STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 czerwca 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 7, pozycja: 37, Sygnatura: III AUa 422/98
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Osoba nie będąca obywatelem polskim, nie może podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. nr 71 z 1993 r., poz. 342), a w konsekwencji – nie może także nabyć na jej podstawie prawa do renty inwalidzkiej, mimo niewątpliwie istniejącego inwalidztwa. Sąd Apelacyjny w Katowicach, po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 1998 r. apelacji Arenta S. od wyroku Sądu Wojewódzkiego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 czerwca 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 9, pozycja: 47, Sygnatura: III AUa 347/98
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej ma istotne znaczenie, gdyż od tego dnia powstaje obowiązek ubezpieczenia społecznego, określony w ustawie z dnia 18 grudnia 1976 r. o ubezpieczeniu społecznym osób prowadzących działalność gospodarczą oraz ich rodzin (tekst jednolity: Dz.U. nr 46 z 1989 r., poz. 250 z późn. zm.). Skoro osoba podejmująca działalność sama określa datę jej rozpoczęcia w zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej, co więcej – już po dokonaniu wpisu do [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18 czerwca 1998 r.,

Rocznik: 1999, miesiąc: 11, pozycja: 56, Sygnatura: I ACa 284/98
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Jeżeli pozwany nie zgłasza żadnego roszczenia do spornego prawa, które nie przysługuje również powodowi, i strony tego procesu nie są jednocześnie względem siebie podmiotami żadnego stosunku cywilnoprawnego, który miałby związek ze sporem, to powyższe wskazuje na brak biernej legitymacji procesowej po stronie pozwanego, co skutkuje oddalenie powództwa. 2. Dochodzenie ustalenia przysługiwania prawa autorskiego lub majątkowego możliwe jest jedynie w drodze procesu cywilnego. Warunkiem jego uwz [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 17 czerwca 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 2, pozycja: 24, Sygnatura: II AKz 144/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Asesor posiadający tzw. votum jest uprawniony do sporządzenia i wniesienia aktu oskarżenia do sądu wojewódzkiego (okręgowego). II. Żaden z przepisów prawa procesowego nie stwarza możliwości wymuszania na prokuratorze zmiany wyrażonych w akcie oskarżenia poglądów prawnych, i – co jest oczywiste – nie temu służą przepisy art. 298 i 299 § 1 pkt 2 d.k.p.k. Sąd Apelacyjny w Katowicach, w sprawie przeciwko Henrykowi S. oskarżonemu o przestępstwo z art. 201 k.k. w związku z art. 58 k.k [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 17 czerwca 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 2, pozycja: 13, Sygnatura: III AUa 93/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przy ustaleniu podstawy wymiaru świadczenia emerytalno – rentowego członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej nie uwzględnia się dokonanych w myśl przepisu art. 171 § 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz.U. nr 30, poz. 210 z późn. zm.) odpisów na rezerwę stabilizacji w dochodzie członków i domowników w latach następnych z dochodu podzielnego podlegającego podziałowi między członków i domowników z tytułu wkładu ich pracy oraz z innych tytułów przewidzianych w s [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 9 czerwca 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 1, pozycja: 4, Sygnatura: III AUa 108/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Istotą uznania zdarzenia za wypadek w drodze z pracy jest, aby pracownik wykonywał drogę z pracy do domu. Nie wystarcza więc wykonywanie drogi z pracy bez względu na miejsce docelowe tej drogi. Istotną przesłanką nie jest jedynie opuszczenie miejsca pracy po jej zakończeniu, ale również opuszczenie tego miejsca w celu udania się do domu. Z UZASADNIENIA Decyzją z dnia 23 grudnia 1996 r., Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w L. odmówił Barbarze H. prawa do renty inwalidzkiej wypadkowej i jed [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 9 czerwca 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 4, pozycja: 22, Sygnatura: III AUa 109/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Art. 23 ustawy z dnia 1 grudnia 1944 roku o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych (Dz.U. nr 4 z 1995 r., poz. 17 z póżn. zm.), wskazuje jedynie na niemożność zaliczenia na poczet należnych składek na ubezpieczenie społeczne zasiłków, których wypłata uznana została za bezpodstawną na podstawie decyzji Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że w przypadku dobrowolnej wypłaty dokonanej przez bezrobotną lub w przypadku uzyskania zwrotu świadczenia w trybie przewidzianym cytowanym art [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 9 czerwca 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 4, pozycja: 23, Sygnatura: III AUa 119/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ubezpieczenie społeczne obejmuje wypadki, jakie mogą się zdarzyć w czasie pokonywania drogi z pracy do domu, ale pojęcie drogi z pracy nie rozciąga się na zdarzenia, jakie mogły mieć miejsce w czasie spaceru po zakończeniu drogi z pracy do domu. Z UZASADNIENIA Zaskarżonym wyrokiem z dnia 28 stycznia 1998 r. Sąd Wojewódzki - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w L. oddalił odwołanie Mariana W. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w L. z dnia 7 października 1996 r. i 4 grudnia 19 [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 4 czerwca 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 3, pozycja: 15, Sygnatura: I ACa 165/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Rozpoznając wniosek o uznanie orzecznictwa sądu zagranicznego sąd orzekający zobowiązany jest do badania z urzędu przesłanek uznania. Oznacza to, że przesłanki uznania sąd orzekający bierze pod uwagę niezależnie od podniesionego zarzutu. Przesłanki uznania orzeczenia sądu zagranicznego określone są w art. 1146 k.p.c. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie, po rozpoznaniu w dniu 4 czerwca 1998 r. sprawy z wniosku Heleny M. z udziałem Romana M. o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego, oddala apelację. Z UZA [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 4 czerwca 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 7, pozycja: 38, Sygnatura: III AUa 132/98
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
I. Przepis art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 1975 r. o ubezpieczeniach społecznych osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia (tekst jedn.: Dz.U. nr 65 z 1955 r., poz. 333 ze zm.), nie może być podstawą do żądania opłacania składek od łącznego dochodu z tytułu umowy o pracę i umowy zlecenia w sytuacji, gdy umowy te zawarte zostały ze spółkami cywilnymi, będącymi odrębnymi podmiotami gospodarczymi. II. Ustawodawca w stosunkach pracy istotę pracodawcy łączy z el [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, [312], 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU