STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 17 października 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 7, pozycja: 24, Sygnatura: III AUa 505/06
Data wprowadzenia do systemu: 29-09-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie jest słuszny pogląd, że odmowa wyrażenia zgody na opłacenie składek po terminie nie podlega kontroli sądu. Reguła, że organ rentowy może przywrócić termin, oznacza możliwość skutecznego dokonania czynności po upływie określonego terminu w przypadku jego przywrócenia. Nie oznacza to natomiast, że decyzja w tym przedmiocie zależy od swobodnego uznania organu rentowego i nie podlega zaskarżeniu. Sąd Apelacyjny w Szczecinie, po rozpoznaniu w dniu 17 października 2006 r., sprawy Katarzy [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 października 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 10, pozycja: 17, Sygnatura: III AUa 842/06
Data wprowadzenia do systemu: 05-01-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Odwołanie od decyzji w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych pełni rolę pozwu, a zatem jeżeli sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami została już prawomocnie osądzona, sąd winien odrzucić wniesione odwołanie na podstawie art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c. Z UZASADNIENIA W odwołaniu od decyzji wydanej w dniu 28 lutego 2005 r. przez Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w W. - H. P. wniosła o jej uchylenie w części dotyczącej obowiązku z [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10 października 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 2, pozycja: 3, Sygnatura: III AUa 797/06
Data wprowadzenia do systemu: 29-02-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Obowiązek zapłaty składki we właściwej wysokości ciąży na płatniku składki i nie może on się z tego obowiązku zwolnić, powołując się na długotrwałość postępowania kontrolnego prowadzonego przez organ ubezpieczeniowy. Z UZASADNIENIA Decyzją z dnia 21 października 2005 r., Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w P. wymierzył Przedsiębiorstwu Projektowo–Montażowemu „AUTOMATYK”” Spółce z o.o. w likwidacji, za okres od dnia 1 marca 1999 r. do dnia 31 maja 1999 r. składki: [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 31 sierpnia 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 7, pozycja: 21, Sygnatura: III AUa 395/06
Data wprowadzenia do systemu: 29-09-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Deklaracje w sprawie "podlegania" oraz w sprawie "ustania" ubezpieczenia społecznego rolników mają przy tym charakter rozstrzygnięć deklaratoryjnych. Sąd Apelacyjny w Szczecinie, po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2006 r., sprawy Henryka S., przeciwko Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziałowi Regionalnemu w S., o ustanie ubezpieczenia społecznego rolników, na skutek apelacji organu rentowego, od wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie VII Wydziału Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 31 sierpnia 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 9, pozycja: 32, Sygnatura: III AUa 403/06
Data wprowadzenia do systemu: 01-10-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustawodawca na czas opieki nad dzieckiem w miejsce stosunku pracy wprowadził odrębny tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych w postaci zasiłku macierzyńskiego. Natomiast ze względu na przedmiot ubezpieczenia chorobowego, ochrony takich zdarzeń jak wypadki przy pracy i choroby zawodowe w czasie opieki nad dzieckiem podczas pobierania zasiłku macierzyńskiego, osoby te nie podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Sąd A [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 22 sierpnia 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 7, pozycja: 18, Sygnatura: III AUa 1745/05
Data wprowadzenia do systemu: 29-09-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Przy stosowaniu opłaty dodatkowej powinien być wzięty pod uwagę dotychczasowy stosunek płatnika do obowiązku opłacania składek, a zwłaszcza okoliczności wskazujące na winę płatnika w nieopłacaniu składek albo ich opłacaniu w zaniżonej wysokości lub jej brak. 2. Nakładanie dodatkowej opłaty na ubezpieczonego, który nie ma realnej możliwości uregulowania głównego zobowiązania, jest sprzeczne z celem tej instytucji, gdyż jedynie "wirtualnie" zwiększa wysokość zobowiązania ubezpieczonego wob [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 17 sierpnia 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 7, pozycja: 12, Sygnatura: III APa 24/06
Data wprowadzenia do systemu: 02-08-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Świadczenie tej samej rodzajowo pracy, co określona w umowie o pracę poza normalnym czasem pracy pracowników, na podstawie kolejnej umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych (zlecenia, o dzieło), jest bowiem kontynuowaniem stosunku pracy w godzinach nadliczbowych. Zawieranie takich umów stanowi obejście przepisów o czasie pracy, przy czym nie ma tu znaczenia wola pracownika i pracodawcy. Praca nadliczbowa jest możliwa jedynie wówczas, gdy wprost dopuszczają ją przepisy ustawy, i to w granicach u [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 8 sierpnia 2006 r.

Rocznik: 2008, miesiąc: 3, pozycja: 8, Sygnatura: III AUa 1706/05
Data wprowadzenia do systemu: 19-04-2008
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jeśli stosunek między katechetą i parafią lub jej proboszczem względnie Kurią Diecezjalną wymagał osobistego wykonywania pracy, świadczenia pracy a nie jej wyników, wykonywania pracy w określonym czasie i miejscu oraz podporządkowania podmiotowi zatrudniającemu, to nie ma przeszkód prawnych uznania, że był to stosunek pracy w rozumieniu art. 22 Kodeksu pracy. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w dniu 8 sierpnia 2006 r., apelacji pozwanego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 18 lipca 2006 r.

Rocznik: 2007, miesiąc: 8, pozycja: 15, Sygnatura: III AUa 1553/05
Data wprowadzenia do systemu: 14-11-2007
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie ma podstaw do odmowy zastosowania art. 57b ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. nr 199, poz. 1673 z późn. zm.) w przypadku udowodnionego związku między zajściem wypadku a spożyciem przez poszkodowanego alkoholu lub innych środków odurzających. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w dniu 4 lipca 2006 r., apelacji pozwanego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w S., od wyroku Sądu Okręgoweg [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 czerwca 2006 r.

Rocznik: 2009, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: III AUa 487/06
Data wprowadzenia do systemu: 11-03-2009
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ostatni rok studiów nie zawsze jest tożsamy z końcem roku akademickiego, przewidzianym zwyczajowo na dzień 30 września. W zależności od postanowień regulaminu studiów wyższych, obowiązujących na konkretnej uczelni, może on wykraczać poza ten termin. Z UZASADNIENIA M. K. (ur. dnia 1 grudnia 1978 r.) odwołał się od decyzji Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w W. z dnia 1 września 2004 r. w sprawie ustania - poczynając od dnia 30 wrześn [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, [32], 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU