne naruszenie prawa w sytuacji, kiedy wniosek o ten dodatek był złożony przed wejściem w życie przepisów o tych dodatkach. Z UZASADNIENIA Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L., decyzją z dnia 7 stycznia 1997 r. przyznał Józefowi S. prawo do dodatku pieniężnego w oparciu o po [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

KOMENTARZ DO ROZDZIAŁU 26 KODEKSU POSTĘPOWANIA KARNEGO

Rocznik: 2001, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: -
Data wprowadzenia do systemu: 17-12-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Bolesław Kurzępa KONTROLA I UTRWALANIE ROZMÓW – KOMENTARZ DO ROZDZIAŁU 26 KODEKSU POSTĘPOWANIA KARNEGO Art. 237 § 1. Po wszczęciu postępowania sąd na wniosek prokuratora może zarządzić kontrolę i utrwalanie treści rozmów telefonicznych w celu wykrycia i uzyskania dowodu dla toczącego się postępowania lub zapobieżenia popełnieniu nowego przestępstwa. 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483), w art. 49 zapewnia każdemu wolność i ochronę ta [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 24 sierpnia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 9, pozycja: 66, Sygnatura: II AKz 306/98
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie można podzielić poglądu, że prawo do wolności osobistej człowieka (art. 5 i 31 ust. 1 Konstytucji RP) jest kategorią nadrzędną i absolutną. Podlega ono bowiem ograniczeniom, które są niezbędne (konieczne) w demokratycznym państwie prawnym ze względu na interesy bezpieczeństwa publicznego, ochronę porządku prawnego lub prawa i wolności innych osób. Ograniczenia te są jasno sprecyzowane w Konstytucji (art. 31 ust. 3 i art. 41 ust. 1), a także w przepisach prawa międzynarodowego, które zostało [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 19 sierpnia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 1, pozycja: 4, Sygnatura: II AKz 216/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Posługiwanie się fałszywym dokumentem (paszportem przy przekraczaniu granicy), rodzi obawę ukrywania się przed wymiarem sprawiedliwości. II. Ujawnienie przy podejrzanym 300 gramów kokainy, wartości co najmniej 90 tys. zł., wykluczą możliwość zakwalifikowania jego działania jako wypadku mniejszej wagi. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w sprawie przeciwko Andrzejowi F. podejrzanemu o przestępstwo z art. 265 § 1 k.k., art. 268 k.k. oraz art. 42 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 1997 r. o p [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 19 sierpnia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 1, pozycja: 5, Sygnatura: II AKz 222/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie można zgodzić się z twierdzeniem, iż podstawą przedłużenia toczącego się śledztwa, a także tymczasowego aresztowania nie mogą być czynności procesowe, które zmierzają do wykrycia innych osób współdziałających w popełnieniu przestępstwa. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w sprawie przeciwko Dariuszowi J. podejrzanemu o przestępstwo z art. 227 § 2 k.k. zażalenia wniesionego przez obrońcę na postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Katowicach z dnia 20 lipca 1998 r., sygn. akt (...), w prz [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, [309], 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU