STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Zagranicznych

Orzeczenie Sądu Handlowego (Handelsgericht) w Zurichu z dnia 14 grudnia 1989 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 11, pozycja: 192, Sygnatura:
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Wymóg porozumienia stron w formie pisemnej co do klauzuli arbitrażowej powinien być interpretowany w świetle celu, jakiemu służy umowa o arbitrażu. Z jednej strony porozumienie takie ma umożliwić ustanowienie trybunału arbitrażowego, którego celem jest zaspokojenie potrzeb międzynarodowego handlu, z drugiej strony wymóg formy pisemnej ma chronić strony przed nieumyślnym odcięciem drogi do sądów powszechnych.2. Fakt, że klauzula arbitrażowa jest częścią dokumentu, do którego strony się o [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Zagranicznych

Orzeczenie Sądu Apelacyjnego (Hof van Beroep) w Brukseli z dnia 15 października 1992 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 11, pozycja: 193, Sygnatura:
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Domniemany wybór prawa powinien być uważany za równoważny wyraźnemu wyborowi prawa dokonanemu w formie klauzuli umownej.2. Zarówno klauzula przyznająca jurysdykcję sądom określonego kraju jak i klauzula przewidująca arbitraż w określonym kraju powinny być przyjmowane jako domniemany wybór prawa.3. Znaczenie klauzuli jurysdykcyjnej jako formy wyboru prawa opiera się na założeniu, że normalnie sąd stosuje lex fori.To samo założenie dotyczy klauzul arbitrażowych, jeżeli zasady arbitrażu, do k [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Zagranicznych

Orzeczenie Sądu Najwyższego w Kopenhadze z dnia 27 kwietnia 1993 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 11, pozycja: 194, Sygnatura:
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Termin „najem” użyty w duńskiej ustawie o prawach autorskich powinien być rozumiany zgodnie z ogólnie przyjętym rozumieniem pojęcia najmu rzeczy ruchomych, tzn. jako stosunek prawny, który obejmuje oddanie rzeczy za czynsz.Nie ma tu zatem znaczenia, czy najem ma charakter komercyjny. 2. Fundamentalnym założeniem istoty praw autorskich jest zasada, że twórcy utworu przysługiwać winno wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji.Upr [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Zagranicznych

Orzeczenie Sądu Najwyższego (Cour de Cassation) w Paryżu z dnia 22 października 1991 r.

Rocznik: 1995, miesiąc: 11, pozycja: 195, Sygnatura:
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Przy braku wyboru prawa przez strony kontraktu, spór należy rozstrzygać zgodnie z prawem kolizyjnym, które arbiter uzna za odpowiednie, zwłaszcza jeśli klauzula arbitrażowa zawiera takie pełnomocnictwo.Sąd Apelacyjny, badając wniosek o uchylenie orzeczenia arbitra co do wyboru prawa, nie musi analizować, w jaki sposób arbiter określa, lub wprowadza w życie wybrane prawo. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 1991 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: III CZP 32/91
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu), którym wspólnik pokrywa swój udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z art. 163 k.h., może być także ograniczone prawo rzeczowe w postaci użytkowania. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 marca 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: I CR 3/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Jeżeli w umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością określono liczbę reprezentowanych udziałów konieczną dla ważności zgromadzenia (art. 232 k.h.) oraz skonkretyzowano większość głosów potrzebną do podjęcia uchwały (art. 236 k.h.), to uchwała jest ważna tylko wówczas, gdy głosowała za jej podjęciem wymagana w umowie większość przy jednoczesnej reprezentacji udziałów niezbędnej dla ważności zgromadzenia.2. Opuszczenie zgromadzenia przez wspólnika (wspólników) w czasie obrad i spowodowany t [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 8 lipca 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 1, pozycja: 3, Sygnatura: III CZP 80/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Uwzględnienie żądania odszkodowania, rozszerzonego w toku sporu w związku z waloryzacją, może w okolicznościach konkretnego przypadku uzasadniać zasądzenie odsetek od daty zgłoszenia zwaloryzowanego roszczenia. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 6 października 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 1, pozycja: 4, Sygnatura: IX Gr 49/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W przypadku zmiany treści umowy spółki o składzie zarządu, konieczne jest powołanie członków zarządu w trybie art.195 § 2 i 3 Kodeksu handlowego w ilości zgodnej z nowym składem. Decyzje o powiększeniu ilości członków zarządu i powołaniu członków w nowym składzie, stanowią elementy jednej czynności - zmiany treści umowy o składzie zarządu i jako takie nie podlegają dwóm odrębnym wpisom. Dopiero po powołaniu nowych członków zarządu następuje zmiana treści umowy podlegająca wpisowi w rejestrze han [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Apelacyjnych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 26 listopada 1992 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 1, pozycja: 5, Sygnatura: ACr 459/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Przepis art. 203 Kodeksu handlowego nie stanowi podstawy do uznania za nieważną, w świetle art. 58 § 1 k.c., umowy sprzedaży, w której po stronie sprzedającego występuje określona osoba fizyczna jako zarząd jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a po stronie kupującego ta sama osoba w imieniu własnym.2. Przepis art. 54 prawa upadłościowego znajduje zastosowanie także do czynności upadłego z samym sobą, tj. w sytuacji, gdy ta sama osoba fizyczna występuje w umowie po jednej str [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 17 lutego 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 1, pozycja: 6, Sygnatura: IX Gr 3/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wszelkie zmiany umowy spółki winny być przedmiotem odrębnych uchwał, tak aby wola wspólników była wyrażona w sposób jednoznaczny. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, [309], 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU