STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 2 września 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 11, pozycja: 54, Sygnatura: II AKz 579/09
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 569 § 1 k.p.k. zezwala na wydanie wyroku łącznego jedynie wówczas, gdy dotyczy to prawomocnych skazań wyrokami różnych polskich sądów tak powszechnych, jak i szczególnych, a co za tym idzie – nie obejmuje prawomocnych orzeczeń skazujących obywatela polskiego przez inne państwa, nawet wówczas, gdy zostały one skutecznie przejęte do wykonania w Rzeczypospolitej Polskiej. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu, w sprawie Grzegorza W., skazanego za przestępstwa z art. 280 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 2 września 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 11, pozycja: 56, Sygnatura: II AKo 99/09
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 36 k.p.k. o możliwości przekazania sprawy innemu sądowi nie ma zastosowania do fazy odwoławczej postępowania, bo w postępowaniu odwoławczym na ogół nikogo się nie wzywa do stawiennictwa. Sąd Apelacyjny w Krakowie, po rozpoznaniu, na posiedzeniu w dniu 2 września 2009 r., sprawy Andrzeja B., z jego zażalenia, na postanowienie Prokuratora Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w P., z dnia 9 maja 2006 r., o morzeniu postępowania, na skutek postanowienia S [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 26 sierpnia 2009 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 9, pozycja: 34, Sygnatura: II AKp 96/09
Data wprowadzenia do systemu: 16-11-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Aby mówić o skutecznym złożeniu wniosku przez sąd o przedłużenie okresu tymczasowego aresztowania, warunkującym możliwość jego rozpoznania przez Sąd Apelacyjny, niezbędne jest by wniosek ten zawierał również czasookres na jaki Sąd wnosi o przedłużenie stosowania tymczasowego aresztowania. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu, w sprawie przeciwko Markowi R., oskarżonemu o przestępstwo z art. 207 § 1 k.k. i inne, wniosku Sądu Rejonowego w Bytomiu z dnia 20 lipca 2009 r., sygn. akt II K 2 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 18 sierpnia 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 7, pozycja: 32, Sygnatura: II AKa 99/09
Data wprowadzenia do systemu: 15-09-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie można zaatakowanemu stawiać wymagań co do sposobu obrony czy doboru narzędzi, o ile mieszczą się one w granicach konieczności. Kwestia, w jakim stopniu zamach był niebezpieczny, to problem współmierności podjętych działań obronnych, a zatem granic obrony koniecznej a nie samego prawa do obrony koniecznej. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w dniu 11 sierpnia 2009 r., sprawy Marka K., oskarżonego z art. 148 § 1 k.k., z powodu apelacji, wniesionej przez obrońcę oskarżonego, od wyroku [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 11 sierpnia 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 11, pozycja: 50, Sygnatura: II AKa 107/09
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Wystąpienie przez pokrzywdzonego z subsydiarnym aktem oskarżenia rodzi określone skutki procesowe. Przede wszystkim powoduje stan zawisłości sprawy (art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k.), odnoszący się do określonej osoby i konkretnego zdarzenia faktycznego, tożsamego z czynem, którego dotyczyły uprzednie decyzje kończące postępowanie przygotowawcze. W takiej sytuacji niedopuszczalne będzie podjęcie umorzonego postępowania przygotowawczego, jeżeli ma ono być następnie skierowane przeciwko osobie, które [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11 sierpnia 2009 r.

Rocznik: 2012, miesiąc: 1, pozycja: 2, Sygnatura: II AKz 1006/09
Data wprowadzenia do systemu: 10-05-2012
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przy ustaleniu „dużego prawdopodobieństwa” w rozumieniu art. 249 § 1 k.p.k. popełnienia przestępstwa prowadzący postępowanie musi dysponować takimi dowodami, które stwarzają stan uprawdopodobnienia zbliżony do pewności. Z UZASADNIENIA Postanowieniem z dnia 4 sierpnia 2009 r., Sąd Okręgowy w P. nie uwzględnił wniosku Prokuratora Apelacyjnego w G. z dnia 28 lipca 2009 r. o przedłużenie na okres dalszych 3 miesięcy, tj. do dnia 11 listopada 2009 r. tymczasowego aresztowania wobec J. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 29 lipca 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 8, pozycja: 43, Sygnatura: II AKo 137/09
Data wprowadzenia do systemu: 22-09-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Wniosek skazanego o udzielenie mu dalszej przerwy w karze jest w istocie wnioskiem o udzielenie nowej przerwy. Fakt ponownego osadzenia skazanego w zakładzie karnym po ukończeniu poprzednio udzielonej przerwy i złożenie wniosku o udzielenie przerwy już po powrocie do jednostki penitencjarnej w sposób definitywny wyklucza możliwość udzielenia dalszej przerwy jako kontynuacji poprzedniej. Ponadto, z uwagi na ograniczenie wynikające z art. 153 § 3 k.k.w., niedopuszczalne jest udzielenie skazanem [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 23 lipca 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 11, pozycja: 53, Sygnatura: II AKa 115/09
Data wprowadzenia do systemu: 29-12-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Skazany dochodzący roszczeń przewidzianych w rozdziale 58 Kodeksu postępowania karnego powinien czynić to stosownie do całości norm prawnych zawartych w tym rozdziale, a więc nie tylko norm określających przesłanki dochodzonego roszczenia, ale też wskazujących termin, w którym powinno to nastąpić. Sąd Apelacyjny w Lublinie, po rozpoznaniu w dniu 23 lipca 2009 r., sprawy z wniosku Henryka J., w przedmiocie zasądzenia odszkodowania i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę z tytułu niewątpliwie nie [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 16 lipca 2009 r.

Rocznik: 2011, miesiąc: 4, pozycja: 14, Sygnatura: II AKa 150/09
Data wprowadzenia do systemu: 04-07-2011
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Błędnym jest pogląd o niedopuszczalności powołania w podstawie wymiaru kary przepisu art. 64 § 2 k.k., jeżeli nie doszło do nadzwyczajnego obostrzenia kary. Również w takim przypadku koniecznym jest wprowadzenie do podstawy prawnej wymiaru kary przepisu art. 64 § 2 k.k., gdyż obliguje on sąd do orzeczenia kary pozbawienia wolności powyżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia. 2. Krzywdę wyrządzaną przestępstwem z art. 203 k.k. osobie, która nie uprawiała wcześniej prostytucji i jest krytyczn [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 lipca 2009 r.

Rocznik: 2010, miesiąc: 7, pozycja: 31, Sygnatura: II AKz 417/09
Data wprowadzenia do systemu: 15-09-2010
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przepis art. 299 § 1 k.k. nie wymaga, aby przedmiotem tak zwanego przestępstwa prania brudnych pieniędzy były wartości majątkowe uzyskane za pomocą czynu zabronionego. W tym miejscu art. 299 § 1 k.k. zdecydowanie różni się od tak zwanego przestępstwa paserstwa, bo nie ogranicza swej regulacji tylko do wartości majątkowych uzyskanych za pomocą czynu zabronionego. Zakres przedmiotowy art. 299 § 1 k.k. jest zdecydowanie szerszy i obejmuje wartości majątkowe, które co najmniej w sposób pośredni są z [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, [32], 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU