STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sadu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 sierpnia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 1, pozycja: 9, Sygnatura: II AKo 116/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Osadzenie (...) w obozie pracy w Jaworznie nie miało nic wspólnego z walką o niepodległy byt Państwa Polskiego (...). Również represjonowanie - po opuszczeniu tego obozu - przez stosowanie różnych szykan ze strony ówczesnego UB, a nawet traktowanie jako przeciwnika władzy ludowej, nie jest wystarczającą przesłanką do unieważnienia wyroku b. Sądu Okręgowego. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w sprawie z wniosku Andrzeja G. o stwierdzenie nieważności wyroku Sądu Okręgowego w Sosnowcu z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sadu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 sierpnia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 1, pozycja: 7, Sygnatura: II AKo 214/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Za osoby kompetentne dla oceny czy zachodzą wymienione w art. 474 § 1 k.p.k. prawne przesłanki do złożenia wniosku o wznowienie postępowania, ustawodawca uznał wyłącznie prokuratora i adwokata. Tak więc o złożeniu wniosku o wznowienie postępowania nie decyduje wyłącznie wola skazanego, tzn. złożenie takiego wniosku nie może być wyłącznie wynikiem decyzji opartej na subiektywnym przeświadczeniu skazanego, że prawomocny wyrok jest niesłuszny. Z drugiej zaś strony nie można w żaden sposób przymusić [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 12 sierpnia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 1, pozycja: 1, Sygnatura: III AUa 251/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ubezpieczenie społeczne osób współpracujących - o którym mowa w art. 26 ust. I ustawy z dnia 18 grudnia 1976 r. o ubezpieczeniu społecznym osób prowadzących działalność gospodarczą ... (Dz.U. nr 46 z 1989 r., poz. 250 ze zm.) - jest uregulowaniem odrębnym w stosunku do określonego przepisem art. 1 ust. 1 tejże ustawy. Skoro więc osoba objęta została ubezpieczeniem z tytułu współpracy z ojcem - mimo wiedzy organu rentowego o prowadzonej przez nią działalności gospodarczej na własny rachunek - t [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 10 sierpnia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 7, pozycja: 52, Sygnatura: II AKa 77/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeżeli sprawca umyślnie sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego rozstroju zdrowia, w wyniku czego następuje dalszy skutek w postaci ciężkiego rozstroju zdrowia, którego sprawca nie chciał ani się nań nie godził, lecz bezpodstawnie przypuszczał, że tego skutku uniknie, to czyn taki podlega kumulatywnej kwalifikacji z art. 160 § 1 k.k. (z 1969 r) w zbiegu z art. 155 § 2 k.k. (z 1969 r.). Z UZASADNIENIA Jan N. oskarżony został o to, że dnia 21 listopada 1995 r. w M., [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Glosy i artykuły

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 10 sierpnia 1998 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 2, pozycja: 3, Sygnatura: II AKa 77/98
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Adam Wróbel Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 10 sierpnia 1998 r., sygn. II AKa 77/98 (OSA nr 7-8/1999, poz. 52) Jeżeli sprawca umyślnie sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego rozstroju zdrowia, w wyniku czego następuje dalszy skutek w postaci ciężkiego rozstroju zdrowia, którego sprawca nie chciał ani się nań nie godził, lecz bezpodstawnie przypuszczał, że tego skutku uniknie, to czyn taki podlega kumulatywnej kwalifikacji z art. 160 § 1 k.k. (z 1969 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 5 sierpnia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 2, pozycja: 10, Sygnatura: III AUa 268/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odmienna jest regulacja prawna dotycząca oceny stanu zdrowia w odniesieniu do pracownika, od regulacji dotyczącej oceny stanu zdrowia rolnika w aspekcie uprawnień każdej z tych grup do renty. Z redakcji art. 23 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. nr 40, poz. 267 ze zm.) wynika, że aby otrzymać rentę, pracownik musi być aktualnie całkowicie lub częściowo niezdolny do pracy zarobkowej. Nie wystarczy zatem stwierdzenie jedynie przeciwwskazań do wykonania tej pracy. Na [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 5 sierpnia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 2, pozycja: 11, Sygnatura: III AUa 264/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Błędem organu rentowego jest nie tylko błąd rachunkowy, merytoryczny lub interpretacyjny, lecz jest nim także niedopełnienie wynikającego z § 3 rozporządzenia z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe i zasad wypłaty tych świadczeń (Dz.U. nr 10, poz. 49 ze zm.) obowiązku informowania o warunkach i dowodach wymaganych do uzyskania świadczeń emerytalno–rentowych oraz do udzielania pomocy przy ubieganiu się o te świadczenia. Sąd Apelacyjny w Łodzi, po r [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 31 lipca 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: III AUa 210/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Instytut naukowo - badawczy działający na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo - rozwojowych (jednolity tekst: Dz. U. nr 44 z 1991 r., poz. 194 ze zm.) nie jest obowiązany do płacenia składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o którym mowa w art. 12 ust. 1 z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. nr 1 z 1994 r., poz. 1 ze zm.). Sąd Apelacyjny w Łodzi, po rozpoznaniu w dniu 29 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30 lipca 1998 r

Rocznik: 1999, miesiąc: 7, pozycja: 35, Sygnatura: I ACa 500/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Fundator ma z mocy ustawy szczególne uprawnienia, ale tylko do chwili zarejestrowania fundacji, z którą to uzyskuje ona osobowość prawną. Uprawnienia fundatora mają charakter praw osobowych, nie mają charakteru cywilnego i nie tworzą praw podmiotowych. Są one niezbywalne. Sąd Apelacyjny w Warszawie, po rozpoznaniu sprawy z powództwa Andrzeja D. przeciwko Fundacji "Agro–Fund" w W. o ustalenie, na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 2 lutego 1998 r., oddal [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 22 lipca 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 2, pozycja: 14, Sygnatura: III WCK 64/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Bieg terminu do wniesienia zażalenia rozpoczyna się w dacie doręczenia postanowienia adwokatowi – choćby następnie strona wypowiedziała mu pełnomocnictwo. Złożone przez stronę zażalenia w terminie 7-dniowym od daty doręczenia jej postanowienia z uzasadnieniem, co nastąpiło po wypowiedzeniu pełnomocnictwa adwokatowi – nie może być uznane za złożenie zażalenia w ustawowym terminie i jako spóźnione podlega odrzuceniu. Sąd Apelacyjny w Łodzi, po rozpoznaniu w dniu 22 lipca 1998 r. na p [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, [310], 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU