STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 20 maja 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 1, pozycja: 7, Sygnatura: X GC 3600/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Umowa leasingu nie jest umową sprzedaży na raty, bowiem nie dochodzi w niej do przeniesienia prawa własności rzeczy na leasingobiorcę, który ma tylko prawo do używania rzeczy, za jej właścicielem pozostaje leasingodawca. Leasingobiorca nie staje się automatycznie właścicielem przedmiotu leasingu z chwilą zapłaty ustalonej raty leasingowej. Nawet w sytuacji, gdy umowa leasingu zawiera klauzulę opcji na sprzedaż przedmiotu leasingu, to przeniesienie własności następuje po złożeniu dodatkowego o [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 6 września 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 1, pozycja: 8, Sygnatura: X GR 46/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Blokada dewiz nie jest jednoznaczna z dokonaniem zapłaty. Środki objęte blokadą pozostają własnością podmiotu, który blokady dokonał, ale tylko do momentu ich przekazania za granicę. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 31 grudnia 1992 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 1, pozycja: 9, Sygnatura: X Gr 81/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Roszczenie odsetkowe jako roszczenie uboczne staje się wymagalne zgodnie z art. 481 k.c. w pierwszym dniu opóźnienia się dłużnika w spłaceniu świadczenia głównego, którego wymagalność nie może być wcześniejsza od daty jego konkretyzacji. Ustalenie wcześniejszego terminu wymagalności roszczenia o odsetki od terminu wymagalności roszczenia głównego, za opóźnienie spełnienia którego odsetki są liczone, jest niezgodne z art. 481 k.c. i stanowi rażące naruszenie prawa, a zatem uchybia praworządności. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Warszawie - Sądu Antymonopolowego z dnia 2 lipca 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 1, pozycja: 10, Sygnatura: VII Amr 13/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W świetle art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym umowa wiązana jest zasadniczo legalna. Narusza prawo jedynie uzależnienie zawarcia umowy od przyjęcia lub spełnienia przez drugą stronę innego świadczenia, nie związanego z przedmiotem umowy, którego nie przyjęłaby lub nie spełniłaby mając zapewnioną możliwość wyboru. Związanie świadczeń stron może na przykład polegać na funkcjonalnym ich związku, przyczyniającym się do zapewnienia prawidł [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 października 1992 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 1, pozycja: 11, Sygnatura: SA/Wr 959/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W sytuacji, gdy jako podmiot przywileju podatkowego występuje spółka cywilna osób fizycznych, przywilej ten ma charakter niepodzielny, przysługujący wszystkim wspólnikom łącznie. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 listopada 1992 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 1, pozycja: 12, Sygnatura: III SA 568/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Obowiązek wprowadzenia korekt do ksiąg rachunkowych, stwierdzony decyzją wydaną w trybie § 9 ust. 1 Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 1990 r. w sprawie weryfikacji rocznych bilansów przedsiębiorstw państwowych (...) nie może być przekazany umową cywilnoprawną osobie trzeciej, w tym także spółce korzystającej lub mającej korzystać z mienia przedsiębiorstwa, którego przekazanie następuje w trybie art. 37 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 stycznia 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 1, pozycja: 13, Sygnatura: II SA 894/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 43 ust.2 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym nie dotyczy spółek już utworzonych, nawet gdy zamierzają rozszerzyć działalność. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 stycznia 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 1, pozycja: 14, Sygnatura: II SAB 64/92
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W postępowaniu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, o czym stanowi ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej organ ewidencyjny nie jest uprawniony do żądania od wnioskodawcy innych danych, niż wymienione w art. 16 tej ustawy i ma obowiązek wpisania do tej ewidencji, jeśli nie zachodzą przeszkody wymienione w art. 17 tej ustawy. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 14 maja 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 1, pozycja: 15, Sygnatura: III CZP 56/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zastępca dyrektora przedsiębiorstwa państwowego jest uprawniony do ustanowienia pełnomocnika procesowego w granicach swojego umocowania. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądu Najwyższego

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 27 lipca 1993 r.

Rocznik: 1994, miesiąc: 2, pozycja: 18, Sygnatura: I CO 23/93
Data wprowadzenia do systemu: 05-10-2003
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Sądowi polskiemu przysługuje jurysdykcja w sprawie z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego o uchylenie wyroku sądu polubownego wydanego w Polsce, gdy możliwość takiego uchylenia przewiduje umowa międzynarodowa, wiążąca państwa do których należą strony, choćby żaden z łączników wymienionych w art. 1103 k.p.c. jurysdykcji tej nie uzasadniał. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, [310], 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU