STRONA GŁÓWNA |  ORZECZENIA W BAZIE |  SZUKAJ ORZECZEŃ |  WYDAWNICTWO |  ZASADY DOSTĘPU |  KONTAKT

LOGOWANIE DO SYSTEMU
e-mail:
hasło:
dalej
Jezeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj. To nic nie kosztuje!

PRZEGLĄDAJ ORZECZENIA

Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych
Sądu Najwyższego
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Sądów Apelacyjnych
Sądów Wojewódzkich
Sądów ws Antymonopolowych
Sądu Arbitrażowego przy K.I.G.
Sądów Zagranicznych
Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym
Trybunału Konstytucyjnego
Inne
Glosa
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
Karne
Cywilne
Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Orzeczenia Nadzwyczajne Sądu Najwyższego
Glosy i artykuły
Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunałów Europejskich
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 24 kwietnia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 7, pozycja: 57, Sygnatura: II AKz 115/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
(...) Obecna redakcja przepisu art. 222 § 2 k.p.k. nadal wiąże czas trwania tymczasowego aresztowania z okresem niezbędnym do ukończenia postępowania przygotowawczego, niezależnie od tego, w jakiej formie jest ono prowadzone. (…) Tym samym więc należy wyrazić pogląd, iż w sytuacji, gdy szczególne okoliczności sprawy nie pozwoliły na ukończenie postępowania przygotowawczego w terminie pierwotnie oznaczonym (art. 222 § 2 k.p.k.), to tymczasowe aresztowanie może być przedłużone na dalszy, ści [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 23 kwietnia 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 2, pozycja: 9, Sygnatura: III AUa 8/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Ustawa z dnia 25 listopada 1986 r. o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych w art. 4 ust. 2 pkt 3 wyłącza z ubezpieczenia określonego w ustawie z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin, osoby, które podlegają - jako osoby współpracujące lub jako domownicy - ubezpieczeniu społecznemu na podstawie odrębnych przepisów. Z UZASADNIENIA Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S., decyzją z dnia 18 listopada 1996 r. zobowiązał Jana K., właściciela Zak [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 23 kwietnia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 7, pozycja: 51, Sygnatura: II AKa 38/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
O dobrowolnym odstąpieniu od czynu wyłączającym karalność usiłowania można mówić tylko wtedy, gdy sprawca (...), z własnej woli i inicjatywy, zaniecha dalszych czynności wykonawczych niezbędnych do wypełnienia wszystkich – (...) – znamion zamierzonego przestępstwa. Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu sprawy W. K. oskarżonego z art. 11 § 1 k.k. w związku z art. 148 § 1 k.k. w zbiegu z art. 156 § 1 k.k. w związku z art. 10 § 2 k.k., z powodu apelacji wniesionej przez obrońcę [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 21 kwietnia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 9, pozycja: 63, Sygnatura: II AKa 14/98
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Niedopuszczalność przeprowadzenia dowodu, sformułowana w art. 155 § 1 pkt 1 k.p.k. obejmuje jedynie niemożność przeprowadzenia czynności, objętych zakazami dowodowymi, a więc normami prawnymi zabraniającymi przeprowadzenie dowodu w określonych warunkach lub stwarzającymi ograniczenia w uzyskiwaniu dowodów. (...) Sąd Apelacyjny w Białymstoku, po rozpoznaniu w sprawie przeciwko K. S. i Z. S. S., oskarżonych z art. 11 § 1 k.k. w związku z art. 201 k.k. w zbiegu z art. 265 § 1 k.k. w związku z art. [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 17 kwietnia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 2, pozycja: 13, Sygnatura: I ACz 252/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Zaskarżone może być tylko orzeczenie istniejące. Nie można zatem wnieść środka odwoławczego od orzeczenia, które nie zostało – w rozumieniu przepisów prawa procesowego – wydane. Chodzi tu zarówno o brak orzeczenia w ogóle jak i o brak w wydanym orzeczeniu rozstrzygnięcia w tym przedmiocie (np. oddalenia powództwa w pozostałej części). Z UZASADNIENIA Postanowieniem z dnia 2 marca 1989 r. Sąd Wojewódzki w L. odrzucił apelację powodów – Ryszarda T. i Zygmunta W., gdyż zostały on [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 16 kwietnia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 5, pozycja: 42, Sygnatura: II AKz 47/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. Oczywistość niesłuszności tymczasowego aresztowania musi być rozpatrywana w kontekście istnienia wszystkich przesłanek jego stosowania (art. 209 i art. 217 k.p.k.) i odnoszona do każdej z nich. 2. Na podstawie art. 490 § 1 k.p.k. zadośćuczynienie nie przysługuje. Przepis ten ma na celu naprawienie szkody tym osobom, które utraciły utrzymanie należne im bądź z mocy ustawy, bądź dostarczane przez zmarłego, na skutek śmierci mającej swą przyczynę w oczywiście niesłusznym, tymczasowym aresztowa [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 9 kwietnia 1998 r.

Rocznik: 2000, miesiąc: 2, pozycja: 11, Sygnatura: II AKz 150/98
Data wprowadzenia do systemu: 06-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
1. O ile organ działający w charakterze oskarżyciela publicznego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, jeżeli złożył wniosek o ukaranie lub żądanie skierowania sprawy do sądu, może brać nadal udział w postępowaniu sądowym w tym samym charakterze zamiast lub obok prokuratora (art. 457 § 2 k.p.k.), o tyle w postępowaniu odwoławczym roli takiej pełnić nie może. 2. Przedawnienie orzekania, jako okoliczność wyłączająca ukaranie sprawcy wykroczenia (art. 10 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania w sprawac [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Cywilne

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 9 kwietnia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 5, pozycja: 21, Sygnatura: I ACz 344/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Artykuł 177 § 1 pkt 6 k.p.c. stanowi podstawę do zawieszenia postępowania tylko w sytuacji, gdy powód bądź nie wskazał w pozwie swego adresu, bądź wskazał adres niewłaściwy i nie można było zastosować art. 130 § 2 k.p.c. Natomiast zmiana adresu w toku postępowania nie jest objęta zakresem tego przepisu i uregulowana jest przepisami szczególnymi art. 143–145 k.p.c. Konsekwencją braku podstaw do zawieszenia postępowania jest to, że nie można umorzyć postępowania zawieszonego wadliwie, lecz n [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 9 kwietnia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 7, pozycja: 53, Sygnatura: II AKa 46/98
Data wprowadzenia do systemu: 07-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Nie jest możliwe skazanie oskarżonego za czyn, którego wszystkie znamiona nie zostały wymienione w opisie czynu – rozumianym jako czyn przypisany – zawartym w wyroku, a nie tylko w jego uzasadnieniu. Sąd Wojewódzki w S., wyrokiem z dnia 24 października 1997 r. uznał Daniela J. winnym tego, że w dniu 24 stycznia 1994 r. w P., gm. C., woj. siedleckie, działając wspólnie i w porozumieniu z dwoma nieustalonymi mężczyznami posługującymi się bronią palną oraz działając w celu osiągnięcia [...]
[pełny tekst]
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych > Karne

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 9 kwietnia 1998 r.

Rocznik: 1999, miesiąc: 11, pozycja: 85, Sygnatura: II AKa 48/98
Data wprowadzenia do systemu: 08-01-2004
Data wydania przez organ: b.d.

Teza:
Przestępstwo z art. 258 d.k.k. wymaga, aby sprawca działał w celu udaremnienia egzekucji. Podkreślić też trzeba, że opisane w art. 258 k.k. celowe działanie sprawcy może dotyczyć nie tylko mienia już zajętego, ale także mienia zagrożonego zajęciem. [...]
[pełny tekst]strony wyników:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, [314], 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468
POLITYKA PRYWATNOŚCI |  KONTAKT |  ZASADY DOSTĘPU