STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 16 maja 2012 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 1, pozycja: 5, Sygnatura: I SA/Gl 875/11
Data wprowadzenia do systemu: 02-06-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Wyrobiska górnicze pojmowane jako przestrzenie w nieruchomościach gruntowych lub górotworach nie mogą podlegać opodatkowaniu ani samodzielnie (jako wyrobiska w rozumieniu fizycznym), ani wespół ze zlokalizowanymi w nich urządzeniami (jako wyrobiska w ujęciu kompleksowym), a przedmiotu opodatkowania można jedynie (potencjalnie) upatrywać w konkretnych obiektach i urządzeniach zlokalizowanych w tychże wyrobiskach górniczych. 2. Nawet w razie wykazania przez organ podatkowy, iż zespół urządzeń [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 7, pozycja: 32, Sygnatura: II SA/Wa 2727/11
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Popełnienie przez posiadacza pozwolenia na broń myśliwską oszustwa, i to popełnianego wielokrotnie, niweczy rękojmię wymaganą od posiadacza tego pozwolenia, prowadzi do utraty statusu osoby godnej zaufania – i to nawet wtedy, gdy inne zebrane w postępowaniu dowody korzystnie o takiej osobie świadczą. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 25 kwietnia 2012 r., sprawy ze skargi S. W., na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia (...) października [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 13 kwietnia 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 5, pozycja: 19, Sygnatura: III SA/Gl 1276/11
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Organ podatkowy udzielając interpretacji przepisów prawa podatkowego, w związku z wnioskiem podatnika, ma obowiązek odnieść się do stanu faktycznego opisanego przez wnioskodawcę. Za podstawę swojego stanowiska przyjmuje okoliczności wskazane przez stronę, nie szukając potwierdzenia ich prawdziwości, czy choćby wiarygodności, nie gromadzi też materiału dowodowego. Wnioskodawca natomiast opisując stan faktyczny, w celu uzyskania interpretacji, bierze na siebie odpowiedzialność za jego wszelkie nie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 marca 2012 r.

Rocznik: 2014, miesiąc: 7, pozycja: 53, Sygnatura: II SA/Wa 2603/11
Data wprowadzenia do systemu: 28-12-2014
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zagrożenie życia lub zdrowia, uzasadniające wydanie pozwolenia na broń, musi być obiektywne, aktualne i realne, a przede wszystkim ponadprzeciętne w konkretnym środowisku. Sam fakt, że skarżący odczuwa zagrożenie związane ze swoją osobą, nie stanowi wystarczającej przesłanki do uznania obiektywnego, realnego i ponadprzeciętnego zagrożenia Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 30 marca 2012 r., sprawy ze skargi H. M., na decyzję Komendanta Głównego Pol [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 marca 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 11, pozycja: 62, Sygnatura: II SA/Wa 2730/11
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Warunki uzyskania pozwolenia na broń i jej posiadania winny być badane w sposób restrykcyjny. Możliwość cofnięcia pozwolenia na broń lub niewyrażenie zgody na jej posiadanie, nie mogą więc być postrzegane jako zamach na swobody obywatela, a jedynie jako działanie prewencyjne, zmierzające do zapewnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu, na rozprawie w dniu 20 marca 2012 r., sprawy ze skargi J. S., na decyzję Komendanta Głównego Poli [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 14 marca 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 7, pozycja: 34, Sygnatura: I SA/Gl 667/11
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Organ egzekucyjny bada z urzędu dopuszczalność egzekucji administracyjnej; organ ten nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym. Organ egzekucyjny jest zatem obowiązany do zbadania z urzędu, czy egzekucja oznaczonego obowiązku jest dopuszczalna, czy tytuł wykonawczy jest prawidłowo wystawiony i czy doręczone zostało upomnienie. Organ egzekucyjny nie jest natomiast uprawniony do oceny meritum sprawy, bowiem badanie zasadności istnienia obowi [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 13 marca 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 9, pozycja: 44, Sygnatura: I SA/Rz 861/11
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stosownie do art. 306i Ordynacji podatkowej, brak deklarowanych dochodów nie stanowi przeszkody do wydania zaświadczenia o dochodach. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie, po rozpoznaniu w Wydziale I, na rozprawie w dniu 13 marca 2012 r., sprawy ze skargi E. M., na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) października 2011 r., nr (...), w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o wysokości dochodów za 2010 r.: 1) uchyla zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 marca 2012 r.

Rocznik: 2013, miesiąc: 10, pozycja: 52, Sygnatura: II SA/Wa 2285/11
Data wprowadzenia do systemu: 30-12-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
W postępowaniu administracyjnym nie przesądza się o winie za czyn karalny, lecz ustala, czy osoba ta stanowi zagrożenie dla siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego, czy została prawomocnie skazana za przestępstwo opisane z art. 15 ust. 1 pkt 6a i b ustawy o broni i amunicji. Skoro zatem zmiana stanu prawnego doprowadziła do zmiany przesłanek odnowy wydania pozwolenia na broń, to znaczy, iż założenia ustawodawcy były takie, aby sam fakt prowadzenia postępowania karnego nie przesądzał o za [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 22 lutego 2012 r.,

Rocznik: 2013, miesiąc: 5, pozycja: 21, Sygnatura: I SA/Gl 975/11
Data wprowadzenia do systemu: 01-08-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Stratą, kwalifikującą się do uznania za koszt uzyskania przychodów, wobec braku jej wyłączenia z tych kosztów z uwagi na treść art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397, z późn. zm.) nie jest niemożność wykonywania dalszych odpisów amortyzacyjnych przez korzystającego z przedmiotu umowy leasingu (finansowego) wskutek jej rozwiązania, zmiany lub wygaśnięcia, szczególnie w sytuacji, gdy składnik majątku b [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych > Sądów Wojewódzkich

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 2 grudnia 2011 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 11, pozycja: 73, Sygnatura: I SA/Wr 1513/11
Data wprowadzenia do systemu: 22-03-2013
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Przyjęcie, że dana osoba fizyczna sprzedając działki budowlane działa w charakterze podatnika prowadzącego handlową działalność gospodarczą (jako handlowiec) wymaga ustalenia, że jej działalność w tym zakresie przybiera formę zawodową (profesjonalną), czego przejawem jest taka aktywność tej osoby w zakresie obrotu nieruchomościami, które może wskazywać, że jej czynności przybierają formę zorganizowaną (np. nabycie terenu przeznaczonego pod zabudowę, jego uzbrojenie, wydzielenie dróg wewnętrzn [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, [32], 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU