STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 marca 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 8, pozycja: 115, Sygnatura: III SA 2797/00
Data wprowadzenia do systemu: 04-10-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Kwoty zaliczone do biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w rozumieniu art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. nr 121, poz. 591 ze zm.), stanowiące wydatki przyszłe, stają się kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. nr 106 z 1993 r., poz. 482 ze zm.) w momencie ich rzeczywistego poniesienia, a nie w momencie zarachowania. Z UZASADNIENIA Izba Skarbowa w W., decyzją [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego - Ośrodka Zamiejscowego w Łodzi z dnia 12 marca 2002 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 8, pozycja: 1, Sygnatura: II SA/Łd 242/02
Data wprowadzenia do systemu: 24-10-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Piotr Mikiel 1. Art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy o gospodarce komunalnej uprawnia organy stanowiące organów jednostek samorządu terytorialnego do powierzania kompetencji w zakresie ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej zarządom. Przystanek autobusowy, a zwłaszcza dworzec to obiekt, który służąc do stałego i powszechnego wykorzystania, wymaga nakładów ze strony jednostki samorządu terytorialnego, której własność stanowi. Naczelny Sąd Adm [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 marca 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 5, pozycja: 70, Sygnatura: V SA 1533/01
Data wprowadzenia do systemu: 26-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W wypadku wielości dłużników celnych w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny (Dz.U. nr 23, poz. 117 ze zm.) art. 210 § 3 pkt 3 tej ustawy wymaga przypisania długu celnego w zindywidualizowany sposób. Z UZASADNIENIA Sławomir K., złożył skargę na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 18 kwietnia 2001 r., (...) utrzymującą w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Celnego w W. z dnia 19 stycznia 2001 r. (...), mocą której stwierdzono dług celny w kwocie 9 940,25 zł [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 lutego 2002 r.

Rocznik: 2003, miesiąc: 7, pozycja: 61, Sygnatura: V SA 1444/01
Data wprowadzenia do systemu: 10-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Świadectwo rejestracji środka farmaceutycznego lub materiału medycznego stanowi dowód ich wpisania do rejestru w trybie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 10 października 1991 r. o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i Inspekcji Farmaceutycznej (Dz.U. nr 105, poz. 452 ze zm.), jednakże nie zawsze może być uznane za dowód przesądzający o klasyfikacji celnej towaru w rozumieniu art. 13 § 5 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz.U. nr 75 z 2001 r., poz. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 lutego 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 1, pozycja: 14, Sygnatura: V SA 1444/01 i V SA 1951/01
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Świadectwo rejestracji środka farmaceutycznego lub materiału medycznego stanowi wprawdzie dowód ich wpisania do rejestru w trybie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 10 października 1991 r. o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i Inspekcji Farmaceutycznej (Dz.U. nr 105, poz. 452 ze zm.), jednakże nie zawsze może być uznane za dowód przesądzający o klasyfikacji celnej towaru w rozumieniu art. 13 § 5 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny (tekst jedn. D [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 lutego 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 8, pozycja: 111, Sygnatura: FPS 13/01
Data wprowadzenia do systemu: 04-10-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wyjątek wprowadzony do przepisu art. 14a ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 11, poz. 50 ze zm.), dotyczący wyrobów preferowanych, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2000 r., odnosi się tylko do „innych podatników sprzedających wyroby akcyzowe”. Z UZASADNIENIA Postanowieniem z dnia 9 października 2001 r., skład orzekający Naczelnego Sądu Administracyjnego w Białymstoku zwrócił się na podstawie art. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 lutego 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 5, pozycja: 72, Sygnatura: I SA/Ka 2447/00
Data wprowadzenia do systemu: 26-07-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niedopuszczalne jest pobranie opłaty manipulacyjnej dodatkowej, o której mowa w art. 276 § 2 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny (Dz.U. nr 23, poz. 117 ze zm.), w sytuacji, gdy w wyniku rewizji celnej organ celny wykaże różnicę pomiędzy towarem przedstawionym a ujawnionym, polegającą na niedoborze towaru. Z UZASADNIENIA Decyzją z dnia 24 maja 2000 r. (...), Dyrektor Urzędu Celnego w K. wymierzył Aleksandrowi H. i Eugeniuszowi L., prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodka Zamiejscowego we Wrocławiu z dnia 24 stycznia 2002 r.

Rocznik: 2005, miesiąc: 3, pozycja: 37, Sygnatura: I SA/Wr 1893/99
Data wprowadzenia do systemu: 16-05-2005
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wskazując liczbę ludności jako miernik, od którego zależy stawka ryczałtu od przychodów niektórych osób duchownych, ustawodawca miał na myśli liczbę osób zamieszkujących (faktycznie) teren parafii, a nie liczbę osób zameldowanych na jej terenie. Dane właściwych organów administracji prowadzących ewidencję ludności są wiążące dla organów podatkowych (nie pozbawia to jednak strony możliwości dowodzenia wadliwości takich danych). Nie oznacza to, że organ podatkowy zwolniony jest z konieczności d [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 stycznia 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 4, pozycja: 55, Sygnatura: SA/Bk 1440/00
Data wprowadzenia do systemu: 26-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skoro nastąpiło przekazanie należności za przewóz jednostce mającej siedzibę za granicą, to organy podatkowe nie naruszyły prawa przyjmując, że zostały spełnione warunki określone w art. 4 pkt 5 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Podnoszona przez skarżącą okoliczność, że zlecając przewóz towarów eksportowanych jednostce dokonującej zakupu, a mającej siedzibę na Litwie, kierowała się rachunkiem ekonomicznym i dążyła do obniżenia kosztów przewozu, nie ma znaczenia dla po [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Naczelnego Sądu Administracyjnego

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 stycznia 2002 r.

Rocznik: 2004, miesiąc: 2, pozycja: 27, Sygnatura: I SA/Łd 1954/01
Data wprowadzenia do systemu: 06-04-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Jakkolwiek Minister Finansów został upoważniony w art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 11, poz. 50 ze zm.) do rozszerzenia listy podmiotów opodatkowania określonej w art. 35 ust. 1 tej ustawy, skorzystanie z tego upoważnienia pod rządami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483) w postaci przepisu § 19 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie podatku ak [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, [32], 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU